Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2022. 11. 16- 2023. 04. 29

Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

2022.11.16.

Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya Ligetfalva község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Ligetfalva községben élő személyekre terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában a háztartást a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban Szt.) foglaltaknak megfelelően kell alkalmazni.

3. § E rendelet alkalmazásában jövedelemigazolás: keresőtevékenység esetén a munkáltatói igazolás, vagy bérjegyzék; nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjösszesítő és az utolsó havi nyugdíjszelvény, illetve folyószámla kivonat; családtámogatási ellátások esetén utolsó havi folyószámla kivonat, postai szelvény, vagy megállapító határozat; az állami foglalkoztatási szervtől folyósított ellátás esetén a megállapító határozat és az utolsó havi folyószámla kivonat, illetve postai csekk; tartásdíj esetén a bírósági ítélet vagy végzés, illetve a tartásdíj megelőlegezést elrendelő határozat.

4. § A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb 2023.01.31. napjáig dönt.

5. § (1) Ligetfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális tüzelő támogatást tűzifa formájában nyújtja. Az eljárás költség- és illetékmentes. Ligetfalva község Önkormányzata a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

(2) A rendelet 1. melléklete szerinti kérelmet a Zalacsányi Önkormányzati Hivatalban (8782 Zalacsány, Zrínyi Miklós utca 6.) lehet benyújtani 2022.11.30. napjáig.

(3) A jövedelemvizsgálat során a Szt. 4. § (1) bekezdés a)-b), i) pontját, valamint a 10. §-t megfelelően alkalmazni kell.

(4) Amennyiben a Képviselő-testület a jövedelemnyilatkozatban közölt adatokat vitatja, a Szt. 10. § (6) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény mindkét példányának aláírásával igazolja, melynek egyik példánya a jogosultat illeti meg.

(6) A kérelemben tett nyilatkozatok valódiságát a polgármester vagy az általa megbízott személy helyszíni szemle útján jogosult ellenőrizni.

6. § (1) Ligetfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a rendelkezésre álló készlet erejéig - szociális tűzifa támogatásban részesítheti azt a személyt, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 85500 Ft-ot, egyedül élő esetén a 114000 Ft-ot.

(2) Előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

a) rendszeres települési támogatásban részesül, vagy

b) aktív korúak ellátásában részesül, vagy

c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

d) családjában halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy

e) időskorúak járadékában részesül.

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

(4) A tűzifa támogatás megítélésénél a Képviselő-testület figyelembe veszi az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülését, a kérelmezővel együtt élők – elsősorban a gyermekek - számát, az egy főre jutó jövedelem összegét, az egyéb szociális ellátásokra való jogosultságot és azok havi összegét és ezek mérlegelésével dönt a jogosultságról.

(5) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül az (1) bekezdésben meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, aki olyan ingatlanban él, amely a kérelem benyújtásakor tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(6) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

(7) A tűzifa támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a jogosult a fát értékesítette, köteles a tűzifa támogatás ellenértékét megtéríteni és a további tüzelőanyag támogatásokból kizárható.

(8) A tűzifa támogatás mennyisége háztartásonként legfeljebb 5 m3.

7. § A támogatás kizárólagos forrása a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.2.1. pontja szerinti jogcímen erre a célra elkülönített összeg. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket függetlenül attól, hogy azok a 6. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és az 5. §-ban meghatározott határidőre érkeztek, el kell utasítani.

8. § Hatályát veszti a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 12/2021. (X. 19.) önkormányzati rendelet.

9. § Ez a rendelet 2022. november 16-án lép hatályba, és 2023. április 30-án hatályát veszti.

1. melléklet

Kérelem SZOCIÁLIS TŰZIFA megállapítására

1. SZEMÉLYI ADATOK

Megnevezés

kérelmező

házastárs (élettárs)

Név (születési név is )

Anyja neve

Születési hely, év, hó, nap

Családi állapota (aláhúzással kell jelölni)

nőtlen hajadon elvált özvegy házas

nőtlen hajadon elvált özvegy házas

Állampolgársága vagy idegenrendészeti státusza ( nem magyar állampolgár esetén)

Lakóhelye

Tartózkodási helye

Életvitelszerű tartózkodási helye

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

Telefonszáma (nem kötelező megadni)

2. A KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK ADATAI

Születési év, hó, nap

Családi kapcsolat

Foglalkozás

1

2

3

4

5

3. A TÁMOGATÁS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEIRE VONATKOZÓ ADATOKMilyen jogcímen lakik a lakásban

tulajdonos bérlő
albérlő társbérlő szívességi lakáshasználó

egyéb:

Az alábbi ellátásban részesül


1. aktív korúak ellátása
2. időskorúak járadéka
3. energiatámogatás
d. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A háztartás nagysága

egyszemélyes

kétszemélyes

három vagy ennél több személyes

Igényel tűzifa mennyisége

A lakás fűtésének módja

4. JÖVEDELEMNYILATKOZATJövedelem típusa

A kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élőÖsszesen

házastárs
( élettárs)

egyéb rokon

nettó jövedelme ( Ft/hó)

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem

ebből: közfoglalkoztatásból származó jövedelem

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem

Táppénz, gyermekgondozási támogatások ( pl. csecsemőgondozási díj, GYED,GYE, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj stb.)

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások ( pl. öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás, rokkantsági járadék, házastársi pótlék, árvaellátás stb.)

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások (pl. települési támogatás, időskorúak járadéka, aktív korúak pénzbeli ellátásai, ápolási díj, álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, keresetpótló juttatás stb.)

Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozási díj, végkielégítés, életjáradékból, föld és egyéb ingatlan bérbeadásából származó jövedelem stb.)

Jövedelem összesen

Az összes jövedelmet csökkentő tényezők (pl. gyermektartásdíj, egyéb rokontartás címén fizetett tartásdíj stb.)

ÖSSZES NETTÓ JÖVEDELEM

EGY FŐRE JUTÓ JÖVEDELEM

A jövedelemről-a jövedelem típusának megfelelő-igazolást vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges!

5. Nyilatkozat

5.1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

5.2. Tudomásul veszem, hogy a szociális hatáskört gyakorló szerv a közölt adatok valódiságát ellenőrizheti, valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást pedig vissza kell fizetni, köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.

5.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális és gyermekvédelmi igazgatási eljárás során történő felhasználásához.