Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Nagycenk Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2019. (IX.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 01 - 2022. 06. 02

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Nagycenk Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2019. (IX.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.01.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdése szerinti véleményezők valamint a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 3/2017. (IV.11.) önkormányzati rendelete szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A NAGYCENK Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2019 (IX.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet