Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 27

Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.05.27.

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §. (2) bekezdésében, 71. §. (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdésének h; pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Szenyér Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését

a) 122.134 e Ft. költségvetési kiadással, melyből

aa) működési költségvetési kiadással 87.388 e Ft.

ab) felhalmozási költségvetési kiadással 33.501 e Ft.

ac) finanszírozási kiadással 1.245 e Ft.

b) 99.889 e Ft. költségvetési bevétellel, mélyből

ba) működési költségvetési bevétellel 87.989 e Ft.

bb) felhalmozási költségvetési bevétellel 11.900 e Ft.

bc) finanszírozási bevétellel 0 e Ft.

c) 22.245 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből

ca) belső finanszírozású bevétel (maradvány) működési célú 1.197 e Ft., felhalmozási célú 21.048 e Ft.

cb) külső finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.

cc) külső finanszírozású kiadás (hitel törlesztés) működési célú 0 e Ft, felhalmozási célú 0 e Ft állapítja meg.

(2)2 Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdés f; pontja, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §. (1) a; pontja bekezdésére tekintettel a fejlesztési célú hitel a felvételét nem tervezi az önkormányzat.

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

4. § (1)3 Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2)4 Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadás

5. § (1)5 A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2)6 A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat célonként e rendelet 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3)7 Az önkormányzat felújítási terveit e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4)8 A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat nem állapítja meg.

(6) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait és önként vállalt feladatait költségvetési bevételei, valamint kiadásai szerinti bontásban e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési évet követő évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 10. melléklet tartalmazza.

(8) A képviselő-testület a 2022. évben lakosságnak nyújtott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

6. § A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési pénzmaradványának felhasználását e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

A bevételi többlet kezelése

7. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Tartalékok

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 e Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékát 0 e Ft összegben állapítja meg.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) A Polgármester jogosult a 2022. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra 5.000 e Ft összegig.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(7) A Képviselő-testület a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 3 000 e Ft-ban állapítja meg.

(8) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

(9) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

10. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

11. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

12. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

Szolgáltatási szerződés

13. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai.

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést 100 ezer forint felett írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

14. § Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességi elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 150 M Ft-ot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztos bíz meg.

A költségvetés módosítása

15. § A képviselő-testület előirányzat-módosítást – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. §. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő – testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Záró és egyéb rendelkezések

16. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedései (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) az éves zárszámadásban kerülnek bemutatásra. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat címrendje

Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Az önkormányzat Címrendje

1. Szenyér Község Önkormányzata

2. melléklet9

Szenyér Község Önkormányzatának 2022. évi működési bevételeinek és kiadásainak

Szenyér Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi tervezett módosítás 2020.12.31.

A. Költségvetési bevételek

61 805

99 889

I. Működési költségvetési bevételek

60 472

87 989

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

47 972

72 315

2. Közhatalmi bevételek

6 000

6 000

3. Működési bevételek

6 500

9 674

4. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

1 333

11 900

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 333

11 900

2. Felhalmozási bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

21 356

22 245

I. Belföldi finanszírozás bevételei

21 356

22 245

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

21 356

22 245

1.1. Működési célú

1 197

1.2. Felhalmozási célú

21 048

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

2.1. Működési célú

2.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

III. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

Bevételek összesen

83 161

122 134

A. Költségvetési kiadások

83 161

120 889

I. Működési költségvetési kiadások

63 551

87 388

1. Személyi juttatások

26 446

36 577

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 721

4 268

3. Dologi kiadások

21 301

31 647

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 626

11 626

5. Egyéb működési célú kiadások

1 457

3 270

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

19 610

33 501

1. Beruházások

1 333

2 788

2. Felújítások

18 277

30 713

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

0

3.3. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

1.1. Működési célú

1.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

III. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

1 245

Kiadások összesen

83 161

122 134

3. melléklet10

Szenyér Község Önkormányzatának 2022. évi működési bevételeinek és kiadásainak

Működési bevételek - kiadások

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi tervezett módosítás 2022.12.31.

A. Működési költségvetési bevételek

60 471

87 989

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

47 971

72 315

1. Önkormányzatok működési támogatásai

36 207

42 616

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 253

12253

1.1.1. Hivatal működésének támogatása

1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása

1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása

1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

Beszámítás

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

18 066

18344

1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270

2270

1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 618

7796

1.6. Elszámolásból származó bevétel

0

1953

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

11 764

29 699

2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)

2.2. Helyi önkormányzatoktól (KÖH)

2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól)

2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől

11 764

29699

2.5. Fejezeti kezelésű előirányzatok

II. Közhatalmi bevételek

6 000

6000

1. Vagyoni típusú adók

500

500

1.1. Építményadó

1.2. Kommunális adó

1.3. Telekadó

2. Értékesítési és forgalmi adók

5 500

5 500

2.1 Iparűzési adó

5 500

5500

3. Gépjárműadó (40 %-a)

0

0

4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.1. Talajterhelési díj

5. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

5.1. Adópótlék, adóbírság

5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság

5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak

6. Termőföld bérbeadás

III. Működési bevételek

6 500

9674

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

21 356

22 245

I. Belföldi finanszírozás bevételei

21 356

22 245

1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

21 356

22245

2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

Működési bevételek összesen

81 827

110 234

A. Működési költségvetési kiadások

I. Személyi juttatások

26 446

36 577

Törvény sz.illetmény

16 350

23257

Normatív jutalom

410

0

Céljuttatás, projektprémium

0

442

Béren kívülli juttatás

618

618

Közlekedési költségtér.

0

0

Jubileumi jutattás

0

0

Foglal. egyéb sajátos jutt.

500

500

Választott tisztségvis.

7 830

9962

Egyéb jogviszony, külső szem. jut.

738

1798

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 721

4 268

III. Dologi kiadások

21 300

31 647

Készlet beszerzés

8 000

13423

Kommunikációs szolg.

800

800

Szolgáltatás

8 500

11579

Kiküldetések, reklám- és propraganda

200

400

Különféle befizetések, egyéb dologi

3 800

5446

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 626

11626

V. Egyéb működési célú kiadások

1 457

3270

1. Működési célú támogatások

1 457

2714

2. Elvonások és befizetések

0

556

3. Általános tartalék

0

0

4. Működési célú tartalék

B.Finanszírozási kiadások

0

1245

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

0

1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

III. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

1245

Működési kiadások összesen

63 550

88 633

4. melléklet11

2022. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása

Felhalmozási bevételek - kiadások

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi tervezett módosítás 2022.12.31.

A. Felhalmozási költségvetési bevételek

1 333

11 900

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 333

11 900

1. Európai Uniós forrásból származó bevételek

2. Hazai forrásból származó bevételek

1 333

11 900

II. Felhalmozási bevételek

1. Immateriális javak értékesítése

2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete)

3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4. Részesedések értékesítése

5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

I. Belföldi finanszírozás bevételei

1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Felhalmozási bevételek összesen

1 333

11 900

A. Felhalmozási költségvetési kiadások

I. Beruházások

1 333

2 788

1. Önkormányzati beruházások

1 333

2 788

1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások

1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások

1 333

2 788

1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások

2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)

34 210

9 047

II. Felújítások

18 277

30 713

1. Önkormányzati felújítások

18 277

30 713

2. Intézményi felújítás

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

2. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Felhalmozási kiadások összesen

19 610

33 501

5. melléklet12

Szenyér Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása

Ssz.

Ebből

A;

Intézmény/kormányzati funkció

Összes kiadás

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő jár.

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli jutt.

Egyéb műk.célú tám.

Visszafiz.

kormányzati funkció

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett mód.ei.

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett mód.ei.

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett mód.ei.

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett mód.ei.

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett mód.ei.

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett mód.ei.

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett mód.ei.

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

17764

16036

9902

11816

1405

1368

5000

2852

1457

2.

