Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 20- 2023. 04. 22

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.04.20.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelet 27. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Képviselő-testület az önkormányzati képviselők, a polgármester és az alpolgármesterek vagyonnyilatkozatai közzététele céljából a 11. mellékletben foglaltak szerint egyedi közzétételi listát alkot. ”

2. § Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. április 20-án lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. § és az 1. melléklet 2023. április 21-én lép hatályba.

1. melléklet a 15/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

Egyedi közzétételi lista Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai, polgármestere és alpolgármesterei vagyonnyilatkozatának nyilvánosságáról

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § (5) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH-4305-2/2023. ügyszámú véleményében foglaltakra figyelemmel egyedi közzétételi listát alkot az önkormányzati képviselők, a polgármester és az alpolgármesterek Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. §-a és 72. § (4) bekezdése szerint benyújtott vagyonnyilatkozatának elektronikus úton történő nyilvánosságra hozatala céljából.

2. A közzéteendő közérdekből nyilvános adat megnevezése: a polgármester, az alpolgármesterek és a képviselők 1. pontban foglaltak szerint benyújtott vagyonnyilatkozata.

3. A közzététel módja: a polgármester, az alpolgármesterek és a képviselők vagyonnyilatkozatának oldalhű szkennelt másolatát (természetes személyazonosító adatok, hozzátartozók személyes adatai, védett adatok és egyedi azonosítók felismerhetetlenné tételét követően) Hajdúszoboszló Város honlapján (www.hajduszoboszlo.eu) a tevékenységre, működésre vonatkozó adatok között, az „Egyedi közzétételi lista” menüpont „Vagyonnyilatkozatok” aloldalán kell megjeleníteni.

4. A közzététel célja: a polgármester, az alpolgármesterek és a képviselők vagyonnyilatkozatának közzététele a széleskörű megismerhetőség biztosítása érdekében. A széleskörű nyilvánosság révén erősíthető az információszabadság, mint alapjog, az Önkormányzati tisztségviselőkbe vetett közbizalom, a szervezeti integritás és az átláthatóság.

5. Az adatkezelési időtartama: A nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozatok a nyilatkozattételt követő év január 31. napjáig tarthatók az egyedi közzétételi listában, ezt követően azokat el kell távolítani az online felületről.

6. Az adatok aktualizálása/frissítése: a változásokat követően azonnal, egyidejűleg az előző évi vagyonnyilatkozat törlendő.

7. Eljárási szabályok:

7.1. Az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül benyújtott, 1. pontban meghatározott vagyonnyilatkozatokat a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság a benyújtási határidő leteltét követő 30. napig - zárt ülés keretében - felnyitja, és a jegyző által kijelölt hivatali tisztviselő azokról oldalhű szkennelt másolatot készít. A másolatok elkészítését követően a Bizottság a vagyonnyilatkozatokat visszazárja, pecséttel látja el és a zárt borítékra a következő feljegyzést rögzíti: A vagyonnyilatkozatról az egyedi közzétételi listán történő közzététel céljából ... év ... hó ... napján elektronikus másolat készült. Egyebekben a papír alapú vagyonnyilatkozatok további kezelése során a jelen rendeletben, valamint az Mötv.-ben foglalt szabályok szerint kell eljárni.

7.2. A jegyző által kijelölt hivatali tisztviselő a természetes személyazonosító adatok, hozzátartozók személyes adatai, védett adatok és egyedi azonosítók felismerhetetlenné tételét követően a szkennelt állományokat átadja a Hivatal elektronikus szervezési ügyintézői feladatait ellátó tisztviselőnek, aki 5 munkanapon belül gondoskodik az állományok egyedi közzétételi listára történő feltöltéséről.

7.3. A jegyző a közzététel megtörténtéről a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottságot a soron következő ülésen tájékoztatja.

7.4. Az egyedi közzétételi lista megalkotását követő első alkalommal a közzététellel kapcsolatos feladatokra nyitva álló határidőt a 7.1. pontban foglalttól eltérően az egyedi közzétételi listára vonatkozó rendelkezések hatálybalépésétől kell számítani.

7.5. A jelen szabályok szerint megvalósuló közzététel tekintetében adatkezelőnek minősül Hajdúszoboszló Város Önkormányzata.

7.6. Adatfelelős megnevezése: Hajdúszoboszló Város Jegyzője.”