Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018 (XII.18.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeleteknek a 2019. évi költségvetést megalapozó módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01- 2019. 01. 01

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018 (XII.18.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeleteknek a 2019. évi költségvetést megalapozó módosításáról

2019.01.01.

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
2. a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) és (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
3. az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. § (1) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

2. A köztisztviselők illetménykiegészítéséről és egyéb juttatásairól szóló 29/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. § A köztisztviselők illetménykiegészítéséről és egyéb juttatásairól szóló 29/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (2) Jelen rendelet 2. §-a 2019. január 1-jén lép hatályba és 2019. december 31-én hatályát veszti.”

3. A helyi adókról szóló 16/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

„7/A. § (1) Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett az általa beszedett adóról, az adó alapjának, a mentesség jogcímének és jogosultságának, valamint az adó összegének utólagos megállapítására is alkalmas nyilvántartást köteles vezetni (továbbiakban: IFA nyilvántartás).
(2) Az IFA nyilvántartásnak tartalmaznia kell legalább
a) az igénybevevő családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, nemét, valamint anyja születési családi és utónevét;
b) az igénybevevő személyazonosításra alkalmas okmányának, illetve útiokmányának azonosító adatait;
c) a szálláshely-szolgáltatás címét, a szálláshely igénybevételének kezdő és befejező időpontját,
d) a beszedett idegenforgalmi adó összegét vagy idegenforgalmi adómentesség jogcímét.
(3) A papír alapon vezetett IFA nyilvántartást az első bejegyzés előtt a jegyző hitelesíti. Amennyiben az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett nem a szálláshely-kezelő szoftverben vezeti az IFA nyilvántartást, vagy az az (1) bekezdés szerinti adatok ellenőrzésére nem alkalmas, az elektronikusan vezetett IFA nyilvántartás vezetésének formáját és adattartalmát az első bejegyzés előtt a jegyző részére bejelenti.
(4) A településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély adómentessége kizárólag - a szálláshely igénybevételét megelőzően benyújtott kérelem alapján - az önkormányzati adóhatóság által kiállított igazolás alapján vehető igénybe.”

4. § A rendelet 8. §-a az alábbi 3. ponttal egészül ki:

[8. § Jelen rendelet alkalmazásában]
„3. igénybevevő vagy vendég: aki
a) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő szálláshelyen szálláshely-szolgáltatást igénybe veszi,
b) a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 14-14/C. §-a szerint nyilvántartásba vett szálláshelyen a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja szerint vendégként szolgáltatást vesz igénybe vagy munkásszállást vesz igénybe.”

4. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.