Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról

Hatályos: 2022. 12. 01- 2022. 11. 30

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról1

2022.12.01.

Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 60.§ (4) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete falugondnoki szolgálatot működtet a 2. §-ban meghatározott célok megvalósítása érdekében.

2. A falugondnoki szolgálat célja

2. § A falugondnoki szolgáltatás célja:

a) szociális alapellátások színvonalának javítása, jobb életminőség eléréséhez segítségadás,

b) a község intézményhiányaiból eredő települési hátrányok enyhítése,

c) a helyi adottságokhoz és sajátosságokhoz igazodó egyéni és közösségi szintű igények kielégítése,

d) a településen lakó családok életfeltételeinek javítása,

e) a jobb életminőség elérése érdekében a helyi társadalmi és civil szféra erősítése,

f) az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.

3. A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok

3. § (1) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok:

a) közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatok,

b) közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatok,

c) önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások.

(2) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatok:

a) étkeztetésben való közreműködés házhozszállítással,

b) házi segítségnyújtásban való közreműködés,

c) közösségi szociális információk szolgáltatásában való közreműködés,

d) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése,

e) óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása.

(3) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatok:

a) közösségi, művelődési, sport-és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,

b) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,

c) egyéb lakossági szolgáltatások, illetve a (2) bekezdésen írtakon kívüli egyéb szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.

(4) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások:

a) ételszállítás önkormányzati intézménybe,

b) a lakosság részére az önkormányzati információk közvetítése,

c) a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

(5) A falugondnoknak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat kell ellátnia. A többi feladatot úgy kell ellátnia, hogy az az alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátással ne ütközzön.

4. § Az óvodások és iskolások oktatási, nevelési intézménybe szállítása magában foglalja az önkormányzat közigazgatási területén lakó óvodások sorokpolányi székhelyű köznevelési intézménybe, illetve onnan vissza a lakóhelyükre történő szállítását, és egyéb iskolai rendezvényekre különösen úszásra, iskolai versenyekre, rendezvényekre szállítását. A falugondnoki szolgálat egyéb oktatási intézménybe történő rendszeres szállítási feladatot egyedi képviselő-testületi határozat alapján végezhet. Ez a feladatellátás a falugondnoki szolgálat számára a határozatban foglaltaknak megfelelően lehet kötelező, illetve nem kötelező feladat.

4. A falugondnoki szolgáltatás igénybevételi rendje

5. § (1) A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselőjének kérelmére történik.

(2) A szolgáltatások igénybevétele iránti igényeket a falugondnoknál vagy az önkormányzatnál kell bejelenteni. Az igények elbírálása fontossági szempont alapján történik, előnyben kell részesíteni a szociális alapellátási feladatokhoz kapcsolódó igényeket.

(3) A falugondnoki szolgálat igénybevétele térítésmentes.

(4) A falugondnoki szolgáltatás megszűnik:

a) kérelmező halálával,

b) kérelmező lemondása által,

c) ha az ellátásban részesülő személy a szolgáltatásra nem szorul rá.

5. A falugondnoki szolgálat ellátása

6. § (1) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a falugondnok a szolgálat rendelkezésére álló gépjármű segítségével látja el.

(2) A falugondnok feladatát a szakmai program alapján látja el.

6. Záró rendelkezések

7. § A rendelet 2022. december 1. napján lép hatályba.

1

A Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete a Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-a alapján nem lép hatályba.