Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01- 2022. 07. 02

Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.01.

Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1.9 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság és Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.20 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése a következő g) és h) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés alkalmazásában rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni:]

„g) az olyan élethelyzetet, amelyben az azonnali segítségnyújtás elmaradása életveszélyt vagy megélhetést súlyosan veszélyeztető élethelyzetet idézne elő,
h) megélhetést érintő előre nem tervezett többletkiadást, amely a kérelem benyújtását megelőzően 90 napon belül keletkezett.”

(2) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdése a következő g) és h) ponttal egészül ki:

(A kérelemhez - a rendkívüli élethelyzet jelleggének figyelembevételével- csatolni kell:)

„g) az életveszélyt vagy a megélhetést súlyosan veszélyeztető helyzetet igazoló dokumentumot,
h) a megélhetést érintő előre nem tervezett többlet költséget bizonyító dokumentumot.”

2. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat települési támogatás keretében - kérelemre - iskoláztatási, hallgatói támogatást biztosít annak az igénylőnek, ahol a család/igénylő egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 % - át. A támogatásra az a kiskorú jogosult, aki általános iskolai vagy középiskolai tanulmányokat folytat, illetőleg az a fiatal felnőtt 24. életévének betöltéséig, aki iskolarendszerű oktatás nappali tagozatán vesz részt és gyermekvédelmi kedvezményben jogosultság hiánya miatt nem részesül.”

3. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.