Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2022. 09. 30- 2023. 09. 30

Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

2022.09.30.

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Csákberény község közigazgatási területén életvitelszerűen élő és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra terjed ki.

2. A támogatás feltételei

2. § (1) Az önkormányzat tűzifa formájában egyszeri, vissza nem térítendő természetbeni támogatást nyújt elsősorban annak a személynek, aki

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján aktív korúak ellátására, vagy időskorúak járadékára jogosult;

b) Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásokkal és a köztemetéssel kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 6/2021. (VII.22.) önkormányzati rendelete alapján 2022. évben települési támogatásban részesül;

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottaknak megfelelően halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül az Önkormányzat támogatást biztosíthat annak, aki

a) közfoglalkoztatásban vesz részt;

b) 3 vagy annál több gyermeket nevel;

c) egyedül élő nyugdíjas;

d) gyermekét egyedül nevelő szülő.

(3) A támogatás ugyanazon ingatlanban élő kérelmezők közül csak egy személynek állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

(4) A kérelmező legfeljebb 5 m3 tűzifa támogatásban részesülhet.

3. § Nem jogosult a támogatás igénybevételére az a személy, aki tűzifával nem fűthető ingatlanban él.

4. § Az önkormányzat a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.

3. A támogatás igénylésének menete

5. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az 1. melléklet szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelmeket 2022. október 7. napjáig lehet a Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal Csákberényi Kirendeltségéhez benyújtani.

(3) A kérelmek elbírálása a Polgármester hatáskörébe tartozik, aki a beérkezett kérelmekről 2022. október 14. napjáig határozattal dönt.

(4) A tűzifa átvételét a támogatott a 2. melléklet szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.

6. § A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminiszter döntése szerint az Önkormányzat számára megállapított kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket akkor is el kell utasítani, ha a 2. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek és az 5. §-ban meghatározott határidőben benyújtásra kerültek.

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2022. szeptember 30-án lép hatályba.

8. § Hatályát veszti a 2021. évi szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 9/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelet.