Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(IV. 20.) önkormányzati rendelete a közterületi térfigyelő kamerarendszerről

Hatályos: 2023. 04. 01

Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(IV. 20.) önkormányzati rendelete a közterületi térfigyelő kamerarendszerről

2023.04.01.

Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározotteredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra figyelemmel – a következőket rendeli el:

1. § (1) Felpéc Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a település közigazgatási területén közterületi térfigyelő kamerarendszert működtet.

(2) A közterületi térfigyelő kamerarendszer azon műszaki eszközök és megoldások összessége, amely kamerák kihelyezésével és üzemeltetésével biztosítja a közterületek távolból való megfigyelését és a kamerák által készített felvételek jogszabályban előírt rögzítését és továbbítását.

(3) A rendelet területi hatálya az Önkormányzat közterületi térfigyelő kamerarendszerrel érintett közterületeire terjed ki.

2. § A közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetésének célja:

a) jogellenes magatartások megelőzése, illetve ezen magatartások kiszűrése,

b) jogsértések visszaszorítása,

c) a lakosság biztonságérzetének növelése;

d) d) a felderíthetőség miatt a jogellenes magatartás visszaszorítása;

e) e) a közterület önkormányzati rendeletben meghatározott rendjének biztosítása;

f) f) a közterület általános rendje megtartásának elősegítése,

g) g) a közterületen lévő vagyon megóvása;

h) h) a közterületen a megfelelő magatartásra ösztönzés;

i) i) bűnmegelőzés.

3. § (1) Az Önkormányzat a közterületi térfigyelő kamerarendszer tulajdonosa.

(2) Az Önkormányzat képviselő-testülete a közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetési és kezelési feladatainak ellátására – a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Ktftv.) 8. § (1) bekezdésére figyelemmel – Felpéc Község Önkormányzata polgármesterét jelöli ki.

4. § A polgármester a térfigyelő kamerarendszer kezelésére, az azzal készített álló- és mozgóképfelvételek rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására, valamint a fentiekben nem említett bármely más adatkezelésre kizárólag a Ktftv-ben, az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerint, valamint a jelen rendelet 1. függelékét képező Adatkezelési Tájékoztató és Szabályzat előírásai szerint jogosult.

5. § (1) A közterületi térfigyelő rendszer működtetésével kapcsolatos kiadások az önkormányzatot terhelik. A képviselő-testület a költségvetésben tervezi a rendszer üzemeltetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet.

(2) Az önkormányzat biztosítja a polgármester számára azokat a tárgyi feltételeket, melyek szükségesek a közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetéséhez és az adatkezeléshez kapcsolódó előírások betartásához.

6. § (1) A közterületi térfigyelő kamerarendszer keretén belül kihelyezett kamerák helyét,valamint a megfigyelt közterületeket az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat honlapján a közterületi térfigyelő kamerák elhelyezésének tényét, továbbá a kamerákkal megfigyelt közterületek listáját közzéteszi.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. függelék