Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 23- 2023. 06. 24

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

2023.06.23.

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) kiadását 229.028.338 Ft

b) bevételét 229.028.338 Ft

főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet szerint.

(2) A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:

a) Költségvetési bevételek összesen: 194.481.745 Ft, ebből

aa) működési: 67.703.515 Ft

ab) felhalmozási: 126.778.230 Ft

b) Költségvetési kiadások összesen: 226.737.518 Ft, ebből

ba) működési: 67.675.465 Ft

bb) felhalmozási: 159.062.053 Ft

c) Költségvetési hiány: 32.255.773 Ft, ebből

ca) működési többlet: 28.050 Ft

cb) felhalmozási hiány: 32.283.823 Ft

(3) A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása:

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele:

aa) előző évi költségvetési maradvány működési célra (a működési bevételek tartalmazzák): 11.408.987 Ft

ab) előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra: 34.287.784 Ft

b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

ba) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele összesen: 258.809 Ft, ebből felhalmozási hitelek bevételei: 0 Ft, államháztartáson belüli megelőlegezés 258.809 Ft.

bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen: 2.290.820 Ft, ebből felhalmozási hitelek kiadásai: 458.000 Ft, működési hitelek kiadásai: 0 Ft, államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.832.820 Ft.

c) Finanszírozási bevételek összesen: 34.546.593 Ft

d) Finanszírozási kiadások összesen: 2.290.820 Ft

e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 32.255.773 Ft

(4) A kiadások főösszegén belül

a) a személyi juttatások előirányzatát 35.525.038 Ft;

b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 4.412.495 Ft;

c) a dologi kiadások előirányzatát 25.262.810 Ft;

d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 1.500.000 Ft;

e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 975.122 Ft;

f) a beruházási kiadások előirányzatát 102.062.053 Ft;

g) a felújítási kiadások előirányzatát 57.000.000 Ft;

h) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 0 Ft;

i) a finanszírozási kiadások előirányzatát 2.290.820 Ft összeggel állapítja meg.

(5) Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét 744.342 Ft összeggel állapítja meg, ebből: általános tartalék 744.342 Ft.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti, 2023. évi saját bevételeinek előirányzatát 9.950 000 Ft összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:

a) helyi adókból, települési adóból származó bevétel 5.100.000 Ft

b) az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel 0 Ft

c) az önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel 4.850.000 Ft

d) bírság-, pótlék- és díjbevétel 0 Ft”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 11/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 11/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 11/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelethez