Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 23/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 04- 2022. 08. 05

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2022. (VII. 5.) önkormányzati rendelete

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 23/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.08.04.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 16. §-ában, 40. §-ában és 42. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 23/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 16. §-ában, 40. §-ában és 42. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 23/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A köztemetőkben lévő hősi temetőket, hősi temetési helyeket, a nemzeti sírkert részeit, valamint az 1. számú mellékletben megjelölt, Szeged város örökös gondozásában lévő temetési helyeket Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kegyeleti parkként tartja fenn.”

3. § A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 23/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az üzemeltető a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény és végrehajtási rendeletei által meghatározott feladatokon túl jelen rendeletben, valamint a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően:)

„e) a Belvárosi temetőben gondoskodik az elhunytak megfelelő módon történő hűtéséről,”

4. § A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 23/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A köztemetőkben temetkezésre szolgálnak:

a) az egyes sírhely,

b) a kettős sírhely,

c) a gyermek sírhely,

d) a közös sírhely,

e) a sírbolt (kripta),

f) a szarkofág sírbolt,

g) a díszsírhely,

h) az urnafülke (kolumbárium),

i) az urnasírhely,

j) az urnasírbolt (urnakripta),

k) a díszurnasírhely,

l) díszurnasírbolt,

m) díszurnafülke, valamint

n) a szórókert.

(2) Az üzemeltető által kijelölt sírhelytáblákat, sírhelysorokat és a temetési helyeket folyószámmal kell megjelölni. A díszsírhely, díszurnasírhely, valamint díszurnafülke parcellákat külön meg kell jelölni.”

5. § A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 23/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kettős sírhely mérete: 220 cm hosszú és 200 cm széles. Kettős sírhelyre legfeljebb négy koporsó és tizenkét urna helyezhető el.”

6. § A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 23/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 9. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az urnafülke építményben az egyes urnák elhelyezésére szolgáló fülkék lehetnek egyszemélyes, kétszemélyes, négyszemélyes és nyolcszemélyes fülkék.

(2) Az egyszemélyes fülke egy urna, a kétszemélyes fülke két urna, a négyszemélyes fülke négy urna, a nyolcszemélyes fülke nyolc urna elhelyezésére szolgál.

(3) Az urnafülkének szilárd alappal kell rendelkeznie.”

7. § A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 23/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az urna földbe temetése esetén az egyes urnasírhely mérete: 140 cm hosszú és 70 cm széles. Az urnasírhelyen hat urna helyezhető el.

(2) Az urna urnasírboltba (urnakripta) temetése esetén:

a) a négyszemélyes urnasírbolt mérete: 80 cm hosszú és 60 cm széles. Az urnasírboltban négy urna helyezhető el.

b) a nyolcszemélyes urnasírbolt mérete: 140 cm hosszú és 70 cm széles. Az urnasírboltban nyolc urna helyezhető el.”

8. § A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 23/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 7. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. Díszsírhelyek, díszurnasírhelyek, díszurnasírbolt (urnakripta), díszurnafülkék (a továbbiakban: dísz temetési helyek)

9. § (1) A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 23/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 11. § (1)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Szeged Megyei Jogú Város díszpolgárait elhalálozásuk esetén a köztemető kiemelt részében, a XVII-XVIII. díszparcellában kialakított dísz temetési hely illeti meg.

(2) A díszpolgároknak adományozott temetési helyek használati ideje a temető fennállásáig tart és használatuk díjmentes. Dísz temetési helyet felszámolni nem lehet.

(3) A díszpolgároknak adományozott dísz temetési hely feletti rendelkezési jog az Önkormányzatot illeti meg. A temetési hely fenntartásáról, az azon lévő felépítményekről, a sír gondozásáról az elhunyt közeli hozzátartozója köteles gondoskodni. Közeli hozzátartozó hiányában – az Önkormányzat megbízására és költségére – a fentiekről az üzemeltető köteles gondoskodni. A közeli hozzátartozó nem köteles engedélyt kérni az Önkormányzattól a temetési helyen lévő felépítmény kialakításával kapcsolatban.

(4) A dísz temetési hely adományozásáról írásban értesíteni kell az elhunyt Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti közeli hozzátartozói (a továbbiakban: közeli hozzátartozó) közül az elhunythoz legközelebb álló hozzátartozót és a köztemető üzemeltetőjét.

(5) A dísz temetési helyre – a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása és a költségek viselése mellett – az elhunyt özvegye és az elhunyt közvetlen felmenő és lemenő hozzátartozói (szülők, gyermekek) is eltemethetőek, a rendeletben foglalt férőhelyeknek megfelelően.

(6) Az (5) bekezdésben említett hozzátartozó halála esetén a díszpolgár még életében kérheti a dísz temetési hely igénybevételét, amennyiben oda szeretne temetkezni.”

(2) A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 23/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 11. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere a XVII-XVIII. díszparcellában dísz temetési helyet adományozhat azon elhunyt személyek részére, akik a városi közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Az adományozásról szóló döntésről a Közgyűlést a soron következő ülésén tájékoztatni kell. Az ily módon adományozott dísz temetési helyek első megváltása az adományozást kezdeményező, minden további újramegváltás a hozzátartozó (temettető) kötelezettsége.”

10. § A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 23/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A köztemetőkben található temetési helyekért fizetendő használati díj, valamint az újraváltási díj mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza. A használati időre esedékes használati díjat, valamint újraváltási díjat előzetesen kell megfizetni. A 2. számú mellékletben rögzített díjak az előző évre vonatkozó fogyasztói árindex mértékével a KSH általi hivatalos közzétételt követő munkanaptól megemelkednek. A megemelt díjtételeket és az emelés kezdő időpontját az üzemeltető a honlapján, valamint a temetőben teszi közzé.”

11. § A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 23/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A temetkezési szolgáltatók a köztemetői létesítmények, továbbá az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a 3. számú mellékletben meghatározott díjat kötelesek fizetni. A 3. számú mellékletben rögzített díjak az előző évre vonatkozó fogyasztói árindex mértékével a KSH általi hivatalos közzétételt követő munkanaptól megemelkednek. A megemelt díjtételeket és az emelés kezdő időpontját az üzemeltető a honlapján, valamint a temetőben teszi közzé.”

12. § A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 23/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Szórókertben történő elhelyezés esetén kérhető vizes vagy száraz hamvszórás. Mindkét szórókertben lehetőség van az elhunyt nevének felvésésére a sírhelytáblán elhelyezett gránit emléktáblákon. Az így elkészült feliratok 10 évre szólnak, 10 év leteltét követően újra megrendelhető a nevek felvésése.”

13. § A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 23/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A köztemető nyitvatartási ideje:

a) Belvárosi temető

aa) április 01. és november 06. napja között: 07.00 – 20.00 óráig,

ab) november 07. és március 31. napja között: 08.00 – 17.00 óráig.

b) A Kiskundorozsmai-, Tápéi- és Gyálaréti temető időkorlátozás nélkül látogatható.”

14. § (1) A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 23/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A köztemetőbe a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával rendelkező személyt szállító járművek az üzemeltető engedélye nélkül, térítésmentesen is behajthatnak, amennyiben az érvényes parkolási igazolványt a járműben kihelyezték.”

(2) A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 23/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 22. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Mindenszentek és Halottak napja alkalmával gépjárművel a köztemetőkbe behajtani tilos. A tiltás nem vonatkozik a (2) bekezdésben meghatározott személyt szállító járművekre.”

15. § A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 23/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 24. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Amennyiben a temetési hellyel rendelkezni jogosult személy az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségét nem teljesíti, úgy az üzemeltető jogosult felszólítani.”

