Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 19- 2022. 11. 20

Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.19.

Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 45. § (5) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 6. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatás nyújtható)

„b) eseti támogatás,”

(formájában.)

(2) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 6. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatás nyújtható)

„c) rezsitámogatás”

(formájában.)

2. § A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet „Eseti támogatás” alcíme a következő 8/A. §-sal egészül ki:

„8/A. § (1) Rezsitámogatás formájában rendkívüli települési támogatás nyújtható a kérelmező részére az általa lakott lakás fenntartásához.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás annak a kérelmezőnek állapítható meg, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 700%-át.

(3) A családban az egy főre jutó jövedelmi helyzet megállapítása kizárólag a kérelmező nyilatkozata alapján történik.

(4) A támogatás háztartásonként egy személynek, naptári évente egy alkalommal állapítható meg.

(5) Az elbírálás szempontjából egy háztartásnak kell tekinteni az egy lakásban együtt élő és ott bejelentett lakóhellyel rendelkezők közösségét, függetlenül ezen személyek rokoni kapcsolatától. A háztartásban együtt élőnek kell tekinteni azt a gyereket is – a teljes ellátást nyújtó bentlakásos intézményben lévő kivételével – aki tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem az igénylő lakásában lakik.

(6) A támogatás összege 35.000 Ft/ év.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.