Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2015. (XI.11.) önkormányzati rendelete

Vásár rendezéséről és piac tartásáról

Hatályos: 2023. 10. 27

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2015. (XI.11.) önkormányzati rendelete

Vásár rendezéséről és piac tartásáról

2023.10.27.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontban meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Hódmezővásárhely Megyei Jogú Városban önkormányzati tulajdonú területen tartandó

a)1 helyi állatpiacra,

b) helyi piacra.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya az üzletek kiárusítására, alkalmi árusításra még akkor sem, ha azt “vásár” elnevezéssel szervezik.

(3) A rendelet szabályait köteles betartani:

a) mindenki, aki a vásár, piac területén tartózkodik, értékesít, vásárol, vagy egyéb - a vásár és piac jellegének megfelelő - tevékenységet végez,

b) vásárt, piacot fenntartó és üzemeltető.

Vásár, piac fenntartása, üzemeltetése

2. § (1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Fenntartó) a lakosság élelmiszerekkel, közszükségleti cikkekkel történő jobb ellátása érdekében - e rendeletnek megfelelően - vásárteret és piacteret tart fenn.

(2) A vásár és piac üzemeltetése a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Üzemeltető) feladata.

(3) Az Üzemeltető köteles a vásárok és piacok területeinek üzemeltetésével, a vásárok és piacok rendezésével, tartásával és a helyhasználattal kapcsolatos feladatokat e rendeletben foglaltak alapján ellátni.

(4) Az üzemeltetés költségeit az Üzemeltetőnek az üzemeltetés bevételeiből kell biztosítania.

(5) Az Üzemeltető köteles a vásárok és piacok e rendelettel megállapított rendjéről a vásár, illetve a piac bejáratánál jól látható helyen közétett hirdetményben az árusokat és vásárlókat tájékoztatni.

(6) Az Üzemeltető évente egy alkalommal köteles a Fenntartó részére az üzemeltetés tapasztalatairól, bevételeiről és költségeiről írásban beszámolni.

Vásár, piac helye, ideje

3. § (1) Az alábbiakban megnevezett ingatlanok alatt piac tartható:

a) Hódmezővásárhely, 12362/2 hrsz. (természetben a Hódmezővásárhely, Szabadság tér 96).

b) Hódmezővásárhely, 12366/1 hrsz.

c) Hódmezővásárhely, 12363/2 hrsz.

d) Hódmezővásárhely, 12363/1 hrsz.

e) Hódmezővásárhely, 12366/3. hrsz.

(2)2

(3)3 Piac hetente kedden, pénteken és vasárnap 6 órától 12 óráig, csütörtökön és szombaton 13 órától 18 óráig tartható a 3. § (1) bekezdésben meghatározott helyen. Piac - december 25., december 26. és január 1. napjának kivételével - ünnepnapokon is tartható.

(4) A vásár rendezője köteles a naptári évben tartandó állatvásárról az időpont meghatározásával vásárjegyzéket készíteni, és azt a megrendezést megelőző év szeptember 30-val történő beérkezéssel - az országos vásárnaptár összeállítása és közzététele céljából - az illetékes Minisztériumnak, továbbá tájékoztatásul a helyi Rendőrkapitányságnak és az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak megküldeni.

(5) A jóváhagyott vásárjegyzéket a jegyző köteles a helyben szokásos eszközökkel folyamatosan közhírré tenni.

Helyhasználat engedélyezése, helypénz

4. § (1) A vásáron és a piacon történő árusításhoz szükséges terület használatáért napi helyhasználat esetén helypénzt, helyfoglalási jegyet és helypénzt, a mérleg használatáért mérlegelési díjat, továbbá a vásár, piac területén a nyitvatartási idő alatt a várakozó járművek után parkolási díjat (a továbbiakban díjak) kell fizetni.

(2) A díjak összegét az Üzemeltető határozza meg. A díjakról tájékoztatót kell az árusok részére jól látható helyen kifüggeszteni.

