Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a képviselő- testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 06. 01

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a képviselő- testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.31.

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság és a Szociális Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el

1. § A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 1) önkormányzati rendelete az 1. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

2. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

4. melléklet
Bátaszék Város Önkormányzata közfeladatainak, tevékenységeinek kormányzati funkciók szerinti besorolása

1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2. 013320 Köztemető-fenntartás és –működtetés

3. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4. 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

5. 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

6. 016030 Állampolgársági ügyek

7. 016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása

8. 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

9. 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

10. 031030 Közterület rendjének fenntartása

11. 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

12. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

13. 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

14. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

15. 045120 Út, autópálya építése

16. 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás

17. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

18. 047120 Piac üzemeltetése

19. 047310 Turizmus igazgatása és támogatása

20. 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

21. 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

22. 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

23. 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

24. 061020 Lakóépület építése

25. 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

26. 064010 Közvilágítás

27. 066010 Zöldterület-kezelés

28. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

29. 072111 Háziorvosi alapellátás

30. 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

31. 072311 Fogorvosi alapellátás

32. 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás

33. 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

34. 074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás

35. 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

36. 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

37. 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

38. 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

39. 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

40. 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

41. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

42. 082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

43. 082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

44. 082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

45. 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

46. 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

47. 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

48. 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai (sajátos nevelési igényű gyermek az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral- súlyos tanulási, figyelem- vagy maga-tartásszabályozási zavarral- küzd)

49. 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (kétnyelvű óvodai nevelés, ellátás)

50. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

51. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

52. 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

53. 102031 Idősek nappali ellátása

54. 102032 Demens betegek nappali ellátása

55. 104030 Gyermekek napközbeni ellátása

56. 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása

57. 104035 Gyermekétkeztetés a bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

58. 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

59. 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

60. 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

61. 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

62. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

63. 107051 Szociális étkeztetés

64. 107052 Házi segítségnyújtás 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás”