Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (III.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról és a települési adóról

Hatályos: 2021. 10. 27

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (III.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról és a települési adóról

2021.10.27.

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 1/A. § (1) bekezdésében és 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Újbarok Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete illetékességi területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) felsorolt helyi adók közül határozatlan időre

a) vagyoni típusú adók közül a telekadót,

b) a helyi iparűzési adót

vezeti be.

2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete illetékességi területén a Htv.-ben meghatározott települési adóként földadót vezet be határozatlan időre.

3. § E rendelet alkalmazásában

a) árok: az ingatlan-nyilvántartásban árok megnevezéssel nyilvántartott földrészlet;

b) lakáshoz tartozó telek: az a telek, amely telekkel az ingatlan-nyilvántartás szerinti azonos helyrajzi számon a Htv. 52. § 8. pontjában meghatározottak szerinti lakás került kialakításra.

2. Telekadó

4. § Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

5. § (1) Mentes az adó alól a Htv. 19. §-ában foglalt mentességi eseteken felül a lakáshoz tartozó teleknek a 250 m2 területnagyságú része feletti telekrésze.

(2) Mentes a telekadó alól a teleknek az 1000 m2-en felüli része.

(3) Mentes a telekadó alól az árok.

(4) A (1), (2) és (3) bekezdésekben foglalt mentesség nem vonatkozik a vállalkozó üzleti célt szolgáló telke utáni telekadóra.

6. § Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

7. § [1] Az adó évi mértéke: 60,- Ft/m2.

3. Helyi iparűzési adó

8. §1 Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

9. § (1)2 Az iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,8 %-a.

(2)3

4. Földadó

10. § Adóköteles az az Önkormányzat illetékességi területén fekvő, épülettel, épületrésszel be nem épített földrészlet, amely a Htv. 52. § 16. pontja alapján nem minősül teleknek.

11. § (1) A földadó alanya a Htv. 1/A § (1) bekezdése szerinti korlátozás figyelembevételével az a természetes személy, aki a naptári év (továbbiakban: év) első napján a földrészlet tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok.

(2) Amennyiben valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost ruháznak fel, az adóalanyisággal kapcsolatos jogokat az ekként felruházott tulajdonos gyakorolja, és az adóalanyisággal kapcsolatos kötelezettségeket az ekként felruházott tulajdonos köteles teljesíteni.

12. § (1) Az adókötelezettség a tulajdonjog megszerzését követő év első napján keletkezik.

(2) Az adókötelezettséget érintő változást az adóalany a változást követő 15 napon belül köteles bejelenteni az 1. melléklet szerinti adattartalmú nyomtatvány kitöltésével, aláírásával és adóhatósághoz történő benyújtásával.

(3) Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.

(4) Az adókötelezettség a földrészlet elidegenítését követő év első napján szűnik meg.

(5) A földadót az Önkormányzat nem önadózással megállapítandó adóként vezeti be, az adóhatóság a földadó fizetési kötelezettséget

a) bevallás alapján vagy

b) bevallás hiányában hivatalból

állapítja meg az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján.

13. § A földadó évente két egyenlő részletben, minden év március 15. és szeptember 15. napjáig fizetendő meg.

14. § A földadó alapja a földrészlet m2-ben számított területe.

15. § A földadó évi mértéke 5,- Ft/m2.

16. § (1) Mentes a földadó alól az ingatlan-nyilvántartás szerinti szántó művelési ágú földrészletnek a 2 hektáron felüli része.

(2) Mentes a földadó alól az ingatlan-nyilvántartás szerinti

a) szőlő művelési ágú,

b) kert művelési ágú és

c) gyümölcsös művelési ágú

földrészletnek a 2500 m2-en felüli része.

(3) Az adóalany ingatlan-nyilvántartás szerint kettő vagy annál több helyrajzi számon nyilvántartott földrészlete után fizetendő földadónak a megállapítása során a földrészletek területnagysága nem együttesen kerül figyelembevételre az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott mentesség tekintetében, a mentesség biztosítására önálló helyrajzi számon nyilvántartott földrészletenként kerül sor, amennyiben annak területnagysága eléri az (1) és (2) bekezdésekben szereplő mértéket.

17. § Az adóhatóság a földadóra az 1. melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványt rendszeresíti.

Záró és átmeneti rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet 2016. május 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a helyi adókról és a települési adóról szóló 20/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet.

19. § (1) 2016. évben az e rendelet alapján fizetendő adó összege

a) telekadó tekintetében a 7. §-ban,

b) állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén helyi iparűzési adó tekintetében a 9. § (1) bekezdésében,

c) földadó tekintetében a 19. § (2) bekezdésében

megállapított mérték figyelembevételével számított éves adó 245/366 része.

(2) A földadó alanya 2016. évben a Htv. 1/A. § (1) bekezdése szerinti korlátozás figyelembevételével az a természetes személy, aki 2016. május 1-jén a földrészlet tulajdonosa.

(3) 2016. évben az adóalanyok a földadó bevallási kötelezettségüknek 2016. június 30. napjáig kötelesek eleget tenni.

(4) A földadó a 2016. évben egy összegben, szeptember 15. napjáig fizetendő meg.

1. melléklet

Megállapodás

BEVALLÁS A FÖLDADÓRÓL
Benyújtandó Újbarok Községi Önkormányzat adóhatóságához.
Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.


I. Bevallás fajtája

  Megállapodás alapján benyújtott bevallás  Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás


II. Bevallás benyújtásának oka:
 Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése
Változás jellege:
 új földrészlet  földrészlet megszűnése
 földrészlet szerzése  földrészlet elidegenítése

 az ingatlan nyilvántartásban  belterületen fekvő, termőföldnek minősülő
művelés alól kivett területként telek esetén a földterület tényleges
nyilvántartott belterületi telek mezőgazdasági művelésének a megszüntetése
esetén a telek művelési ágának vagy az ingatlan-nyilvántartásban művelés
ingatlan-nyilvántartási átvezetése alól kivett területre történő átvezetése
és tényleges mezőgazdasági  a külterületen fekvő, termőföldnek
művelésének megkezdése minősülő telek művelés alól kivett
 tényleges mezőgazdasági művelés területként való ingatlan-nyilvántartási
alatt álló belterületi telek esetén átvezetése
a telek művelési ágának ingatlan-  erdőnek minősülő telek esetében a
nyilvántartási átvezetése földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban
 belterületen fekvő termőföld művelés alól kivett területre történő
tényleges mezőgazdasági átvezetése, ha az Országos Erdőállomány
művelésének megkezdése Adattárban nem tartják nyilván.
 külterületi telek termőföldként  erdőnek minősülő telek esetében az
vagy tanyaként ingatlan- az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól
nyilvántartási átvezetése kivett területként nyilvántartott földterületnek
 teleknek minősülő földterület erdő az Országos Erdőállomány Adattárból történő
művelési ágra történő ingatlan- törlése
nyilvántartási átvezetése vagy az  a tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási
Országos Erdőállomány Adattárba bejegyzés törlése
történő bejegyzése

 adóbevezetés

 adóalap- megállapítás változása  adóalap- megállapítás változása


III. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja:

IV. Bevallás benyújtója

1. Bevallásbenyújtó minősége:  Tulajdonos
2. Tulajdoni hányad: ___________
3. Bevallásbenyújtó neve _____________________________________________________
4. Születési neve: __________________________________________________________________
5. Születési helye: _______________________________, ideje:_______év ________hó _____nap
6. Anyja születési családi és utóneve: __________________________________________________
7. Adóazonosító jele: ____________________________ Adószáma: ________________________
8. Illetősége:  Belföldi  Külföldi: ___________________________ország
9. Lakóhelye: ____________________város/község ______________közterület
____________közterület jelleg _________hsz ______ép _____lh ________em _______ajtó
10. Levelezési címe:  ______________________város/község ________________közterület
____________közterület jelleg _________hsz ______ép _____lh ________em _______ajtó
11. Telefonszáma: ____________________ e-mail címe: ____________________________________

V. Törvényi mentességek
A települési adónak a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1/A. § (1) bekezdése alapján nem lehet alanya állam, önkormányzat, szervezet, továbbá – e minőségére tekintettel – vállalkozó.
Erre tekintettel nyilatkozom, hogy a tulajdonomban lévő földrészleten
☐ a személyi jövedelemadó törvényben meghatározottak szerinti egyéni vállalkozóként,
☐ a személyi jövedelemadó törvényben meghatározottak szerinti mezőgazdasági őstermelőként,x
☐ jogi személy vagy egyéni cég tagjaként
vállalkozási tevékenységet folytatok.
x Feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600.000,- Ft-ot meghaladja.


VI. A földrészlet általános jellemzői

1. Címe: 2066 Újbarok, _______________közterület ________közterület jelleg ________hsz.
2. Helyrajzi száma: ________/_________
3.1. Földrészlet (ingatlan) megnevezése (művelési ága) az ingatlan-nyilvántartásban:________________
Földrészlet (ingatlan) területe:___________m2 VAGY
3.2. Több különböző művelési ágú alrészlet esetén:
a) jelű alrészlet művelési ága:_________________ területe:______________m2
b) jelű alrészlet művelési ága:_________________ területe:______________m2
c) jelű alrészlet művelési ága:_________________ területe:______________m2
d) jelű alrészlet művelési ága:_________________ területe:______________m2
3.3 Földrészlet (ingatlan) építménnyel (épülettel, épületrésszel) fedett területrésze:______________m2
Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról ás a települési adóról szóló 20/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete alapján mentes a földadó alól a szántó művelési ágú földrészletnek a 2 hektáron (20.000 m2-en) felüli része, továbbá a szőlő, a kert és a gyümölcsös művelési ágú földrészletnek a 2.500 m2-en felüli része.


VIII. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

____________________ ___________________ ________________________________________
helység év hó nap az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

Jelölje X-szel, ha az aláíró:
 az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott
 meghatalmazott (meghatalmazását csatolta)

Földadóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

I. Adónem

X Földadó

II. Ingatlan

1. Címe:  _______________________________________________________________város/község
_______________________ közterület _____ közterület jelleg ________hsz.____ ép.____lh. _____ em. _____ ajtó

2. Helyrajzi száma: /

III. Bevallás benyújtója (Adóalany 1)

1. Bevallásbenyújtó neve:____________________________________________________________________

2. Születési helye:_____________________________________város/község ideje: évhónap

3. Anyja születési családi és utóneve :

4. Adóazonosító jele: 

5. Statisztikai számjele: ---

6. Pénzintézeti bankszámlaszáma: --

7. Lakóhelye: _________________________város/község
_______________________ közterület_________közterület jelleg _______ hsz.____ ép.____ lh. _____ em. ____ ajtó

8. Telefonszáma: ________________________________e-mail címe:_________________________________________

IV. Megállapodás

Alulírott tulajdonosok kijelentjük, hogy a II. pont szerinti ingatlan
vonatkozásában az adóval kapcsolatos kötelezettségeket a III. pont szerinti személy teljesíti, illetve az adóval
kapcsolatos jogokat gyakorolja.
Adóalany 2.

1. Minősége:  Tulajdonos

2. Neve: _______________________________________________Tulajdoni hányad:_________________

3. Születési helye:_____________________________________város/község ideje: évhónap

4. Anyja születési családi és utóneve :

5. Adóazonosító jele: 

6. Lakóhelye: ______________________________________________város/község
_______________________ közterület_________közterület jelleg _______ hsz.____ ép.____ lh. _____ em. ____ ajtó
________________________  év  hó  nap ___________________________________
helység adóalany aláírása
Adóalany 3.

1. Minősége:  Tulajdonos 

2. Neve: __________________________________________Tulajdoni hányad:____________________

3. Születési helység __________________________________város/község ideje: évhónap

4. Anyja születési családi és utóneve :

5. Adóazonosító jele: 

6. Lakóhelye: ____________________________________________város/község
_______________________közterület_______közterület jelleg ____ hsz. ____ép.____ lh. em. ajtó
______________________  év  hó  nap ______________________________________
helység adóalany aláírása
Adóalany 4.

1. Minősége:  Tulajdonos

2. Neve: _________________________________________Tulajdoni hányad:_____________________

3. Születési helye:__________________________________ város/község ideje: évhónap

4. Anyja születési családi és utóneve :

5. Adóazonosító jele: 

6. Lakóhelye: város/község
___________________________közterület ________közterület jelleg hsz.___ép.___ lh. _____ em. _____ ajtó
______________________  év  hó  nap ________________________________________
helység adóalany aláírása
Adóalany 5.

1. Minősége:  Tulajdonos

2. Neve: ______________________________________________Tulajdoni hányad:_________________

3. Születési helye:___________________________________város/község ideje: évhónap

4. Anyja születési családi és utóneve :

5. Adóazonosító jele: 

6. Lakóhelye: város/község
_______________________közterület_______ közterület jelleg_______ hsz. ____ ép.____ lh. ______ em. ajtó
______________________  év  hó  nap _____________________________________
helység adóalany aláírása

V. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

_______________________  év  hó  nap _______________________________________
helység a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazott)
1

A 8. §-a az Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 9. § (1) bekezdése az Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 9. § (2) bekezdését az Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § c) pontja hatályon kívül helyezte.