(3) A napi helyhasználatra a helyhasználó napi helyjegy megváltásával szerez jogosultságot, amely a nyitva tartástól zárásig érvényes. A napi helyhasználatot meghaladó időtartamra vonatkozóan az Üzemeltető az elárusító helyek használatára határozott vagy határozatlan időre szóló bérleti szerződést köthet.

(4) A helybiztosítási jeggyel lekötött elárusítóhely helyhasználati díját akkor is meg kell fizetni, ha a helyhasználó az árusítást ideiglenesen szünetelteti. A bérlőnek reggel 7 óráig kell elfoglalnia helyét, amennyiben ez nem történik meg, az Üzemeltető rendelkezik a helyfoglalási jeggyel lekötött hely használatáról.

(5) A határozott vagy határozatlan időre váltott helybiztosítási jegyet a helyhasználó a hónap utolsó napjára indokolás nélkül felmondhatja, e szándékát 15 nappal korábban köteles bejelenteni az Üzemeltetőnek

(6) Ha a helyhasználó az esedékes bérleti díjat a szerződésben megjelölt időpontig nem fizeti meg, a piac rendjére vonatkozó szabályokat nem tartja be, illetve az elárusító helyet 30 napon túl indokolatlanul nem üzemelteti, az Üzemeltető a helyhasználatra vonatkozó szerződést indokolással felmondhatja. Ebben az esetben a már befizetett bérleti díj visszatérítésére nincs lehetőség.

(7) A díjakat a szolgáltatások igénybevételének megkezdése előtt kell az Üzemeltető részére megfizetni. Bejelentés alapján a helyhasználatot a helyhasználó szüneteltetheti.

(8) A napijegy, illetve a helybiztosítási jegy másra nem ruházható át.

(9) A napijeggyel, illetve a helyjeggyel a piac jelen rendelet 3. § (4) bekezdésében foglalt zárását követő egy órahosszáig lehet az árusító helyen tartózkodni

Helyfoglalás

5. § (1) A piac és vásár területét engedéllyel és csak a kijelölt helyen szabad elfoglalni.

(2) A piaci árusok a helypénzszedőnél kötelesek megváltani a helypénzt, az árusítás időtartama alatt a napijegyet, illetve a helybiztosítási jegyet és az árusítás megkezdésekor megvásárolt napijegyet kötelesek maguknál tartani és kérelemre felmutatni.

(3) A piac területén az árusok a kijelölésnek megfelelően, illetve a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (XI.26.) Eüm rendeletben foglaltak figyelembevételével árulhatnak.

Árusítás

6. § (1) Az árusítás történhet:

a) elárusító helyekről (sátor, asztal, üzletként engedélyezett mozgó jármű)

b) élőállat árusítás a kijelölt helyen ketrecből, járműről

c) zöldség, gyümölcs árusítás történhet kosárból, ládából, gyékényről.

(2) Az árusok a vásár, piac időtartamára sátrat, standot létesíthetnek, amelyet az árusítás befejeztével kötelesek lebontani és elszállítani.

Állategészségügyi rendelkezések

7. § (1) Az állati eredetű élelmiszerek árusítását és piaci tárolásának higiéniai rendjét az állategészségügyi és élelmiszer ellenőrző állomás szakállatorvosa rendszeresen és folyamatosan ellenőrzi, szükség esetén az élelmiszerekből mintát vesz és a jogszabályokban előírt módon eljár.

(2) Az állatvásárra állatot felhajtani kizárólag a külön jogszabály által meghatározott engedély megléte és annak, az ott szolgálatot teljesítő állatorvosnak történő bemutatását követően lehet.

(3) Az állatvásárok rendjéről az Üzemeltető, az állategészségügyi szabályok megtartásáról a kirendelt állatorvos gondoskodik.

Vásári és piaci rendszabályok

8. § (1) Elárusítóknak, vásárlóknak a vásár és piac területére motorkerékpárt, személygépkocsit és munkagépet bevinni nem szabad.

(2) A fenti rendelkezés nem vonatkozik azokra az árusokra, akik áruikat, felszereléseiket, gép és egyéb járművekkel szállítják a helyszínre, de csak az odaszállítás és elszállítás ideje alatt.

(3) A fenti rendelkezés alól ugyancsak kivételt képeznek azok az árusok, akik az árusítást járműről végzik, s külön helyfoglalási díjat fizetnek.

9. § (1) Az árusítás zavartalanságának biztosítása érdekében - az év bármely szakában - 7.00 és 11.00 óra közötti időben tilos a piac területén a járművekkel, gépjárművekkel való átmenő forgalom.

(2) A vásárra és piacra érkezők kerékpárjukat, gépjárműveiket az erre kijelölt helyen kötelesek elhelyezni úgy, hogy mások érkezését és eltávozását ne akadályozza.

10. § (1) Az árusító köteles a vásár és piac felügyeletét ellátó személynek az áru származása, minősége, mennyisége, valamint az ára tekintetében a szükséges felvilágosítást megadni.

(2) Az az árusító, akinek a hatályos jogszabály előírja az általa árusított termék eredetének igazolását, illetve a jogszerű eladásra és vásárlásra igazoló okiratot, a hiteles igazolásokat mindig magánál kell tartani, és felszólításra köteles bemutatni az ellenőrzésre jogosult személyeknek.

(3) Gombaárusítás esetén kizárólag termesztett gomba árusítható és az árusnak kötelező az árusítás időtartama alatt a származást igazoló okiratot jól látható helyre kifüggeszteni.

(4) Mérésnél kizárólag érvényes hitelesítésű mérleget, súlyt vagy egyéb mérőeszközt szabad használni.

11. § (1)4 A kulturált és biztonságos üzemeltetés érdekében tilos a vásárok, illetve piacok területén:

a) az építményeket, berendezéseket rendeltetésétől eltérő módon használni, rongálni,

b) az eladásra szánt állat kivételével állatot bevinni,

c) romlott, vagy romlásnak indult anyagot a vásár, illetve a piac területére bevinni,

d) a vásár, piac területén lévő közlekedési utakon a forgalmat akadályozni,

e) hitelesítetlen mérőeszközt és súlyt használni,

f) az elárusító asztalok közé gépjárművel, kerékpárral behajtani,

g) piaci napokon a piac területén a nyitvatartási idő alatt kerékpárral közlekedni,

h) perlekedni, lármázni, durva szavakat használni, botrányt okozni,

i) kitiltás ellenére a piac (vásár) területén tartózkodni

j) tiltott szerencsejátékot űzni

(2) Az el nem adott árut az árusítási idő befejezésével a vásár és a piac területéről el kell szállítani.

(3) A tűzrendészeti követelmények betartása mind a vásár, mind pedig a piac területén mindenkire nézve kötelező.

(4) Az árusítóhelyet mindenki köteles az árusítás befejeztével megtisztítani.

(5) A helyhasználó, az általa okozott kárért a Ptk. szabályai szerint tartozik felelősséggel az Üzemeltető felé.

11/A. §56

Záró rendelkezések

12. § (1) Az árusoknak, vásárlóknak, illetve a piacra látogatóknak felróható okból keletkezett károkért az Üzemeltetőt és a Fenntartót felelősség nem terheli. A piac és a vásár területén elhelyezett árukban, vagyontárgyakban bekövetkezett károkért Üzemeltetőt és Fenntartót felelősség nem terheli.

(2)7 E rendelet a 2016. január 01-én lép hatályba.

1

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdését a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 3. § (3) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 39/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 11. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-a szerint módosított szöveg.

5

Megállapította 62/2020. (XI.13.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2020. november 14-től.

6

A 11/A. §-t a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 12. § (2) bekezdése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.