Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 14- 2022. 10. 15

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

2022.10.14.

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének)

„a) kiadását 230.689.001 Ft
b) bevételét 230.689.001 Ft”

(főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet szerint.)

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:)

„a) Költségvetési bevételek összesen: 188.371.292 Ft, ebből
aa) működési: 93.334.615 Ft
ab) felhalmozási: 95.036.677 Ft
b) Költségvetési kiadások összesen: 228.637.575 Ft, ebből
ba) működési: 67.402.994 Ft
bb) felhalmozási: 161.234.581 Ft”

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadások főösszegén belül)

„a) a személyi juttatások előirányzatát 33.857.258 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 4.749.521 Ft
c) a dologi kiadások előirányzatát 23.659.624 Ft”

(összeggel állapítja meg.)

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiadások főösszegén belül)

„e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 2.136.591 Ft”

(összeggel állapítja meg.)

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet