Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2020.(VIII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 01- 2022. 12. 02

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2020.(VIII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 67. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben foglaltak alapján a települési nemzetiségi önkormányzatok részére biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, szakmai segítséget nyújt, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív végrehajtási feladatok ellátásáról, a vagyonnyilatkozatok megőrzéséről.”

2. § (1) Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 2. függeléke helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 36/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. és 1.2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1.1. A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett, esedékesség

1.1.1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 39. § (1) bekezdése alapján a települési képviselő köteles az Mötv. 2. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot tenni a vagyonnyilatkozat-tétel napján fennálló, a saját és a vele egy háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (továbbiakban: hozzátartozó) vagyoni, jövedelmi és gazdasági helyzetéről.

1.1.2. Az Mötv. 72. § (4) bekezdése, valamint a 79. § (2) bekezdése szerint a polgármesterre és az alpolgármesterre megfelelően alkalmazni kell a települési képviselőre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi szabályokat (a települési képviselő, polgármester, alpolgármester jelen melléklet alkalmazásában a továbbiakban együtt: kötelezett).

1.1.3. A kötelezett a megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül köteles vagyonnyilatkozat-tételre.

1.2. A vagyonnyilatkozat benyújtásának szabályai

1.2.1. Az Mötv.-ben meghatározott kötelezetti és hozzátartozói vagyonnyilatkozatokat a Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága (továbbiakban: bizottság) tartja nyilván és ellenőrzi a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási és Szervezési Irodája útján.

1.2.2. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség fennállásáról és az esedékesség időpontjáról a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda kijelölt ügyintézője (a továbbiakban: Átvevő) a www.salgotarjan.hu honlapon megtalálható nyomtatvány és kitöltési útmutató elektronikus úton történő megküldésével értesíti a kötelezettet az általa megadott e-mail címen. Az átvevő a tájékoztatóval egyidejűleg megküldi a kötelezett részére az Mötv. 2. melléklete szerinti vagyonnyilatkozat nyomtatványt, valamint a kitöltést segítő útmutatót is.

1.2.3. A kötelezett köteles a vagyonnyilatkozatot a megküldött tájékoztatóban megjelölt határidőben, az Mötv. 2. melléklete szerinti formában, két egymással mindenben egyező példányban, géppel vagy tollal, olvashatóan kitölteni.

1.2.4. A vagyonnyilatkozat valamennyi oldalát a nyilatkozattevő aláírásával és az utolsó oldalon a kitöltés helyének, idejének megjelölésével látja el. A korlátozottan cselekvőképes és cselekvőképtelen személy nevében a törvényes képviselő ír alá, ezen minőségének feltüntetésével.

1.2.5. A vagyonnyilatkozat mindkét példányát, külön-külön borítékban elhelyezve, névvel ellátva – a vagyonnyilatkozat benyújtásáról szóló értesítésben megjelölt helyen és időpontban – a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda átvevőjének kell benyújtani. A hozzátartozói vagyonnyilatkozatot tartalmazó borítékot le kell zárni.

1.2.6. Átvevő az átvett borítékokra rávezeti az általa megállapított nyilvántartási számot. Az átvevő a borítékokat a Polgármesteri Hivatal körbélyegzőjével látja el. A vagyonnyilatkozat egyik példánya a bizottságnál marad, a másik példányt az átvételről szóló igazolással együtt a nyilatkozattevő visszakapja. A borítékok átadásával egyidejűleg az átvevő két példányban kiállítja és aláírásával látja el a 4. pont szerinti igazolást, amellyel elismeri, hogy a vagyonnyilatkozatot átvette a kötelezettől. A kötelezett szintén aláírásával igazolja, hogy a vagyonnyilatkozatot tartalmazó boríték egy példányát a nyilvántartásba vételt követően visszakapta az átvevőtől. Az igazolás egyik példánya az átvevőnél marad, a másik példányt át kell adni a kötelezettnek.

1.2.7. A kötelezett a tárgyévben tett vagyonnyilatkozatának benyújtását követően az általa korábban tett, az átvevő által őrzött vagyonnyilatkozatot vissza kell adni a kötelezett részére. A visszaadás során az átvevő két példányban kiállítja és aláírásával látja el az 5. pont szerinti igazolást, amellyel elismeri, hogy a korábbi vagyonnyilatkozatot visszaadta a kötelezettnek. A kötelezett szintén aláírásával igazolja, hogy a korábban tett vagyonnyilatkozatát visszakapta az átvevőtől. Az igazolás egyik példánya az átvevőnél marad, a másik példányt át kell adni a kötelezettnek.

1.2.8. Az 1.2.6. pontban szereplő nyilvántartási számot az alábbiak szerint kell képezni:

1.2.8.1. A nyilatkozattevő 1-25-ig terjedő azonosító számot kap, melyben az egyjegyű számokat előnullázva kell szerepeltetni. Ehhez kapcsolódik a kiegészítő kódszám, mely a következő:

a) a kötelezett saját személyére vonatkozó kódszám: 01

b) a kötelezettel közös háztartásban élő házas-, illetve élettárs személyére vonatkozó kódszám: 11

c) a kötelezettel közös háztartásban élő első gyermek személyére vonatkozó kódszám: 21

d) a kötelezettel közös háztartásban élő második gyermek személyére vonatkozó kódszám: 22

e) a kötelezettel közös háztartásban élő harmadik gyermek személyére vonatkozó kódszám: 23

f) a kötelezettel közös háztartásban élő negyedik gyermek személyére vonatkozó kódszám 24

g) a kötelezettel közös háztartásban élő ötödik gyermek személyére vonatkozó kódszám 25

1.2.8.2. Ha ötnél több gyermekre vonatkozóan kell vagyonnyilatkozatot benyújtani, akkor a kódszám második számjegye 1-gyel növekszik.”

2. Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.3.1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1.3.1. A bizottság az elnök tájékoztatása alapján a vagyonnyilatkozat benyújtásának határidejét követő első ülésén a 2. pontban szereplő nyilvántartási jegyzéken rögzíti a benyújtott vagyonnyilatkozatokra vonatkozó adatokat.”

3. Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.3.4. pontja helyébe a következő pont lép:

„1.3.4. A kötelezett vagyonnyilatkozata – az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével – közérdekből nyilvános, abba bárki betekinthet, arról feljegyzést készíthet (továbbiakban együtt: betekintés) az 1.3.6. pontban foglaltak szerint. A kötelezett hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak a bizottság tagjai tekinthetnek be ellenőrzés céljából.”

4. Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.3.7. pontja helyébe a következő pont lép:

„1.3.7. A betekintésről – a 3. pont szerinti – nyilvántartást kell vezetni, melyben a betekintéssel érintett kötelezett nevét, a betekintés módját, helyét, idejét, - hozzájárulás esetén – a betekintő nevét és aláírását, valamint a jelenlévő bizottsági tag és köztisztviselő nevét és aláírását fel kell tüntetni. A betekintésről a bizottságot, a nyilvántartás bemutatásával rendszeresen tájékoztatni kell.”

2. melléklet a 36/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 15. pont helyébe a következő pont lép:

„15. A bizottság határozathozatalára a Közgyűlés határozathozatalára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”

3. melléklet a 36/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 4. pont d)–f) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„d) a polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási és Szervezési Irodája közreműködésével nyilvántartja és ellenőrzi az 1. melléklet szerinti kötelezettek vagyonnyilatkozatát,

e) ellátja a képviselői összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat, ennek keretében a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási és Szervezési Irodája közreműködésével átveszi a képviselő által az összeférhetetlenségre tekintettel tett lemondó nyilatkozatot, továbbá kivizsgálja a képviselői összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést és a törvényes feltételek fennállása esetén javasolja a Közgyűlésnek az összeférhetetlenség kimondását,

f) ellátja a képviselői méltatlansággal kapcsolatos feladatokat, ennek keretében a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási és Szervezési Irodája közreműködésével átveszi a képviselő köztartozásmentes adózói adatbázisból történt kikerüléséről szóló tájékoztatást, valamint a köztartozás rendezéséről és az adatbázisba történő felvétel kérelmezéséről szóló igazolást, továbbá az Mötv. 38. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén javaslatot tesz a Közgyűlésnek az önkormányzati képviselő megbízatásának megszüntetésére,”

4. melléklet a 36/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pontja helyébe a következő pont lép:

„3. „Véleményezi:

a) a településrendezési eszközök tervezeteit,

b) a területfejlesztést érintő elképzeléseket, programokat,

c) a város infrastrukturális ellátását érintő javaslatokat,

d) az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő javaslatokat,

e) az önkormányzati résztulajdonnal rendelkező gazdasági társaságok éves jelentését és üzleti tervét,

f) az önkormányzat Környezetvédelmi Programját,

g) korlátozottan forgalomképes vagyontárgy elidegenítésére, gazdasági társaságba vitelére vonatkozó javaslatot,

h) a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok esetében az ügyvezető igazgató előterjesztése alapján a gazdasági társaság vezető tisztségviselő helyettesei jutalmazására vonatkozó javaslatot,

i) forgalomképes vagyontárgy megszerzését 10 MFt értékhatár alatt,

j) az Önkormányzat által alapított kitüntető cím, valamint díjak és elismerések adományozásának rendjéről szóló 24/2016. (VI.28.) önkormányzati rendeletben meghatározott, a „Salgótarján Gazdaságáért” - díjra vonatkozó javaslatokat.”

5. melléklet a 36/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat a következő 74. és 75. sorral egészül ki:

(A

B

C

D)

74

polgármester belföldi és külföldi kiküldetésének jóváhagyása

Ügyrendi Bizottság

75

köztulajdonban álló gazdasági társaság esetén az éves ellenőrzési terv véleményezése

x

2. Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat A:10 mezője helyébe a következő mező lép:

(A)

(10)

A nemzeti értékhatárokat elérő közbeszerzési eljárások esetében - az ajánlatkérő nevében - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény ből (Kbt.) adódó feladatok ellátása, és az önkormányzati közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó, a közbenső, valamint az eljárási szakaszt, illetve az eljárást lezáró döntések meghozatala

3. Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat A:42 mezője helyébe a következő mező lép:

(A)

(42)

Az Ügyrendi Bizottság véleménye alapján a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. és a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzatának, valamint felügyelő bizottsága ügyrendjének jóváhagyása

6. melléklet a 36/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

2. függelék
Képviselők és bizottsági tagok névsora

1. Salgótarján Megyei Város Önkormányzata Közgyűlésének tagjai:

1.1. Fekete Zsolt polgármester

1.2. dr. Dániel Zoltán alpolgármester

1.3. dr. Huszár Máté alpolgármester

1.4. Pataki Csaba alpolgármester

1.5. Czene Gyula

1.6. Dudás Nándor

1.7. Fenyvesi Gábor

1.8. Gyurkó József Csaba

1.9. Gyurkóné Kovács Krisztina

1.10. Ludányi József

1.11. Homoga László

1.12. Molnár Károly

1.13. Szabó Csaba

1.14. Tolnai Sándor

1.15. Turcsány László

2. Bizottságok tagjai

2.1. Gazdasági Bizottság

2.1.1. Elnök: Molnár Károly

2.1.2. Elnökhelyettes: Dudás Nándor

2.1.3. Települési képviselő tagok:

2.1.3.1. Fenyvesi Gábor

2.1.3.2. Gyurkó József Csaba

2.1.3.3. Ludányi József

2.1.3.4. Szabó Csaba

2.1.4. Nem települési képviselők közül választott tagok:

2.1.4.1. Hannos Györgyné

2.1.4.2. Kovács Andrea

2.1.4.3. Kubovje Tibor

2.1.4.4. Lisztóczki Lászlóné

2.1.4.5. Pusztai Győző Frigyesné

2.2. Népjóléti Bizottság

2.2.1. Elnök: Czene Gyula

2.2.2. Elnökhelyettes: Fenyvesi Gábor

2.2.3. Települési képviselő tagok:

2.2.3.1. Dudás Nándor

2.2.3.2. Gyurkóné Kovács Krisztina

2.2.3.3. Ludányi József

2.2.3.4. Homoga László

2.2.4. Nem települési képviselők közül választott tagok:

2.2.4.1. Bíró Ferenc

2.2.4.2. Holczerné Szentpétery Zsuzsanna

2.2.4.3. Klajban János

2.2.4.4. Nagyné Maruzs Ildikó

2.2.4.5. Nyitrai György

2.3. Pénzügyi Bizottság

2.3.1. Elnök: Tolnai Sándor

2.3.2. Elnökhelyettes: Molnár Károly

2.3.3. Települési képviselő tagok:

2.3.3.1. Czene Gyula

2.3.3.2. Gyurkó József Csaba

2.3.3.3. Homoga László

2.3.3.4. Turcsány László

2.3.4. Nem települési képviselők közül választott tagok:

2.3.4.1. Kovács Annamária

2.3.4.2. Lavrinc Klaudia

2.3.4.3. Macsuda Andrásné

2.3.4.4. Szetyánné Kovács Éva

2.3.4.5. Plachy Krisztina

2.4. Ügyrendi Bizottság

2.4.1. Elnök: Dudás Nándor

2.4.2. Elnökhelyettes: Turcsány László

2.4.3. Települési képviselő tagok:

2.4.3.1. Gyurkóné Kovács Krisztina

2.4.3.2. Homoga László

2.4.3.3. Molnár Károly

2.4.3.4. Tolnai Sándor

2.4.4. Nem települési képviselők közül választott tagok:

2.4.4.1. Balázs Zoltán

2.4.4.2. Hranek Ferenc

2.4.4.3. Péter Istvánné

2.4.4.4. Ökrös Lászlóné

2.4.4.5. Korponai Tamás”