Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 09. 29

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.09.29.

Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság, jegyző) és az önkormányzat költségvetési szervére (Nagyberényi Pillangó Óvoda és Konyha) terjed ki.

(2) A képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.

Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése

2. § (1)1 A képviselő-testület a Nagyberény Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési fő összegét 470.287.937 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a)2 a költségvetési bevételek összege: 176.993.667 forint,

b)3 a költségvetési kiadások összege: 470.287.937 forint,

c)4 a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 293.294.270 forint (hiány).

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a)5 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:105 531 023 forint,

b)6 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:38 362 644 forint,

c)7 B3. Közhatalmi bevételek:16 700 000 forint,

d)8 B4. Működési bevételek:16 400 000 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h)9 Költségvetési bevételek összesen:176 993 667 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a)10 a kötelező feladatok bevételei:142 500 200 forint,

b)11 az önként vállalt feladatok bevételei: 34 493 467 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

a)12 működési költségvetés bevételi előirányzata:138 631 023 forint,

b)13 felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 38 362 644 forint.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a)14 K1. Személyi juttatások:81 592 167 forint,

b)15 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10 692 920 forint,

c)16 K3. Dologi kiadások: 48 003 040 forint,

d)17 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:1 716 500 forint,

e)18 K5. Egyéb működési célú kiadások: 8 122 259 forint,

f)19 K6. Beruházások:5 112 779 forint,

g)20 K7. Felújítások: 311 667 858 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i)21 K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3 380 414 forint,

j)22 Költségvetési kiadások összesen: 470 287 937 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a)23 a kötelező feladatok kiadásai: 435 401 284 forint,

b)24 az önként vállalt feladatok kiadásai:34 886 653 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a)25 működési költségvetés kiadási előirányzat: 153 507 300 forint,

b)26 felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:316 780 637 forint.

5. § (1) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a)27 beruházási kiadások 5 112 779 forint.

b)28 felújítási kiadások 311 667 858 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 0 forint.

6. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a)29 működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 14 876 277 forint hiány,

b)30 felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 278 417 993 forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a)31 belső finanszírozással 293 294 270 forint,

b) külső finanszírozással 0 forint.

(3)32 A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 293 294 270 forint, ebből:

a) működési célú 14 876 277 forint,

b) felhalmozási célú 278 417 993 forint.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

7. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésében szereplő működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait az Áht. 23. § (2) bekezdés a.) pontja szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a Nagyberény Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a Nagyberényi Pillangó Óvoda és Konyha bevételeit és kiadásait e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat és az óvoda engedélyezett létszámát e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(11) Amennyiben az év folyamán nem várt likviditási problémák merülnek fel a Képviselő-testület a likviditási problémák kezelésére éven belül felvehető likvid hitel felvételét hagyja jóvá és felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal az erről szóló megállapodás aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér hitel felvételére.

A bevételi többlet kezelése

8. § A gazdálkodás során az év közben létrejött működési és felhalmozási bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület egyedileg dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

9. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 12. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

10. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások

11. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében tervezett kiadások gördülékeny teljesítése érdekében valamint előre nem tervezett, de szükséges és hasznos beszerzések realizálása érdekében a polgármestert és az óvoda vezetőt 500 000 Ft-ot meg nem haladó kifizetések teljesítésére a költségvetési előirányzati keret összegéig felhatalmazza, utólagos beszámolási kötelezettség kikötése mellett. Amennyiben a beszerezni kívánt dolog értéke az 500 000 Ft-ot meghaladja és a költségvetési előirányzatokat meghaladóan a beszerzése plusz költséget igényel, úgy arról a képviselő-testület dönt.

(8) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a képviselő-testületet tájékoztatnia.

13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá, miszerint a 2021. évi pénzmaradvány teljes összege bevonásra kerül a 2022. évi költségvetésbe.

14. § A helyi önkormányzat és az óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő önkormányzati hivatal (közös önkormányzati hivatal).

15. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

16. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2)33 A helyi önkormányzat az óvoda a költségvetésben jóváhagyott kiadási kiemelt előirányzataik fő összegeit saját hatáskörben nem módosíthatják, a kiadási kiemelt előirányzatokon belül – önkormányzat esetében a polgármester, az óvoda esetében az intézményvezető - átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(4) A képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat támogatási igénye, pályázata esetében felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben - a beruházások és felújítások keret terhére - nyilatkozatot tegyen a saját forrás biztosításáról.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

17. § (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0 %-a.

(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

18. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

19. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

20. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület az Önkormányzat és az Óvoda esetében a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

a) készpénzfizetési számlák,

b) vásárlási előleg, ellátmány,

c) munkavállalók illetmény előlege,

d) munkavállalók utazási költségtérítése,

e) munkavállalók belföldi kiküldetése,

f) közcélú dolgozók munkabére,

g) segélyek.

Záró és egyéb rendelkezések

21. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) E rendelet rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A 2. § (1) bekezdése a Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. § (1) bekezdés h) pontja a Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 4. § (1) bekezdés c) pontja a Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 4. § (1) bekezdés d) pontja a Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 4. § (1) bekezdés e) pontja a Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 4. § (1) bekezdés f) pontja a Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 4. § (1) bekezdés g) pontja a Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 4. § (1) bekezdés i) pontja a Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 4. § (1) bekezdés j) pontja a Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 4. § (2) bekezdés b) pontja a Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 4. § (3) bekezdés a) pontja a Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 4. § (3) bekezdés b) pontja a Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

27

Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

28

Az 5. § (1) bekezdés b) pontja a Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

29

A 6. § (1) bekezdés a) pontja a Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 6. § (1) bekezdés b) pontja a Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 6. § (2) bekezdés a) pontja a Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 6. § (3) bekezdése a Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 16. § (2) bekezdése a Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

34

A 2. melléklet a Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.

35

Az 5. melléklet a Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.

36

A 6. melléklet a Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.