Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 22/2021.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 01- 2022. 06. 02

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 22/2021.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.01.

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a gyermekvédelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátásról az alábbiakat rendeli el:

1. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 22/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

Bölcsőde

31/A. § (1) A gyermekek napközbeni ellátása a gyermekvédelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 42.- 43. §.-ai szerint történik.

(2) A gyermekek bölcsődei felvételének lehetőségeit és módját a Gyvt. 42/A §.-a és az intézmény Felvételi Szabályzata tartalmazza.

(3) A bölcsődei ellátás igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő törvényes képviselője (a továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik.

(4) A bölcsődei ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

(5) A kérelem elbírálásáról az intézményvezető – a Gyvt.-ben foglalt szempontok figyelembe vételével – dönt.

(6) A döntéséről a kérelmezőt írásban az intézményvezető tájékoztatja.

(7) A bölcsődei felvételről szóló elutasító döntés ellen 8 napon belül fellebbezésnek van helye, amit átruházott hatáskörben a Képviselő-testület bírál el.

(8) A bölcsődei ellátásra vonatkozó kérelem benyújtásával kapcsolatos részletes szabályokat a bölcsőde szervezeti és működési szabályzata határozza meg.

(9) A bölcsődei ellátás megszűnik:

a) a jogosultsági feltételek megszűnésével,

b) törvényes képviselő kérelmére,

c) a nevelési év végén, ha a gyermek 3. életévét betöltötte. Abban az esetben, ha a gyermek testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.

d) ha a törvényes képviselő a házirendet az intézményvezető írásbeli figyelmeztetésére sem tartja be.

31/B. § (1) A bölcsődei alapellátás keretében az étkezésért térítési díjat kell fizetni.

(2) Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet a személyi térítési díj összegéről.

(3) A gondozás intézményi térítési díját a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 3/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet szabályozza.

(4) Bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátás esetén

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek,

b) a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek,

c) a három- vagy többgyermekes család gyermekének,

d) az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek,

e) a védelembe vett gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Ezekben az esetekben személyi térítési díj - (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - csak az étkezésért kérhető. A c) pont szerinti gyermekszámot a Gyvt. 21/B. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kell meghatározni.

(5) Az étkezésért fizetendő személyi térítési díj összegét a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 3/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet szabályozza.

(6) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető az intézményi térítési díj napi összege általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a (4) bekezdésben meghatározott normatív kedvezmények figyelembevételével állapítja meg.

(7) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani, ha

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

b) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

c) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

d) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy

e) nevelésbe vették.

31/C. § (1) A bölcsőde működésének részletes szabályait az intézmény szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.

(2) A bölcsőde szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása és módosítása a Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának hatásköre.””

2. § Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.