Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 29- 2022. 09. 29

Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.29.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésben, a 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint 134/E. §-ában, kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének I. pont 30. alpontja alapján biztosított véleményezési jogkörben eljáró Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról. című 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) [65] A tűzifa átadásáról a tárgyévi beszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben foglalt feltételek szerint gondoskodik az önkormányzat, amennyiben ez az Önkormányzaton kívül álló ok miatt nem teljesíthető, úgy az Önkormányzat a természetbeni tűzifára jogosult személyek részére pénzbeli kifizetést teljesít 40.000,-Ft/jogosult személy összegben. Az átvételt a jogosult aláírásával átvételi elismervényen köteles igazolni.”

2. § Ez a rendelet 2022. szeptember 29-én lép hatályba, és 2022. szeptember 30-án hatályát veszti.