Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 29- 2022. 01. 30

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.29.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8.a pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában és a 32. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A települési támogatást meg kell állapítani azon személy részére is, aki a kérelem benyújtását megelőzően a támogatásban részesült és a jövedelme az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatárt legfeljebb 25 %-kal haladja meg.”

2. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet IV. Fejezete a következő 61. §-sal egészül ki:

„61. § E rendeletnek a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2022.(I. 28.) önkormányzati rendelettel megállapított 12. § (4) bekezdését 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.