Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 31 18:00

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.05.31.

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kétvölgy Községi Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat)

2. A költségvetés bevételei, kiadásai, a költségvetés egyenlege és finanszírozási rendje

2. §1 (1)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési főösszegét

a) 33.283.261 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) működési bevételek összege: 26 425 971 Ft,

ab) felhalmozási bevételek összege: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 6.857.290 Ft.

b) 33.283.261 Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül

ba) működési kiadások összege: 31.939.685 Ft,

bb) felhalmozási kiadások összege: 486.323 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 857.253 Ft.

(2)3 A költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 6.000.037 forint hiány, melyből

a) működési cél szerint 5.513.714 forint hiány,

b) felhalmozási cél szerint 486.323 forint hiány.

(3)4 Az önkormányzat (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegét belső hiány finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradvány 6.000.037 Ft igénybevétele tervezésével finanszírozza, ebből működési célú igénybevétel 5.513.714 Ft, felhalmozási célú igénybevétel 486.323 Ft.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban - a 2023. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásokat a Rendelet 2. melléklete mutatja be.

(6) Az önkormányzat a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a Rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat beruházási, felújítási kiadási előirányzatait a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése előirányzatát államháztartáson belülre és kívülre bontás szerint, működési és felhalmozási kiadás szerinti bontásban a Rendelet 6. melléklete szerint mutatja be.

3. § Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalék összege 0 Ft.

4. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.

3. Költségvetési létszámkeret

5. § Az önkormányzat 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát a Rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.

4. Adósságot keletkeztető ügylet

6. § (1) A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

8. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

9. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

10. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2)-(3) bekezdése alapján a költségvetés végrehajtása során az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át azzal, hogy az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében az előirányzatok módosítása vagy átcsoportosítása körében tett intézkedések alapján összeállított rendeletmódosítást terjessze a képviselő-testület elé.

11. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

12. § E Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

1

A 2. § a Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdése a Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (3) bekezdése a Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. melléklet a Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. melléklet a Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. melléklet a Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. melléklet a Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. melléklet a Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 6. melléklet a Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 8. melléklet a Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 9. melléklet a Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.