Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról és a települési adóról szóló 4/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 01- 2024. 01. 02

Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról és a települési adóról szóló 4/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.01.01.

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 1/A. § (1) bekezdésében és 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi adókról és a települési adóról szóló 4/2016 (III.30.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Újbarok Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete illetékességi területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) felsorolt helyi adók közül határozatlan időre]

„a) vagyoni típusú adók közül a telekadót és az építményadót,”

(vezeti be.)

2. § A helyi adókról és a települési adóról szóló 4/2016 (III.30.) önkormányzati rendelet a 10. §-át megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

„5. Építményadó”

3. § A helyi adókról és a települési adóról szóló 4/2016 (III.30.) önkormányzati rendelet a következő 10–12. §-sal egészül ki:

„10. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

11. § Az adó évi mértéke: 1500 Ft/m2/év.

12. § (1) Mentes az adó alól:

a) a lakás és a lakáshoz tartozó gépjárműtároló,

b) az építménynek a 10 m2-en felüli hasznos alapterülete,

c) az a) pont szerinti, 10 m2-t meghaladó hasznos alapterületű építménnyel egy ingatlanon található további építmények,

d) az az építmény, amelynek az elhelyezésére szolgáló ingatlan után telekadó fizetési kötelezettség áll fenn.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt mentesség nem vonatkozik a vállalkozó üzleti célt szolgáló építménye utáni építményadóra.”

4. § Hatályát veszti a helyi adókról és a települési adóról szóló 4/2016 (III.30.) önkormányzati rendelet 4. alcím címe.

5. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

Schnobl Ferenc
polgármester

Dr. Berkovics Gergely
jegyző