Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 12.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011 (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 15- 2022. 04. 16

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 12.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011 (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.04.15.

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szervezeti és működési szabályzatról szóló 8/2011 (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (III.28.) önkormányzati rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó indítványt a polgármesternél kell előterjeszteni. Az indítványnak tartalmaznia kell a rendkívüli ülés indokát.

2. § Ez a rendelet 2022. április 15-én lép hatályba.

Király László s.k.
polgármester

dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita s.k.
jegyző