16. § (1) A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 23/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 23/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 23/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

17. § A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 23/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet

a) 1. § (2) bekezdés a) pontjában a „Bajai út 5” szövegrész helyébe a „Fonógyári út 21” szöveg,

b) 1. § (2) bekezdés b) pontjában a „7” szövegrész helyébe a „11-13” szöveg és a „0401” szövegrész helyébe a „0401/1” szöveg,

c) 1. § (2) bekezdés c) pontjában az „5” szövegrész helyébe a „28” szöveg,

d) 1. § (2) bekezdés d) pontjában a „18” szövegrész helyébe a „11 C” szöveg,

e) 2. §-ában a „sor 1” szövegrész helyébe az „utca 4” szöveg,

f) 3. § (2) bekezdésében a „keletkezett dokumentumokat” szövegrész helyébe a „keletkezett nyilvántartási dokumentumokat” szöveg,

g) 6. § (1) bekezdésében a „200” szövegrész helyébe a „220” szöveg,

h) 8. § (2) bekezdésében a „200” szövegrész helyébe a „220” szöveg,

i) 12. § (1) bekezdésében a „díszsírhelyek, díszurnasírhelyek” szövegrész helyébe a „11. §-ban foglaltak” szöveg,

j) 12. § (5) bekezdésében az „időtartam kétszeresének” szövegrész helyébe az „időtartam legfeljebb kétszeresének” szöveg,

k) 1. melléklet címében a „síremlékek” szövegrész helyébe a „temetési helyek” szöveg

lép.

18. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2019. (X.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

1. melléklet

1. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 23/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Megnevezés és számozás a 145/1999. (X.1.) Korm. 2. számú melléklete szerinti bontásban

Mennyiség-egység

Temetési hely díja (nettó Ft)

1

Temetési hely díja

1.

2

Temetési hely megváltásának díja

1.1

3

Belvárosi temető

1.1.1

4

Egyszemélyes sírhely

1.1.1.1

5

Felnőtt sírhely - I. osztály és a XVII-XVIII. díszparcellában dísz temetési hely

1.1.1.1.1, 1.1.1.1.4.

sírhely/25 év

98 000

6

Felnőtt sírhely - II. osztály

1.1.1.1.2

sírhely/25 év

87 000

7

Felnőtt díszsírhely - X. díszparcella

1.1.1.1.3

sírhely/25 év

98 000

8

Felnőtt díszsírhely - nem díszparcella

1.1.1.1.5

sírhely/25 év

98 000

9

Kétszemélyes sírhely

1.1.1.2

10

Felnőtt sírhely - I. osztály és a XVII-XVIII. díszparcellában dísz temetési hely

1.1.1.2.1., 1.1.1.2.4.

sírhely/25 év

196 000

11

Felnőtt sírhely - II. osztály

1.1.1.2.2.

sírhely/25 év

174 000

12

Felnőtt díszsírhely - X. díszparcella

1.1.1.2.3.

sírhely/25 év

196 000

13

Felnőtt díszsírhely - nem díszparcella

1.1.1.2.5.

sírhely/25 év

196 000

14

Több személyes sírhely

1.1.1.3.

15

Felnőtt sírhely - I. osztály

1.1.1.3.1.

sírhely/25 év
(személyenként)

98 000

16

Felnőtt sírhely - II. osztály

1.1.1.3.2.

sírhely/25 év
(személyenként)

87 000

17

Gyermek sírhely

1.1.1.4

18

Gyermeksírhely

1.1.1.4.1

sírhely/25 év

13 000

19

Sírbolthely (kriptahely)

1.1.1.5

20

Kriptahely - I. osztály

1.1.1.5.1

m2/60év

74 000

21

Kriptahely - II. osztály

1.1.1.5.2

m2/60 év

61 000

22

Szarkofág kripta

1.1.1.5.3

kriptahely/60 év

228 000

23

Urnasírhely

1.1.1.6

24

Családi urnasírhely - 6 személyes és a XVII-XVIII. díszparcellában családi dísz urnasírhely

1.1.1.6.1., 1.1.1.6.1.2

sírhely/25 év

126 000

25

Urnafülke (urnafal)

1.1.1.7

26

Díszurnafülke - U/C parcellla

1.1.1.7.1.

urnafülke/10 év

141 000

27

Urnafülke - Fedett

1.1.1.7.2.

urnafülke/10 év

73 000

28

Urnafülke - 4 személyes - Kupola

1.1.1.7.3.

urnafülke/10 év

79 000

29

Urnafülke - 8 személyes - Kupola

1.1.1.7.4.

urnafülke/10 év

158 000

30

Urnafülke - 3 soros

1.1.1.7.5.

urnafülke/10 év

40 000

31

Urnafülke - 5 soros

1.1.1.7.6.

urnafülke/10 év

30 000

32

Urnamodul

1.1.1.8.

33

1/1 urnamodul - I. osztály - Budapest típusú

1.1.1.8.1.

urnamodul/10 év

139 000

34

1/1 urnamodul - II. osztály - Budapest típusú

1.1.1.8.2.

urnamodul/10 év

99 000

35

1/1 urnamodul - Régi Budapest típusú

1.1.1.8.3.

urnamodul/10 év

71 000

36

3/1 urnamodul - Régi Budapest típusú

1.1.1.8.4.

urnamodul/10 év

50 000

37

1/1 urnamodul - Új Budapest típusú

1.1.1.8.5.

urnamodul/10 év

66 000

38

3/1 urnamodul - Új Budapest típusú

1.1.1.8.6.

urnamodul/10 év

46 000

39

Urnamodul - VGV típusú

1.1.1.8.7.

urnamodul/10 év

60 000

40

Urnamodul - Tiszaföldvár típusú

1.1.1.8.8.

urnamodul/10 év

42 000

41

Urnamodul - Félig földbe süllyesztett típusú

1.1.1.8.9.

urnamodul/10 év

66 000

42

Urnakripta

1.1.1.9.

43

Urnakripta - 4 személyes és a XVII-XVIII. díszparcellában dísz temetési hely

1.1.1.9.1., 1.1.1.9.5.

urnakripta/25 év

120 000

44

Urnakripta - 8 személyes és a XVII-XVIII. díszparcellában dísz temetési hely

1.1.1.9.2., 1.1.1.9.6.

urnakripta/25 év

132 000

45

Urnakripta alépítménnyel - 4 személyes

1.1.1.9.3.

urnakripta/25 év

282 000

46

Urnakripta alépítménnyel - 8 személyes

1.1.1.9.4.

urnakripta/25 év

325 000

47

Gyálaréti, Kiskundorozsmai, Tápéi temető

1.1.2.

48

Egyszemélyes sírhely

1.1.2.1.

49

Felnőtt sírhely - I. osztály

1.1.2.1.1.

sírhely/25 év

82 000

50

Felnőtt sírhely - II. osztály

1.1.2.1.2.

sírhely/25 év

76 000

51

Kétszemélyes sírhely

1.1.2.2.

52

Felnőtt sírhely - I. osztály

1.1.2.2.1.

sírhely/25 év

164 000

53

Felnőtt sírhely - II. osztály

1.1.2.2.2.

sírhely/25 év

152 000

54

Több személyes sírhely

1.1.2.3.

55

Felnőtt sírhely - I. osztály

1.1.2.3.1.

sírhely/25 év
(személyenként)

82 000

56

Felnőtt sírhely - II. osztály

1.1.2.3.2.

sírhely/25 év
(személyenként)

76 000

57

Gyermek sírhely

1.1.2.4.

58

Gyermek sírhely

1.1.2.4.1.

sírhely/25 év

13 000

59

Sírbolthely (kriptahely)

1.1.2.5.

60

Kriptahely

1.1.2.5.1.

m2/60 év

72 000

61

Urnasírhely

1.1.2.6.

62

Családi urnasírhely - 6 személyes

1.1.2.6.1.

sírhely/25 év

126 000

63

Urnafülke / urnafal

1.1.2.7.

64

Urnafülke - Kolombárium

1.1.2.7.1.

urnafülke/10 év

30 000

65

Urnakripta

1.1.2.8.

66

Urnakripta - 4 személyes

1.1.2.8.1.

urnakripta/25 év

120 000

67

Urnakripta - 8 személyes

1.1.2.8.2.

urnakripta/25 év

132 000

68

Temetési hely újraváltásának díja

1.2.

69

Belvárosi temető

1.2.1.

70

Egyszemélyes sírhely

1.2.1.1.

71

Felnőtt sírhely - I. osztály és a XVII-XVIII. díszparcellában dísz temetési hely

1.2.1.1.1., 1.2.1.1.4.

sírhely/25 év

98 000

72

Felnőtt sírhely - II. osztály

1.2.1.1.2.

sírhely/25 év

87 000

73

Felnőtt díszsírhely - X. díszparcella

1.2.1.1.3.

sírhely/25 év

98 000

74

Felnőtt díszsírhely - nem díszparcella

1.2.1.1.5.

sírhely/25 év

98 000

75

Kétszemélyes sírhely

1.2.1.2.

76

Felnőtt sírhely - I. osztály és a XVII-XVIII. díszparcellában dísz temetési hely

1.2.1.2.1., 1.2.1.2.4.

sírhely/25 év

196 000

77

Felnőtt sírhely - II. osztály

1.2.1.2.2.

sírhely/25 év

174 000

78

Felnőtt díszsírhely - X. díszparcella

1.2.1.2.3.

sírhely/25 év

196 000

79

Felnőtt díszsírhely - nem díszparcella

1.2.1.2.5.

sírhely/25 év

196 000

80

Több személyes sírhely

1.2.1.3.

81

Felnőtt sírhely - I. osztály

1.2.1.3.1.

sírhely/25 év
(személyenként)

98 000

82

Felnőtt sírhely - II. osztály

1.2.1.3.2.

sírhely/25 év
(személyenként)

87 000

83

Gyermek sírhely

1.2.1.4.

84

Gyermek sírhely

1.2.1.4.1.

sírhely/25 év

13 000

85

Sírbolthely (kriptahely)

1.2.1.5.

86

Kriptahely - I. osztály

1.2.1.5.1.

m2/60 év

74 000

87

Kriptahely - II. osztály

1.2.1.5.2.

m2/60 év

61 000

88

Szarkofág kripta

1.2.1.5.3.

kriptahely/60 év

228 000

89

Urnasírhely

1.2.1.6.

90

Családi urnasírhely - 6 személyes és a XVII-XVIII. díszparcellában családi dísz urnasírhely

1.2.1.6.1., 1.2.1.6.1.2

sírhely/25 év

126 000

91

Urnafülke (urnafal)

1.2.1.7.

92

Díszurnafülke - U/C parcellla

1.2.1.7.1.

urnafülke/10 év

141 000

93

Urnafülke - Fedett

1.2.1.7.2.

urnafülke/10 év

73 000

94

Urnafülke - 4 személyes - Kupola

1.2.1.7.3.

urnafülke/10 év

79 000

95

Urnafülke - 8 személyes - Kupola

1.2.1.7.4.

urnafülke/10 év

158 000

96

Urnafülke - 3 soros

1.2.1.7.5.

urnafülke/10 év

40 000

97

Urnafülke - 5 soros

1.2.1.7.6.

urnafülke/10 év

30 000

98

Urnamodul

1.2.1.8.

99

1/1 urnamodul - I. osztály - Budapest típusú

1.2.1.8.1.

urnamodul/10 év

139 000

100

1/1 urnamodul - II. osztály - Budapest típusú

1.2.1.8.2.

urnamodul/10 év

99 000

101

1/1 urnamodul - Régi Budapest típusú

1.2.1.8.3.

urnamodul/10 év

71 000

102

3/1 urnamodul - Régi Budapest típusú

1.2.1.8.4.

urnamodul/10 év

50 000

103

1/1 urnamodul - Új Budapest típusú

1.2.1.8.5.

urnamodul/10 év

66 000

104

3/1 urnamodul - Új Budapest típusú

1.2.1.8.6.

urnamodul/10 év

47 000

105

Urnamodul - VGV típusú

1.2.1.8.7.

urnamodul/10 év

60 000

106

Urnamodul - Tiszaföldvár típusú

1.2.1.8.8.

urnamodul/10 év

43 000

107

Urnamodul - 4 személyes - Félig földbe süllyesztett típusú

1.2.1.8.9.

urnamodul/10 év

66 000

108

Urnakripta

1.2.1.9.

109

Urnakripta - 4 személyes és a XVII-XVIII. díszparcellában dísz temetési hely

1.2.1.9.1., 1.2.1.9.5.

urnakripta/25 év

120 000

110

Urnakripta - 8 személyes és a XVII-XVIII. díszparcellában dísz temetési hely

1.2.1.9.2., 1.2.1.9.6.

urnakripta/25 év

132 000

111

Urnakripta alépítménnyel - 4 személyes

1.2.1.9.3.

urnakripta/25 év

282 000

112

Urnakripta alépítménnyel - 8 személyes

1.2.1.9.4.

urnakripta/25 év

325 000

113

Gyálaréti, Kiskundorozsmai, Tápéi temető

1.2.2.

114

Egyszemélyes sírhely

1.2.2.1.

115

Felnőtt sírhely - I. osztály

1.2.2.1.1.

sírhely/25 év

82 000

116

Felnőtt sírhely - II. osztály

1.2.2.1.2.

sírhely/25 év

76 000

117

Kétszemélyes sírhely

1.2.2.2.

118

Felnőtt sírhely - I. osztály

1.2.2.2.1.

sírhely/25 év

164 000

119

Felnőtt sírhely - II. osztály

1.2.2.2.2.

sírhely/25 év

152 000

120

Több személyes sírhely

1.2.2.3.

121

Felnőtt sírhely - I. osztály

1.2.2.3.1.

sírhely/25 év
(személyenként)

82 000

122

Felnőtt sírhely - II. osztály

1.2.2.3.2.

sírhely/25 év
(személyenként)

76 000

123

Gyermek sírhely

1.2.2.4.

124

Gyermek sírhely

1.2.2.4.1.

sírhely/25 év

13 000

125

Sírbolthely (kriptahely)

1.2.2.5.

126

Kriptahely

1.2.2.5.1.

m2/60 év

72 000

127

Urnasírhely

1.2.2.6.

128

Családi urnasírhely - 6 személyes

1.2.2.6.1.

sírhely/25 év

126 000

129

Urnafülke / urnafal

1.2.2.7.

130

Urnafülke - Kolombárium

1.2.2.7.1.

urnafülke/10 év

30 000”

131

Urnakripta

1.2.2.8.

132

Urnakripta - 4 személyes

1.2.2.8.1.

urnakripta/25 év

120 000

133

Urnakripta - 8 személyes

1.2.2.8.2.

urnakripta/25 év

132 000

2. melléklet

A köztemetői létesítmények, valamint az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak*

Megnevezés és számozás a 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 1. számú melléklet e szerinti bontásban

Mennyiség-egység

Szolgáltatás díja (nettó)

1

Temetésfelvétel

1.

2

Temetésszervezés díja

1.1.

alkalom

6 000

3

Elhunyt végtisztességre való felkészítése

2.

4

Elhunyt hűtése belvárosi temetőben

2.3

5

72 órás alaphűtés

alkalom

12 000

6

72 órán túli

nap

3 000

7

Ravatalozás

4.

8

Létesítmény igénybevételének díja

4.1.

9

Létesítmény használat - ravatalozó

4.1.1.

alkalom

12 300

10

Létesítmény használat - vizes hamvszóró

4.1.2.

alkalom

6 600

11

Létesítmény használat - száraz hamvszóró

4.1.3.

alkalom

6 600

12

Ravatalozás eszközeinek használati díja

4 300

13

Sírhelynyitás, visszahantolás

5.

14

Sírásás, urnasír ásás

5.1.

15

Sírásás - felnőtt sírhely, normál mélység

5.1.1.

alkalom

28 000

16

Sírásás - felnőtt sírhely, mélyített

5.1.2.

alkalom

32 000

17

Sírásás - gyermek sírhely

5.1.3.

alkalom

8 800

18

Sírásás - családi urnasírhely, felnőtt sírhely urnás temetés

5.1.4.

alkalom

9 700

19

Sírhely nyitás

5.2.

20

Sírnyitás - felnőtt sírhely, normál mélység

5.2.1.

alkalom

28 000

21

Sírnyitás - felnőtt sírhely, mélyített

5.2.2.

alkalom

32 000

22

Sírnyitás - gyermek sírhely

5.2.3.

alkalom

8 800

23

Sírnyitás - családi urnasírhely, felnőtt sírhely urnás temetés

5.2.4.

alkalom

9 700

24

Hantolás

5.4.

25

Hantolás - felnőtt sírhely

5.4.1.

alkalom

14 500

26

Hantolás - gyermek sírhely

5.4.2.

alkalom

4 000

27

Hantolás - családi urnasírhely, felnőtt sírhely urnás temetés

5.4.3.

alkalom

4 000

28

Sír felkoszorúzása

5.5.

29

Felkoszorúzás - felnőtt sírhely, sírbolt

5.5.2.

alkalom

2 600

30

Felkoszorúzás - gyermek sírhely

5.5.1.

alkalom

2 600

31

Felkoszorúzás - urnafülke, urnamodul, családi urnasírhely, urnasírbolt

5.5.3.

alkalom

2 600

32

Halottszállítás temetőben

7.

33

Elhunyt szállítása temetőn belül

7.4.

alkalom

13 000

34

Hamvak szállítása temetőn belül

7.9.

alkalom

8 200

35

Urnaelhelyezés

9.

36

Urna temetési helyre való elhelyezése temetőben

9.1.

alkalom

14 400

37

Hamvak szórása

10.

38

Hamvak szórása temetőben

10.1.

39

vizes hamvszórás

32 900

40

vizes szórás téli időszaki pótdíja (november 1-március 31.)

60 000

41

száraz hamvszórás

17 900

42

Exhumálás

11.

43

Koporsóban eltemetett elhunyt exhumálása

11.1.

44

Exhumálás - 1-5 év

11.1.1.

alkalom

161 000

45

Exhumálás - 6-15 év

11.1.2.

alkalom

97 000

46

Exhumálás - 16-25 év

11.1.3.

alkalom

48 000

47

Exhumálás - 25 éven túl

11.1.4.

alkalom

32 000

48

Urna kiemelése

11.3.

49

Exhumálás - földből

11.3.1.

alkalom

15 000

50

Exhumálás - urnafülkéből, urnamodulból, urnasírboltból

11.3.2.

alkalom

15 000

51

Tv. 28/B § (2) bekezdése szerint számlázható egyéb
tevékenységek

52

Temetési hely előkészítése

1.

53

Temetési hely és környékének temetésre való előkészítése,
visszarendezése

1.1.

alkalom

7 300

54

Hang-, kép- és fénytechnikai szolgáltatás biztosítása

7.

55

Harangozás köztemetőben

7.1.

alkalom

1 400

56

Gyászzene szolgáltatás ravatalozás során

7.2.

alkalom

5 500

* A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.”

3. melléklet

1. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 23/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 1–3. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végző személyek által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díja temetési helyenként

Nettó ár (Ft))

1

Meglévő felépítmény gépi tisztítása esetén

naponta

700 Ft

2

Síremlékre történő betűvésés esetén

naponta

700 Ft

3

Egyéb sírkő-, illetve kriptamunkák (bontás, állítás, átépítés, stb.) esetén

naponta

7 000 Ft”

2. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 23/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 1–4. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A köztemetőbe történő behajtásért fizetendő díj

Nettó ár (Ft))

1.

Tehergépkocsi, illetve utánfutós személygépkocsi

évente

36 000 Ft

2.

Tehergépkocsi, illetve utánfutós személygépkocsi

havonta

9 600 Ft

3.

Tehergépkocsi, illetve utánfutós személygépkocsi

naponta

1 200 Ft

4.

Személygépkocsi (kivéve mozgáskorlátozott személyek)

naponta

394 Ft”

4. melléklet

1. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2019. (X.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 'Egyéb ügyekben' alcím I. rész 7./ bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„7./ A XVII-XVIII. díszparcellában dísz temetési helyet adományozhat azon elhunyt személyek részére, akik a városi közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. A dísz temetési hely adományozásáról szóló döntésről a Közgyűlést a soron következő ülésén tájékoztatja. (23/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 11. § (7) bekezdés)”