Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 01- 2022. 06. 01

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.01.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva - Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottságának véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelet 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Halaszthatatlanul sürgős esetben az ülést összehívó e § szabályaitól eltérhet, a képviselő-testület eseti határozattal is rendelkezhet ülés tartásáról (rendkívüli ülés). A Mötv-ben foglaltakon túl halaszthatatlanul sürgős esetnek kell tekinteni és a rendkívüli ülést 15 napon belül össze kell hívni:

a) az önkormányzat és intézményei működését alapvetően érintő esetben;

b) pályázati eljárással kapcsolatos halaszthatatlan esetben;

c) jogvesztő határidő esetén;

d) vis maior esetén.”

(2) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelet 33. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A polgármesteri hivatal a szükséges munkamegosztás érdekében az alábbi irodákra tagolódik:)

„h) Polgármesteri Kabinet”

(Az irodákat irodavezetők vezetik. Kivéve az Önkormányzati Irodát, melynek vezetője a jegyző, és az Adó- és Rendészeti Irodát, melyet az aljegyző vezet.)

2. § Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.