Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 16/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 18- 2022. 11. 18

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 16/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.18.

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. §3

4. § A helyi adókról szóló 16/2015 (XI.11.) önkormányzati rendelet V. Fejezet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„V. Fejezet

A helyi adók beszedésére vonatkozó szabályok”

5. § A helyi adókról szóló 16/2015 (XI.11.) önkormányzati rendelet V. Fejezete a következő 7/B. §-sal egészül ki:

„7/B. § Gyöngyöstarján Község Önkormányzata feljogosítja az önkormányzati adóhatóságot, hogy a Htv. 42. § (5) bekezdésében meghatározott pénzkezelési szabályok betartásával 5000 forintot meg nem haladó összegű helyi adóra (adótartozásra) készpénz-befizetést elfogadjon.”

6. § A helyi adókról szóló 16/2015 (XI.11.) önkormányzati rendelet a 8. §-át megelőzően a következő fejezetcímmel egészül ki:

„V/A. Fejezet

Értelmező rendelkezések”

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–3. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

1

Az 1. § a 7. § (2) bekezdés alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

2

A 2. § a 7. § (2) bekezdés alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

3

A 3. § a 7. § (2) bekezdés alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.