Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 31
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Jelen költségvetési rendelet módosítására a beszámolóval történő egyezőség miatt van szükség.
Társadalmi hatás: A költségvetési rendelet és módosítása alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.
Gazdasági hatás: A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.
Költségvetési hatás: A költségvetési rendelet módosításának költségvetési szempontból önmagát végrehajtó (self-executive) hatása van.
Környezeti és egészségi következmények: Nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Nincs.
A jogszabály megalkotásának szükségessége: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a jogszabályi kivételeket figyelembe véve - a képviselő-testület dönt.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Az előterjesztésben rögzítésre kerül az önkormányzat tételes pénzforgalmi kimutatása, mely részletesen, jogcímenként taglalva tartalmazza az eredeti előirányzatot, a végleges módosított előirányzatokat.