Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023.(II.22.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 15- 2023. 09. 16

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023.(II.22.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.09.15.

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési főösszegét

a) 31.803.806 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) működési bevételek összege: 24.946.516 Ft,

ab) felhalmozási bevételek összege: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 6.857.290 Ft.

b) 31.803.806 Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül

ba) működési kiadások összege: 30.592.744 Ft,

bb) felhalmozási kiadások összege: 353.809 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 857.253 Ft.

(2) A költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 6.000.037 forint hiány, melyből

a) működési cél szerint 5.646.228 forint hiány,

b) felhalmozási cél szerint 353.809 forint hiány.

(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegét belső hiány finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradvány 6.000.037 Ft igénybevétele tervezésével finanszírozza, ebből működési célú igénybevétel 5.646.228 Ft, felhalmozási célú igénybevétel 353.809 Ft.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban - a 2023. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásokat a Rendelet 2. melléklete mutatja be.

(6) Az önkormányzat a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a Rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat beruházási, felújítási kiadási előirányzatait a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése előirányzatát államháztartáson belülre és kívülre bontás szerint, működési és felhalmozási kiadás szerinti bontásban a Rendelet 6. melléklete szerint mutatja be.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. szeptember 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 8/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 8/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez