Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól

Hatályos: 2022. 11. 19

Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól

2022.11.19.

Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 45. § (5) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:1

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §2 Ha jogszabály vagy e rendelet másként nem rendelkezik, a rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdése és a 6. §-a szerinti személyekre, akik Keszőhidegkút község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.

II. Fejezet

Eljárási rendelkezések

2. § (1)3 A rendeletben szabályozott szociális ellátások megállapítása iránti kérelmet a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Keszőhidegkúti Kirendeltségén (a továbbiakban: Hivatal) kell előterjeszteni.

(2)4

(3)5 A képviselő-testület a szociális ellátásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza át, kivéve a 8. § (6) bekezdésében szabályozott esetet.

(4)6 Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a rendszeres pénzbeli ellátásokat minden hónap 5. napjáig kell folyósítani. Ha bármely okból a folyósítás megszüntetésre kerül, akkor a tárgyhónap utolsó napjáig jár a megítélt támogatás.

(5)7 A rendszeres pénzbeli ellátások jogosultságát és a települési támogatás felhasználását – ha jogszabály másként nem rendelkezik – évente, egy ízben felül kell vizsgálni.

3. § (1)8 A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy családban, illetve egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól, továbbá a jogosultsági feltételekre vonatkozó adatokról köteles nyilatkozni. Ezzel egyidejűleg a jövedelmi adatokra vonatkozó igazolásokat köteles becsatolni.

(2) A havi átlagos nettó jövedelméről tett jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell:

a) havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző egy hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolást;

b) munkanélküli járadékról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást igazoló szelvényét, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiadott igazolást;

c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla-kivonatot;

d)9 vállalkozó esetében az illetékes adóhatóság által kiállított jövedelem igazolást;

e)10 egyéb jövedelmek esetében a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.

f) nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek a Hivatal nyilvántartásaiban fellelhetőek.

(3) A havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

(4) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.

(5) Amennyiben a kérelmező a jövedelmi- és vagyoni helyzetére vonatkozó igazolási, nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget, szociális ellátásban nem részesíthető.

(6)11 A kérelmező köteles adatainak és jövedelmi-vagyoni helyzetének megváltozását a Hivatalnál 15 napon belül bejelenteni, a jogosultság fennállásának felülvizsgálatát elősegíteni.

4. § (1) Ha az Önkormányzat hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a kérelmező jövedelemnyilatkozatában foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatában szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető.

(2) Amennyiben a döntéshozó úgy ítéli meg, hogy a kérelemben szereplő információk mellett környezettanulmányból nyerhető megállapítások is szükségesek a döntéshozatalhoz, környezettanulmány készítését kérheti a Hivatal ügyintézőjétől.

(3) A szociális igazgatási eljárás, költség- és illetékmentes.

(4) E rendelet eltérő rendelkezései hiányában a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

(5) A jogosulatlanul, illetve a rosszhiszeműen igénybe vett ellátások megtérítésének elrendelése esetén polgármester az Szt. 17. § (5) bekezdése szerint jár el.

III. Fejezet

Ellátási formák

5. §12 A jogosultsági feltételek fennállása esetén

a) rendkívüli települési támogatás,

b) köztemetés,

c) rendszeres települési támogatás

állapítható meg az Szt. 45. §-ában és a 48. §-ában foglaltak figyelembe vételével, valamint e rendeletben meghatározott feltételek szerint.

Rendkívüli települési támogatások

6. §13 A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatás nyújtható

a) temetési támogatás,

b)14 eseti támogatás,

c)15 rezsitámogatás

formájában.

Temetési támogatás

7. § (1)16 Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított temetési támogatás annak a Keszőhidegkút községben lakóhellyel rendelkező személynek folyósítható, aki

a) olyan hozzátartozójának eltemettetéséről gondoskodott, aki halálakor Keszőhidegkút községben lakóhellyel rendelkezett,

b) olyan személy eltemettetéséről gondoskodott, aki halálakor Keszőhidegkút községben lakóhellyel rendelkezett és annak ellenére gondoskodott az eltemettetéséről, hogy arra nem volt köteles.

(2) A temetési költségek finanszírozása érdekében temetési támogatás nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül.

(3) A temetési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

a) a temetés költségeiről a kérelmező, vagy vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát,

b) a halotti anyakönyvi kivonat másolatát,

(4) A kérelmet a halott anyakönyvi kivonat kiállításától számított hatvan napon belül kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(5)17 Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított temetési támogatás összege 25.000.-Ft.

Eseti támogatás

8. § (1)18 Eseti támogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek az alábbi feltételek legalább egyike fennáll.

a) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való visszakerülése érdekében,

b) Keszőhidegkút község közigazgatási területén lévő ingatlant ért elemi kár esetén,

c) önhibáján kívül átmeneti létfenntartási gondok enyhítése céljából.

(2) Az eseti támogatás iránti kérelem benyújtásakor csatolni kell a támogatás alapját képező létfenntartást veszélyeztető vagy rendkívüli élethelyzet igazolására szolgáló dokumentumot, valamint a 3. §. szerinti jövedelem nyilatkozatot.

(3) Az eseti támogatás egyszeri minimális összege ezer forint, az évente, egy igénylőnek adható maximális összege összesen húszezer forintot.

(4) Az eseti támogatás kérelemre és hivatalból - különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére - is megállapítható.

(5) Ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítségnyújtást indokolják, az eseti támogatás bizonyítási eljárás lefolytatása nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján is folyósítható.

(6) A Képviselő-testület rendkívüli méltánylást érdemlő esetben eseti támogatást állapíthat meg a (3) bekezdésben meghatározott értékhatár túllépésével.

(7)19 A (6) bekezdés szerinti rendkívüli méltánylást érdemlő eset minden olyan esemény, mint például fogyatékosság, betegség, baleset, haláleset, munkanélküliség, tartós jövedelemromlás, elemi kár, különösen tűz, robbanás, vihar miatt kialakult élethelyzet, amely csak a (3) bekezdés szerinti legmagasabb adható támogatási összegnél magasabb támogatással javítható.

8/A. §20 (1) Rezsitámogatás formájában rendkívüli települési támogatás nyújtható a kérelmező részére az általa lakott lakás fenntartásához.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás annak a kérelmezőnek állapítható meg, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 700%-át.

(3) A családban az egy főre jutó jövedelmi helyzet megállapítása kizárólag a kérelmező nyilatkozata alapján történik.

(4) A támogatás háztartásonként egy személynek, naptári évente egy alkalommal állapítható meg.

(5) Az elbírálás szempontjából egy háztartásnak kell tekinteni az egy lakásban együtt élő és ott bejelentett lakóhellyel rendelkezők közösségét, függetlenül ezen személyek rokoni kapcsolatától. A háztartásban együtt élőnek kell tekinteni azt a gyereket is – a teljes ellátást nyújtó bentlakásos intézményben lévő kivételével – aki tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem az igénylő lakásában lakik.

(6) A támogatás összege 35.000 Ft/ év.

Köztemetés

9. § (1) Kérelemre a polgármester a Szt. 48. §-a alapján gondoskodik Keszőhidegkút község közigazgatási területén elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről a halálesetről való tudomásszerzést követő 21 napon belül, ha

a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy

b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

(2) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben különös méltánylást éremlő körülmények fennállása esetén mentesítheti.

(3) Különös méltánylást érdemlő körülmények akkor állnak fenn, ha az eltemettetésre köteles személy megfelelően igazolja, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén 250 %-át nem haladja meg.

(4) A család, a közeli hozzátartozó és az egyedül élő fogalmára az Szt. 4. § (1) c)-e) pontjai irányadóak.

Rendszeres települési támogatás21
9./A §22
9./B §23
(1) Keszőhidegkút községben bejelentett lakóhellyel rendelkező személynek az Szt. 57. § (1) bekezdés f) pontja szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele esetén, 45 Ft/nap összegű támogatás nyújtható.
(2) Az (1) bekezdés szerinti rendszeres települési támogatásra jogosult az Szt. 57. § (1) bekezdés f) pontja szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevő személy.
(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti rendszeres települési támogatás megállapítása során a jövedelmi viszonyok vizsgálatától el kell tekinteni.
(4) A rendszeres települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:
a) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás alapszolgáltatás igénybevételéről szóló, az Szt. 94/C. § szerinti megállapodás hiteles másolatát,
b) a kérelmező személyi igazolvány és lakcímkártya másolatát.
(5) A rendszeres települési támogatás a (4) bekezdés a) pontja szerinti megállapodás megkötésétől, az adott év december 31. napjáig állapítható meg. A támogatás mértéke az (1) bekezdés szerinti támogatási összeg és az ellátó intézmény által leigazolt ellátotti nap számának a szorzata. A támogatást a kérelmező részére az intémény által az ellátotti napok számát tartalmazó számla kiállításától számított 5 napon belül kell folyósítani.
(6) A rendszeres települési támogatás megszűnik:
a) a támogatásra jogosult kérelmére,
b) ha a kérelmezőnek bármilyen okból megszűnik az Szt. 57. § (1) bekezdés f) pontja szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás alapellátás igénybevétele vonatkozó megállapodása,
c) amennyiben a támogatásra jogosult személy a jogosultsági feltételeiben bekövetkezett változást a bekövetkezés napjától számított 15 napon belül nem jelenti be a Hivatalnak. Ebben az esetben a jogosulatlanul felvett támogatást köteles visszafizetni.
(7)
(8) A (6) bekezdés c) pontja alapján előírt visszafizetési kötelezettség esetén a polgármester, amennyiben az egyösszegű visszafizetés a kérelmező megélhetését veszélyezteti, részletfizetési kedvezményt engedélyezhet.
IV. Fejezet

Szociális szolgáltatások

10. § (1)24 Az önkormányzat a Szt. szerinti személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alap ellátási formák közül saját fenntartásában a falugondnoki szolgáltatást biztosítja.

(2)25 Az önkormányzat az Szt. értelmében az alábbi szociális alapszolgáltatásokat a Magyarországi Evangélikus Egyházzal (1085 Budapest, Üllői út 24.), mint fenntartóval kötött ellátási szerződés alapján, a Hegyhát Evangélikus Szeretetszolgálat (7064 Gyönk, Táncsics u. 472.) Intézmény útján biztosítja illetékességi területén az arra rászoruló személyek számára:

a)26

b) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.

c)27

(2a)28 ,29Az önkormányzat az Szt. értelmében az alábbi szociális alapszolgáltatásokat a DÁM Önkormányzati Társulással (7090 Tamási, Nyírfa sor 15.), mint fenntartóval kötött megállapodás alapján a Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja (7090 Tamási, Rákóczi u. 1.) útján biztosítja illetékességi területén az arra rászoruló személyek számára:

a)30

b)31

c) család és gyermekjóléti szolgálatás,

d) házi segítségnyújtás,

e) étkeztetés.

(3)32

(4)33 ,,A (2a) bekezdés d) pontja szerinti házi segítségnyújtás igénylése iránti kérelmet a Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja intézményvezetőjéhez kell benyújtani, aki gondoskodik az Szt. 63. § (5) bekezdés szerinti gondozási szükséglet vizsgálatáról. A szolgáltatás igénybevételének szabályait, valamint a személyi térítési díj mértékét az Intézménnyel kötött megállapodás tartalmazza.

(5)34 ,35,36A (2a) bekezdés e) pontja szerinti étkeztetés iránti kérelmet a Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja intézményvezetőjéhez kell benyújtani.

(6)37 ,38 A (2a) bekezdés d) és e) pontjai szerinti szociális alapszolgáltatások igénybevételének szabályait, valamint a hozzájárulás mértékét a Dám Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában rendeletalkotásra kötelezett Tamási Város Önkormányzat rendelete tartalmazza.

V. Fejezet

Hatályba lépés

Záró rendelkezések

11. § (1) Ezen rendelet a 2015. március 1 napon lép hatályba.

(2)39 A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelete.

1

A bevezető a Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § a Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdése a Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Hatályon kívül helyezte a 3/2018. (IV.27.) Ör. 2. § (1) bekezdése.

5

A 2. § (3) bekezdését a Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.

6

A 2. § (4) bekezdését a Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.

7

A 2. § (5) bekezdését a Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.

8

A 3. § (1) bekezdése a Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3. § (2) bekezdés e) pontja a Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 3. § (6) bekezdése a Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 5. § a Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

13

A 6. § a Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

14

A 6. § b) pontja a Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 6. § c) pontját a Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

16

A 7. § (1) bekezdése a Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

17

A 7. § (5) bekezdése a Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

18

A 8. § (1) bekezdése a Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 8. § (7) bekezdését a Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdése iktatta be.

20

A 8/A. §-t a Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

21

Hatályba léptette a 3/2018. (IV.27.) Ör. 1. § (2) bekezdése.

22

Hatályon kívül helyezte a 2/2021. (III. 26.) Ör. 2. § (2) bekezdése.

23

Beiktatta az 5/2020. (X. 20.) Ör. 1. §-a.

24

A 10. § (1) bekezdése a Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

25

Módosította a 3/2018. (IV.27.) Ör. 1. § (3) bekezdése.

26

Hatályon kívül helyezte a 2/2021. (III. 26.) Ör. 2. § (2) bekezdése.

27

Hatályon kívül helyezte a 2/2021. (III. 26.) Ör. 2. § (2) bekezdése.

28

Hatályba léptette a 3/2018. (IV.27.) Ör. 1. § (4) bekezdése.

29

Módosította a 2/2021. (III. 26.) Ör. 1. § (1) bekezdése.

30

Hatályon kívül helyezte a 2/2021. (III. 26.) Ör. 2. § (2) bekezdése.

31

Hatályon kívül helyezte a 2/2021. (III. 26.) Ör. 2. § (2) bekezdése.

32

Hatályon kívül helyezte a 3/2018. (IV.27.) Ör. 2. § (1) bekezdése.

33

Hatályba léptette a 3/2018. (IV.27.) Ör. 1. § (5) bekezdése. A 10. § (4) bekezdése a Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

34

Hatályba léptette a 3/2018. (IV.27.) Ör. 1. § (5) bekezdése.

35

Módosította a 2/2021. (III. 26.) Ör. 1. § (3) bekezdése.

36

Módosította a 2/2021. (III. 26.) Ör. 1. § (4) bekezdése.

37

Hatályba léptette a 3/2018. (IV.27.) Ör. 1. § (5) bekezdése.

38

Módosította a 2/2021. (III. 26.) Ör. 1. § (5) bekezdése.

39

A 11. § (2) bekezdése a Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.