Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 12.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 1/2018. (I.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 11- 2022. 06. 12

Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 12.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 1/2018. (I.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.11.

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően rendelkező 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet által meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményeiről szóló a 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörével élő állami főépítész hatáskörében eljáró Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága, valamint Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 12/2017. (VI.09.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A településkép védelméről szóló Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2018 (I.19.) 17. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Gazdasági, Műszaki, Jogi és Környezetvédelmi Bizottság - átruházott hatáskörben - településképi bejelentési eljárást folytat le a településképi szempontból meghatározó területen

a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységeknél

b) az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez nem kötött építési tevékenységek tekintetében.

(2) Településkép bejelentési eljárást kell lefolytatni:

a) az építésügyi és építés-felügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint felsorolt, építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek közül: 1., 1a.; 2., 4. 5. 8., 9. 11. 13. 21.; 23. pontokban foglalt tevékenységek esetében,

b) meglévő építmények rendeltetésének – részleges vagy teljes – megváltoztatása esetén, valamint az önálló rendeltetési egységek számának változásakor,

c) a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletben szereplő általános településképi követelmények tekintetében a reklámok és reklámhordozók elhelyezésénél.”

2. § A településkép védelméről szóló Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2018 (I.19.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § A településkép védelméről szóló Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2018 (I.19.)

a) bevezető részében az „a településkép” szövegrész helyébe az „a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – településkép” szöveg és a „kulturális örökség védelméért felelős miniszter, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága” szövegrész helyébe a „Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága, a világörökségi, műemléki és régészeti egyeztetési szakterület hatáskörében eljáró Komárom- Esztergom Megyei Kormányhivatal” szöveg,

b) 12. § (1) bekezdésében a „fajokatkal” szövegrész helyébe a „fajokkal” szöveg,

c) 12. § (3) bekezdésében a „rendezét” szövegrész helyébe a „rendezettségét” szöveg és az „invázív” szövegrész helyébe az „invazív” szöveg,

d) 16. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló Kormányrendelet szerinti engedélyezési eljárásokat megelőzően a következő építési munkákra vonatkozóan:” szövegrész helyébe az „építmény építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljáráshoz, valamint az összevont telepítési eljárás integrált építési engedélyezési eljárásokat megelőzően.” szöveg,

e) 17. § (3) bekezdésében a „polgármesterhez” szövegrész helyébe a „Gazdasági, Műszaki, Jogi és Környezetvédelmi Bizottság részére” szöveg és a „dokumentációt” szövegrész helyébe a „kérelem elbíráláshoz szükséges tervdokumentációt” szöveg,

f) 18. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében a „településképi” szövegrész helyébe a „településkép - védelmi” szöveg,

g) 18. § (5) bekezdés b) pontjában a „200 000 forint, legfeljebb 500 000 forint” szövegrész helyébe a „100 000 forint, természetes személy esetén legfeljebb 200.000 Ft, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén legfeljebb 2.000.000 Ft” szöveg,

h) 18. § (5) bekezdés c) pontjában az „500 000 forint, legfeljebb 1 000 000 forint” szövegrész helyébe a „100 000 forint, természetes személy esetén legfeljebb 200.000 Ft, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén legfeljebb 2.000.000 Ft” szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti a településkép védelméről szóló Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2018 (I.19.)

a) 16. § (2) bekezdés a)–g) pontja,

b) 18. § (2) bekezdése,

c) 18. § (4) bekezdése.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet