Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete

vásár rendezéséről és piac tartásáról szóló 24/2015. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 31- 2023. 04. 01

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete

vásár rendezéséről és piac tartásáról szóló 24/2015. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.31.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontban meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően a következőket rendeli el:

1. § A Vásár rendezéséről és piac tartásáról szóló 24/2015. (XI.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet hatálya kiterjed Hódmezővásárhely Megyei Jogú Városban önkormányzati tulajdonú területen tartandó)

„a) helyi állatpiacra,”

2. § A Rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendelet a 2016. január 01-én lép hatályba. ”

3. § A Rendelet 11. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „kultúrált” szövegrész helyébe a „kulturált” szöveg lép.

4. § Hatályát veszti a Rendelet

b) 11/A. §-a.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.