13320

Köztemető fennt.

0

0

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

1250

511

1250

511

18010

Önko. Elsz. Központi költségvetéssel

0

570

0

570

18030

Tám.célu finansz műveletek

0

2739

39

0

2700

4.

32020

Tűz. és hat.

0

0

5.

41231

Közfoglalkoztatás

19324

37284

11046

20014

718

2007

7560

15263

6.

45160

Közutak

0

0

7.

51040

Nem v. hull.

0

0

8.

52020

Szennyvíz

0

0

62020

Település fejl.tám.

0

640

0

640

9.

63020

Víztermelés

0

181

0

181

0

10.

64010

Közvilágítás

1250

1590

1250

1590

11.

66010

Zöldterület

400

140

400

140

12.

66020

Község városgazd(komm.csoport)

2900

1860

900

461

2000

1399

13.

72111

Háziorvosi alapell.

0

200

200

##

72311

Fogorvosi alapell.

0

0

15.

74031

Család és nővéd.

0

0

16.

74040

Fertőző megbetegedés

0

0

19

82044

Könyvtár

1355

1319

738

738

96

81

521

500

20

82092

Közművelődés

500

2000

0

0

500

2000

82094

Közművelődés

0

0

0

21

91110

Óvodai nevelés, ellátás

0

0

22

96015

Gyermekétk., óvoda

820

0

820

23

102030

Idősek nepp.ell.

0

0

24

104036

Munkahelyi étk.

0

0

0

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

800

0

800

25

107051

Szociális étk. Szoc. Konyhán

500

32

500

32

26

107755

Falugondnok

5862

5860

3860

3548

502

812

1500

1500

27

107060

Egyes szoc.ell.

11626

15626

0

4000

11626

11626

28

Működési kiadás összesen

63551

87388

26446

36577

2721

4268

21301

31647

11626

11626

1457

3270

0

0

Ssz.

Összes kiadás

Ebből

Szakfeladat

Intézmény/szakfeladat

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadás

Lakásépítések

Áht. kívülre irányuló fejl.ber.

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett mód.ei.

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett mód.ei.

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett mód.ei.

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett mód.ei.

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett mód.ei.

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett mód.ei.

Tervezett előirányzatai

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

0

0

0

2.

13320

Köztemető fennt.

0

0

0

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

18277

0

18277

0

18010

Önk. Elszámolásai a kp-i költségvetéssel

3665

4.

32020

Tűz. és hat.

0

0

5.

413231

Közfoglalkoztatás

1333

1966

1333

1966

6.

45160

Közutak

0

0

7.

51040

Nem v. hull.

0

0

8.

52020

Szennyvíz

0

0

62020

Telep fejl.projekt

0

26628

0

26628

9.

63020

Víztermelés

0

63

63

10.

64010

Közvilágítás

0

0

11.

66010

Zöldterület

0

0

12.

66020

Község városgazd

0

441

84

357

13.

72111

Háziorvosi alapell.

0

0

14.

72311

Fogorvosi alapell.

0

0

15.

74031

Család és nővéd.

0

0

16.

76062

Település eü.

0

0

17.

81030

Sport műk.

0

0

18.

82042

Könyvtár

0

738

0

738

19.

82092

Közművelődés

0

0

20.

96015

Gyermekétk.

0

0

21.

102030

Idősek nepp.ell.

0

0

22.

104042

Gyermekjóléti

0

0

23.

104051

Szociális étk.

0

0

24.

107060

Egyes szoc.ell.

0

0

25.

Felhalmozási kiadás

19610

33501

1333

2788

18277

30713

6. melléklet13

Szenyér Község Önkormányzatának az önkormányzat 2022. évi beruházási céljainak meghatározása

Ssz.

Beruházási cél megnevezés

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett módosítás 2022.12.31.

1.

Közfoglalkoztatás

1333

1949

2.

Hangosítás (könyvtár)

0

738

3.

Községgazdálkodás

0

84

4.

Digitális árazómérleg

17

5.

6.

Összesen:

1333

2788

7. melléklet14

Az önkormányzat 2020. évi felújításai

Ssz.

Beruházási cél megnevezés

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett módosítás 2022.12.31.

1.

Vis Major

3087

3664

2.

Útfelújítás

15190

27049

3.

4.

Összesen:

18277

30713

8. melléklet15

az önkormányzat 2022. évi létszám adatainak meghatározása

Ssz.

Megnevezés

2022. évi eredeti ei

2022. évi tervezett módosítás 2022.12.31.

1

Közfoglalkoztatás

16

16

2

Önkormányzat

2

2

3

Falugondnok

1

1

4

Összesen:

19

19

9. melléklet

2022. évi kötelező és önként vállalt feladatok megoszlása

Szenyér Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2021. évi eredeti előirányzat

2021. várható teljesítés

2022. évi tervezett eredeti előirányzat

2022/2011. évi módoított ei/ tervezett ei %-a

2022. évi kötelező feladat

2022. évi önként vállalt feladatok

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

49 586

63 092

60 471

121,95%

48 707

11 764

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

41 036

53 163

47 971

116,90%

36 207

11764

2. Közhatalmi bevételek

2 550

6 038

6 000

235,29%

6 000

3. Működési bevételek

6 000

3 749

6 000

100,00%

6 000

4. Működési célú átvett pénzeszközök

142

500

500

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

3 620

32 591

1 333

36,82%

1 333

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3 620

32 591

1 333

36,82%

1 333

2. Felhalmozási bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

43 355

43 708

21 356

49,26%

21 356

I. Belföldi finanszírozás bevételei

43 355

43 708

21 356

49,26%

21 356

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

43 355

43 708

21 356

49,26%

21 356

1.1. Működési célú

12 284

43 708

3 079

25,07%

3 079

1.2. Felhalmozási célú

31 071

18 277

58,82%

18 277

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

2.1. Működési célú

2.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Bevételek összesen

96 561

139 391

83 160

86,12%

71 396

11 764

A. Költségvetési kiadások

I. Működési költségvetési kiadások

61 870

70 684

63 550

102,72%

51 786

11 764

1. Személyi juttatások

23 534

30 307

26 446

112,37%

15 400

11046

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 701

3 246

3 617

97,73%

2 899

718

3. Dologi kiadások

22 300

23 320

21 300

95,52%

21 300

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 855

8 041

11 626

198,57%

11 626

5. Egyéb működési célú kiadások

6 480

5 770

1 457

22,48%

1 457

5.1. Működési célú támogatások

3 382

5 770

1 457

43,08%

1 457

5.2. Elvonások és befizetések

1 801

5.3. Általános tartalék

5.4. Működési célú tartalék

1 207

0

5.5 Céltartalék

5.6 Vizi közmű fejl.

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

34 691

46 715

19 610

56,53%

19 610

1. Beruházások

4 620

20 773

1 333

28,85%

1 333

2. Felújítások

30 071

25 942

18 277

60,78%

18 277

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

3.3. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

992

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

992

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

1.1. Működési célú

1.2. Felhalmozási célú

Kiadások összesen

96 561

118 391

83 160

86,12%

71 396

11 764

10. melléklet

2023-2025 évek gördülő tervezése

Szenyér Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2021. évi eredeti előirányzat

2022. évi tervezett eredeti előirányzat

2022/2021. évi tervezett ei %-a

2023. év eredeti előirányzata

2023. év eredeti előirányzata

2024. év eredeti előirányzata

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

49 586

60 471

121,95%

62 285

63 842

64800

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

41 036

47 971

116,90%

49 410

50 645

51405

2. Közhatalmi bevételek

2 550

6 000

235,29%

6 180

6 335

6430

3. Működési bevételek

6 000

6 000

100,00%

6 180

6 335

6430

4. Működési célú átvett pénzeszközök

500

515

528

536

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

3 620

1 333

36,82%

1 373

1 407

1428

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3 620

1 333

36,82%

1 373

1 407

1428

2. Felhalmozási bevételek

0

0

0

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B. Finanszírozási bevételek

43 355

21 356

49,26%

21 997

22 547

22885

I. Belföldi finanszírozás bevételei

43 355

21 356

49,26%

21 997

22 547

22885

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

43 355

21 356

49,26%

21 997

22 547

22885

1.1. Működési célú

12 284

3 079

25,07%

3 171

3 251

3299

1.2. Felhalmozási célú

31 071

18 277

58,82%

18 825

19 296

19585

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

0

0

0

2.1. Működési célú

0

0

0

2.2. Felhalmozási célú

0

0

0

II. Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

Bevételek összesen

96 561

83 160

86,12%

85 655

87 796

89113

A. Költségvetési kiadások

0

0

0

I. Működési költségvetési kiadások

61 870

63 550

102,72%

65 457

67 093

68099

1. Személyi juttatások

23 534

26 446

112,37%

27 239

27 920

28339

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 701

3 617

97,73%

3 726

3 819

3876

3. Dologi kiadások

22 300

21 300

95,52%

21 939

22 487

22825

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 855

11 626

198,57%

11 975

12 274

12458

5. Egyéb működési célú kiadások

6 480

1 457

22,48%

1 501

1 538

1561

5.1. Működési célú támogatások

3 382

1 457

43,08%

1 501

1 538

1561

5.2. Elvonások és befizetések

1 801

0

0

0

5.3. Általános tartalék

0

0

0

5.4. Működési célú tartalék

1 207

0

0

0

5.5 Céltartalék

0

0

0

5.6 Vizi közmű fejl.

0

0

0

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

34 691

19 610

56,53%

20 198

20 703

21014

1. Beruházások

4 620

1 333

28,85%

1 373

1 407

1428

2. Felújítások

30 071

18 277

60,78%

18 825

19 296

19585

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

0

0

0

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

0

0

0

3.3. Felhalmozási célú tartalék

0

0

0

B. Finanszírozási kiadások

0

0

0

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

0

0

0

1.1. Működési célú

0

0

0

1.2. Felhalmozási célú

0

0

0

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

Kiadások összesen

96 561

83 160

86,12%

85 655

87 796

89113

11. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa

Ssz.

Megnevezés

2021. évi tervezett előirányzat

2022. évi tervezett előirányzat

1.

Költségvetési hiány

0

0

2.

Előző évek költségvetési maradványa

43 355

21 356

12. melléklet

2022. évben lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Sorszám

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

1.

Rendszeres pénzbeni ellátások

1 500

2.

Lakhatással kapcsolatos támogatás

1 500

3.

Tartósan beteg felnőtt hozzátartozó ápolásának támogatása

0

4.

Támogatás gyógyszerkiadás viseléséhez

0

5.

Lakhatási kiadásokban hátralékot felhalmozó személyek támogatása

0

Rendkivüli települési támogatás

6 098

6.

Szülési támogatás

0

7.

Művi meddővé tétel iránti támogatás

0

8.

Tüzifa természetbeni támogatás

1 000

9.

Egyéb rendkivüli települési támogatás

4 798

10.

Lakóingatlant ért természeti katasztrófa esetén beadható támogatás

300

11.

Egyéb támogatási formák

500

12.

Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat

0

13.

Felsőoktatási ösztöndíj támogatás

0

14.

Köztemetés

500

15.

Társulásnak átadás a 1.3.1. alapján

3 528

16.

Összesen:

11 626

1

A 3. § (1) bekezdése a Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdése a Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § (1) bekezdése a Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § (2) bekezdése a Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 5. § (1) bekezdése a Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 5. § (2) bekezdése a Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 5. § (3) bekezdése a Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 5. § (4) bekezdése a Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

9

A 2. melléklet a Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3. melléklet a Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 4. melléklet a Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 5. melléklet a Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 6. melléklet a Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 7. melléklet a Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 8. melléklet a Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.