Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (III.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról és a települési adóról

Hatályos: 2024. 01. 01

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (III.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról és a települési adóról

2024.01.01.

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 1/A. § (1) bekezdésében és 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Újbarok Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete illetékességi területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) felsorolt helyi adók közül határozatlan időre

a)1 vagyoni típusú adók közül a telekadót és az építményadót,

b) a helyi iparűzési adót

vezeti be.

2. §2

3. § E rendelet alkalmazásában

a) árok: az ingatlan-nyilvántartásban árok megnevezéssel nyilvántartott földrészlet;

b) lakáshoz tartozó telek: az a telek, amely telekkel az ingatlan-nyilvántartás szerinti azonos helyrajzi számon a Htv. 52. § 8. pontjában meghatározottak szerinti lakás került kialakításra.

2. Telekadó

4. § Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

5. § (1) Mentes az adó alól a Htv. 19. §-ában foglalt mentességi eseteken felül a lakáshoz tartozó teleknek a 250 m2 területnagyságú része feletti telekrésze.

(2) Mentes a telekadó alól a teleknek az 1000 m2-en felüli része.

(3) Mentes a telekadó alól az árok.

(4) A (1), (2) és (3) bekezdésekben foglalt mentesség nem vonatkozik a vállalkozó üzleti célt szolgáló telke utáni telekadóra.

6. § Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

7. § [1] Az adó évi mértéke: 60,- Ft/m2.

3. Helyi iparűzési adó

8. §3 Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

9. § (1)4 Az iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,8 %-a.

(2)5

4.6

5.7 Építményadó

10. §8 Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

11. §9 Az adó évi mértéke: 1500 Ft/m2/év.

12. §10 (1) Mentes az adó alól:

a) a lakás és a lakáshoz tartozó gépjárműtároló,

b) az építménynek a 10 m2-en felüli hasznos alapterülete,

c) az a) pont szerinti, 10 m2-t meghaladó hasznos alapterületű építménnyel egy ingatlanon található további építmények,

d) az az építmény, amelynek az elhelyezésére szolgáló ingatlan után telekadó fizetési kötelezettség áll fenn.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt mentesség nem vonatkozik a vállalkozó üzleti célt szolgáló építménye utáni építményadóra.

13. §11

14. §12

15. §13

16. §14

17. §15

Záró és átmeneti rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet 2016. május 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a helyi adókról és a települési adóról szóló 20/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet.

19. §16

1. melléklet17

1

Az 1. § a) pontja az Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. §-t az Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 8. §-a az Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 9. § (1) bekezdése az Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 9. § (2) bekezdését az Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 4. alcím címét az Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § b) pontja hatályon kívül helyezte. A 4. alcím címét az Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.

7

Az 5. alcím címét az Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

8

A 10. §-t az Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § c) pontja hatályon kívül helyezte. A 10. §-t az Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

9

A 11. §-t az Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § c) pontja hatályon kívül helyezte. A 11. §-t az Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

10

A 12. §-t az Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § c) pontja hatályon kívül helyezte. A 12. §-t az Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

11

A 13. §-t az Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 14. §-t az Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 15. §-t az Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 16. §-t az Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 17. §-t az Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 19. §-t az Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

17

Az 1. mellékletet az Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § e) pontja hatályon kívül helyezte.