Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 15/2022.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 01- 2024. 01. 02

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 15/2022.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.01.01.

Encs Város Önkormányzat képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 15/2022.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

„(4) Mentes az adó alól azon telken emelt építmény, amelynek telke telekadó köteles.”

2. § A helyi adókról szóló 15/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén nem lakásépítés céljára szolgáló telek, továbbá a lakásépítés céljára szolgáló, de nem magánszemély tulajdonában álló telek, amelyek építményadó fizetési kötelezettséggel terhelt építménnyel nem rendelkeznek, vagy az alól mentesítettek, és amelyeket nem illet meg a Hvt. 19.§ szerinti mentesség.

(2) Adóköteles az a telek, amelyen elhelyezett építmény hasznos alapterülete nem éri el a beépítésre kerülő telek 1%-át.

(3) Adóköteles az a telek, amelyen elhelyezett építmény hasznos alapterülete eléri a beépítésre kerülő telek 1%-át, de az 1.§ (2) bekezdés szerinti mentesség fennáll.”

3. § A helyi adókról szóló 15/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Mentes az adókötelezettség alól az a telek, amelynek nagysága nem éri el a 100 m2-t.

(2) Mentes az adófizetési kötelezettség alól mindazon telek, amelyek az alábbi művelési ágba tartozik:

a) kivett közforgalom elől elzárt magánút

b) kivett magánút

c) kivett árok

d) kivett vízmosás

e) kivett vízállás.

(3) Mentes az adókötelezettség alól az a telek, amelyen elhelyezett építmény hasznos alapterülete eléri a beépítésre kerülő telek 1%-át, feltéve, hogy az 1.§.(2) bekezdése szerinti mentesség nem áll fenn.”

4. § (1) A helyi adókról szóló 15/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) 9999 m2 meg nem haladó telek esetében, továbbá mezőgazdasági célú telephelyek, illetve olyan telkek esetében, amelyeken mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos működés folyik a telek nagyságától függetlenül: 80 Ft/m2/év”

„(3) Azon közigazgatási határon belül található telkek esetében, ahol kizárólag megújuló energia előállítása zajlik, továbbá a nem magánszemély tulajdonában álló lakásépítés céljára szolgáló telek esetén, a telek méretétől függetlenül: 50 Ft/m2.”

5. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.