Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 14- 2023. 09. 15

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

2023.09.14.

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének)

„a) kiadását 245.760.225 Ft
b) bevételét 245.760.225 Ft”

(főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet szerint.)

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:)

„a) Költségvetési bevételek összesen: 211.213.632 Ft, ebből
aa) működési: 71.830.122 Ft
ab) felhalmozási: 139.383.510 Ft
b) Költségvetési kiadások összesen: 243.469.405 Ft, ebből
ba) működési: 71.802.072 Ft
bb) felhalmozási: 171.667.333 Ft”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadások főösszegén belül)

„a) a személyi juttatások előirányzatát 37.622.707 Ft;
b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 4.685.193 Ft;
c) a dologi kiadások előirányzatát 27.019.050 Ft;”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiadások főösszegén belül)

„f) a beruházási kiadások előirányzatát 114.667.333 Ft;”

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A képviselő-testület az önkormányzat, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti, 2023. évi saját bevételeinek előirányzatát 22.555.280 Ft összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:

a) helyi adókból, települési adóból származó bevétel 5.100.000 Ft

b) az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel 0 Ft

c) az önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel 17.455.280 Ft

d) bírság-, pótlék- és díjbevétel 0 Ft”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 14/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 14/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 14/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 14/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez