GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2015 (XI.11..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a helyi adókról

Hatályos: 2024. 01. 01

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2015 (XI.11..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a helyi adókról

2024.01.01.

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 13. pontjában meghatározott feladatkörében, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) rendelkezései szerint kell eljárni.

2. § Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a következő helyi adókat vezeti be:

a) magánszemélyek kommunális adója,

b) helyi iparűzési adó,

c) idegenforgalmi adó.

II. Fejezet

Magánszemélyek kommunális adója

3. §1 A magánszemélyek kommunális adójának évi mértéke a Htv. 11. §-ban és a 17. §-ban meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 15 000 Ft.

4. § (1)2 3. §-ban meghatározott adómérték

a) 75 %-át fizeti az az adó fizetésére köteles gyöngyöstarjáni bejelentett lakóhellyel rendelkező magánszemély, aki tárgyévben a 70. életévét betöltötte és nem egyedül, illetve családjával él,

b) 50 %-át fizeti az az adó fizetésére köteles gyöngyöstarjáni bejelentett lakóhellyel rendelkező magánszemély, aki tárgyévben a 70. életévét betöltötte és egyedül él,

c) 50 %-át fizeti az az adó fizetésére köteles gyöngyöstarjáni bejelentett lakóhellyel rendelkező magánszemély, aki családjában 3 vagy több 18 éven aluli gyermeket nevel.

(2) A Htv. 12. § (2) bekezdése szerinti megállapodásban megjelölt tulajdonos az (1) bekezdésben megjelölt kedvezményt az adótárgy egészére igénybe veheti.

(3)3 Az (1) és (2) bekezdés szerinti kedvezmény egy adótárgy után vehető igénybe. Amennyiben az adó fizetésére kötelezett másként nem nyilatkozik, a kedvezményt arra az ingatlanra veheti igénybe, melyben bejelentett lakóhellyel, bejelentett lakóhely hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik.

III. Fejezet

Helyi iparűzési adó

5. §4 Az iparűzési tevékenység esetén a helyi iparűzési adó évi mértéke 2 %.

6. § (1) Mentesül a helyi iparűzési adó megfizetése alól a háziorvos, védőnő vállalkozó feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

(2)5 A 6. § (1) bekezdésben meghatározott adómentesség formájában nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.

(3)6 A kedvezményezett az adómentesség következtében megszerzett előnyt – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.

(4)7 A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat jelen rendelet 1. mellékletét képezi.

(5)8 A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.

(6)9 Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

(7)10 A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

(8)11 A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül. Az igazolás jelen rendelet 2. mellékletét képezi.

(9)12 A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

IV. Fejezet

Idegenforgalmi adó

7. §13 Az idegenforgalmi adó mértéke a Htv. 32. § a) 1. pontja alapján személyenként és vendégéjszakánként 500 Ft.

7/A. §14 A településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély adómentessége kizárólag - a szálláshely igénybevételét megelőzően benyújtott kérelem alapján - az önkormányzati adóhatóság által kiállított igazolás alapján vehető igénybe.

V. Fejezet15

A helyi adók beszedésére és fizetési kedvezményekre vonatkozó szabályok

7/B. §16 Gyöngyöstarján Község Önkormányzata feljogosítja az önkormányzati adóhatóságot, hogy a Htv. 42. § (5) bekezdésében meghatározott pénzkezelési szabályok betartásával 5000 forintot meg nem haladó összegű helyi adóra (adótartozásra) készpénz-befizetést elfogadjon.

7/C. §17 (1) Az önkormányzati adóhatóság fizetési kedvezmény elbírálásakor figyelembe veszi az adózó és a kérelmezővel közös háztartásban élők

a) belföldi és külföldi munkaviszonyból, mellékfoglalkozásból, egyéni vállalkozásból, mezőgazdasági tevékenységből, ingatlan bérbeadásból származó rendszeres havi nettó jövedelmét,

b) cafetéria juttatásainak átlagos havi nettó összegét,

c) nyugdíjának havi összegét,

d) tartásdíjból származó havi rendszeres jövedelmét,

e) alkalmi munkából származó átlagos havi nettó jövedelem összegét,

f) lakhatására szolgáló és tulajdonukban lévő egyéb ingatlanokat és fenntartásukra szolgáló havi rendszeres kiadásokat,

g) havi rendszeresen fizetett egyéni vállalkozásban el nem számolt többletkiadásait,

h) egyéb tartozásait,

i) használatában lévő gépjárművek, ipari, mezőgazdasági gépek, vízi és légijárművek adatait és igénybe vételük szükségességét igazoló körülményeket,

j) ingóságot, pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeget, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege a szociális vetítési alap összegének a harmincszorosát, vagy együttes forgalmi értéke a szociális vetítési alap összegének a nyolcvanszorosát meghaladja.

(2) Az adózó fizetési kedvezmény iránti kérelmét a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon nyújtja be.

V/A. Fejezet18

Értelmező rendelkezések

8. §19 Jelen rendelet alkalmazásában

1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

2. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,

3.20 igénybevevő vagy vendég: aki

a) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő szálláshelyen szálláshely-szolgáltatást igénybe veszi,

b) a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 14-14/C. §-a szerint nyilvántartásba vett szálláshelyen a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja szerint vendégként szolgáltatást vesz igénybe vagy munkásszállást vesz igénybe.

VI. Fejezet21

Záró rendelkezések

9. §22 Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

10. §23

1. melléklet

NYILATKOZAT
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás esetén

1. Kedvezményezett adatai

Név:

Adószám:

Elérhetőség:

Aláírásra jogosult képviselő:

E-mail cím:

(jelölje X-szel )
c Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
c Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során

Egyesülés, szétválás ideje:


_________ ___________ _________
(év) (hónap) (nap)

Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, Magyarországon a következő csekély összegű támogatás(ok)ban részesültek.
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).
Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak betartásához szükséges adatokat is tartalmazzák.[1]

2. Csekély összegű támogatások[2]

Sor-szám

Támogatás jogalapja (bizottsági rendelet száma)

Támogatást nyújtó szervezet

Támogatás kedvezménye-zettje és célja

A támogatást ellenszolgáltatás fejében végzett közúti kereske-delmi árufuva-rozáshoz vette igénybe?

Kérelem benyúj-tásának dátuma[3]

Odaítélés dátuma

Támogatás összege

Támogatás bruttó támogatástartalma[4]

Forint

Euró

Forint

Euró

3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról

Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak.

Vállalkozás neve

Adószáma

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással vagy olyan kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel, amelyhez a 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatást nyújtják, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően a kedvezményezett vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom.[5]
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget tartalmazó, vagy milyen kockázatfinanszírozási célú intézkedésre nyújtott be támogatási kérelmet, amelyhez a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatást is kéri (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).
[1]
Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad.
Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között.
[2]
Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni.
[3]
Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
[4]
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján.
[5]
Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem.

2. melléklet

Igazolás csekély összegű támogatásról
Alulírott … a … mint támogatást nyújtó képviseletében eljárva ezúton igazolom, hogy a … mint kedvezményezett …. bizottsági rendelet (HL …, dátum, oldal) (a továbbiakban: … bizottsági rendelet) alapján a következő csekély összegű támogatásban részesül:
Projekt megnevezése:
Támogatást nyújtó döntésének száma:
Támogatás odaítélésének időpontja:
A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken:
A jelen támogatással érintett célra a(z) … bizottsági rendelet alapján …. eurónak megfelelő forintösszeg nyújtható.
Jelen igazolást a(z) … bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján állítottam ki.
Kelt, …
…………………………………………………………..
Támogatást nyújtó szervezet (aláírás, pecsét)
1

A 3. § a Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § (1) bekezdése a Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 4. § (3) bekezdését a Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.

4

A 2/2021. (I. 15.) önkormányzati rendelet hatályba lép: 2021. január 16-án.

5

A 18/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet hatályba lép: 2016. január 1-jén.

6

18/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet hatályba lép: 2016. január 1-jén.

7

18/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet hatályba lép: 2016. január 1-jén.

8

18/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet hatályba lép: 2016. január 1-jén.

9

18/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet hatályba lép: 2016. január 1-jén.

10

18/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet hatályba lép: 2016. január 1-jén.

11

18/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet hatályba lép: 2016. január 1-jén.

12

18/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet hatályba lép: 2016. január 1-jén.

13

A 7. § a Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

14

A 16/2018. (XII. 18.) önkormányzati rendelet hatályba lép: 2019. január 1-jén. A 7/A. § címe a Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

15

A 18/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet hatályba lép: 2016. január 1-jén. A V. Fejezet címe a Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az V. Fejezet címe a Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

16

A 7/B. §-t a Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

17

A 7/C. §-t a Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

18

A V/A. Fejezet címét a Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.

19

A 18/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet hatályba lép: 2016. január 1-jén.

20

A 18/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet hatályba lép: 2016. január 1-jén.

21

A 18/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet hatályba lép: 2016. január 1-jén.

22

A 18/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet hatályba lép: 2016. január 1-jén.

23

A 2/2021. (I. 15.) önkormányzati rendelet hatályba lép: 2021. január 16-án.

24

A 3. mellékletet a Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.