Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 31.) önkormányzati rendelete

Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (V.31.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 01- 2022. 11. 02

Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 31.) önkormányzati rendelete

Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (V.31.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.11.01.

Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 10. §. (1)-(3) bekezdésében és 13. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2022. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

5. számú melléklet a 5/2015. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Alkalmazott kormányzati funkciók

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

COFOG

I.

Önkormányzat

1.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011130

2.

Köztemető-fenntartás és -működtetés

013320

3.

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013350

4.

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018010

5.

Támogatási célú finanszírozási műveletek

018030

6.

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041232

7.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041233

8.

Országos közfoglalkoztatási program

041236

9.

Közfoglalkoztatási mintaprogram

041237

10.

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

045160

11.

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

062020

12.

Közvilágítás

064010

13.

Zöldterület-kezelés

066010

14.

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

066020

15.

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

074040

16.

Könyvtári szolgáltatások

082044

17.

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082092

18.

Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

082094

19.

Civil szervezetek működési támogatása

084031

20.

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104037

21.

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107055

22.

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

107060

23.

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

900020