Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 27- 2022. 10. 27

Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.27.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 55. §-ának (2) bekezdésében meghatározott Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottsága, valamint Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról. című 20/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület a februári és augusztusi üléseit lehetőség szerint a tárgyhó 15. napját megelőző keddi napján délután 16.00 órától tartja meg.”

2. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról. című 20/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 25. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A 23. § (1) bekezdés d)-h) pontjában meghatározottak részére kizárólag a meghívót kell megküldeni azzal a tájékoztatással, hogy a meghívóban szereplő képviselő-testületi ülés nyilvános előterjesztései a 5. § (1) bekezdés szerinti internetes oldalról letölthetőek, valamint a polgármesteri hivatal kijelölt helyiségében betekintésre hozzáférhetőek.

(4) Határozatképtelenség miatt újra összehívott ülésre vagy más okból – különösen: napirendről levétel, határozathozatal elnapolása – későbbi ülésen tárgyalt napirend korábban már kiküldött előterjesztését nem kell ismételten megküldeni, azonban a meghívóban a napirendi pontnál a korábbi megküldés tényére utalni kell.”

3. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról. című 20/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Interpellációnak minősül az a felszólalás, melynek tárgya szoros kapcsolatban áll az önkormányzat hatáskörének, illetőleg annak valamely – az önkormányzat irányítása alá tartozó – szervezete hatáskörének ellátásával.”

4. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról. című 20/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 47. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Név szerinti szavazás esetén a jegyző abc rendben felolvassa a képviselők nevét, akik „igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. A jegyző a szavazást a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámolja és tájékoztatja az eredményről az ülés vezetőjét. A név szerinti szavazás eredményét az ülés vezetője állapítja meg. A név szerinti szavazás eredményét is tartalmazó névsor a testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.”

5. § (1) A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról. című 20/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról. című 20/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról. című 20/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról. című 20/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet 2022. október 27-én lép hatályba, és 2022. október 28-án hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet