Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 32/2022. (IX. 4.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 05- 2023. 01. 02

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 32/2022. (IX. 4.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.05.

Budapest Főváros Közgyűlése

az 1–2. § és a 4. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva;

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 13/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Az autóbusz várakozási hozzájárulással az adott naptári órában a Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzatánál előzetesen elsőként regisztráló huszonnégy autóbusz várakozhat.”

2. § A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet

a) 13/A. § (4) bekezdésében az „az általa megjelölt autóbuszokra” szövegrész helyébe az „az általa megjelölt, teljesen gáz, elektromos vagy hibrid üzemű, illetve EURO 6 vagy annál jobb környezetvédelmi kategóriának megfelelő autóbuszokra” szöveg,

b) 29. § (3) bekezdésében a „30 perc” szövegrész helyébe a „15 perc” szöveg,

c) 29. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „30 perces” szövegrész helyébe a „15 perces” szöveg,

d) 29. § (4) bekezdés b) pontjában az „1,2-szeresének” szövegrész helyébe az „1,5-szörösének” szöveg,

e) 30. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „30 percet” szövegrész helyébe a „15 percet” szöveg,

f) 30. § (4) bekezdésében az „1,2-szeresének” szövegrész helyébe az „1,5-szörösének” szöveg

lép.

3. § A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelet

a) 33/I. § (3) bekezdés záró szövegrészében a „mikromobilitási pontok sűrűségének számítása során a beépítésre nem szánt területet, a különleges beépítésre szánt területet és az ipari gazdasági területeket nem” szövegrész helyébe a „b) pont esetén a négyzetkilométer számításánál a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeket” szöveg,

b) 33/J. § (2) bekezdés záró szövegrészében a „hozzájárulás.” szövegrész helyébe a „hozzájárulás azzal, hogy a négyzetkilométer számításánál a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeket kell figyelembe venni.” szöveg,

c) 33/M. § (1) bekezdésében az „eszközeinek mikromobilitási pontokon történő elhelyezésével” szövegrész helyébe az „eszközeinek elhelyezésével” szöveg,

d) 33/M. § (2) bekezdésében a „7. melléklet 3. pontjában” szövegrész helyébe a „7. melléklet 2. pontjában” szöveg

e) 7. melléklet 2. pontjában a „(Da × Zx × T × NumMMPx)" szövegrész helyébe a „(Da × Zx × T × NumEszköz)” szöveg,

f) 7. melléklet 2.6. alpontjában a „NumMMPx: az adott zónában található mikromobilitási pontokra a mikromobilitási szolgáltató által" szövegrész helyébe a „NumEszköz: az adott zónában a mikromobilitási szolgáltató által szöveg

lép.

4. § A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése a következő eltérő szöveggel lép hatályba:

„5. § A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 13/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 6. §-ban foglaltaktól eltérően a Budai Vár várakozási övezetben autóbusz csak autóbusz várakozási hozzájárulással, 6.00 és 22.00 óra között várakozhat."

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 2. § a) pontja 2022. szeptember 5-én lép hatályba.

(3) A 2. § b)–f) pontja 2023. január 1-jén lép hatályba.

dr. Számadó Tamás
főjegyző

Karácsony Gergely
főpolgármester