Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2024. 01. 01

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2024.01.01.

Encs Város Önkormányzat képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

Helyi adók

I. Fejezet

Építményadó

1. Adómentesség, adókedvezmény

1. § (1) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Hvt) 13. §-ban foglaltakon túl mentes az adó alól az üzleti célt szolgáló építmény, építményrész kivételével a magánszemély tulajdonában álló építmény.

(2) Mentes az építményadó fizetési kötelezettség alól a mezőgazdasági célra szolgáló telephelyen található épület, épületrész, amely építményadó köteles és hasznos alapterülete nem éri el az 1000 m2-t.

(3) Mentes az adó alól a magánszemélyek tulajdonában álló garázs.

(4)1 Mentes az adó alól azon telken emelt építmény, amelynek telke telekadó köteles.

2. Az adó mértéke

2. § Az építményadó mértéke

a) 200 m2 alatti kereskedelmi egység esetén 500 Ft/m2/év

b) 200- 500 m2 közötti kereskedelmi egység esetén 750 Ft/m2/év

c) 500 m2 feletti kereskedelmi egység esetén 1000 Ft/m2 /év

d) hitelintézeti, pénzügyi vállalkozási, egyéb pénzügyi tevékenység, valamint a távközlési, és energia ellátó vállalkozási tevékenység céljára szolgáló építmény esetében 1500 Ft/m2/év

e) egyéb nem lakás céljára szolgáló építmény esetében 500 Ft/m2/év,

f) a reklámhordozók esetén 0 Ft/m2.

II. Fejezet

Telekadó

3. Az adókötelezettség

3. §2 (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén nem lakásépítés céljára szolgáló telek, továbbá a lakásépítés céljára szolgáló, de nem magánszemély tulajdonában álló telek, amelyek építményadó fizetési kötelezettséggel terhelt építménnyel nem rendelkeznek, vagy az alól mentesítettek, és amelyeket nem illet meg a Hvt. 19.§ szerinti mentesség.

(2) Adóköteles az a telek, amelyen elhelyezett építmény hasznos alapterülete nem éri el a beépítésre kerülő telek 1%-át.

(3) Adóköteles az a telek, amelyen elhelyezett építmény hasznos alapterülete eléri a beépítésre kerülő telek 1%-át, de az 1.§ (2) bekezdés szerinti mentesség fennáll.

4. Adómentesség

4. §3 (1) Mentes az adókötelezettség alól az a telek, amelynek nagysága nem éri el a 100 m2-t.

(2) Mentes az adófizetési kötelezettség alól mindazon telek, amelyek az alábbi művelési ágba tartozik:

a) kivett közforgalom elől elzárt magánút

b) kivett magánút

c) kivett árok

d) kivett vízmosás

e) kivett vízállás.

(3) Mentes az adókötelezettség alól az a telek, amelyen elhelyezett építmény hasznos alapterülete eléri a beépítésre kerülő telek 1%-át, feltéve, hogy az 1.§.(2) bekezdése szerinti mentesség nem áll fenn.

5. Az adó mértéke

5. § (1)4 9999 m2 meg nem haladó telek esetében, továbbá mezőgazdasági célú telephelyek, illetve olyan telkek esetében, amelyeken mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos működés folyik a telek nagyságától függetlenül: 80 Ft/m2/év

(2) 10 000 m2-t elérő vagy azt meghaladó nagyságú telek esetében: 160 Ft/m2/év

(3)5 Azon közigazgatási határon belül található telkek esetében, ahol kizárólag megújuló energia előállítása zajlik, továbbá a nem magánszemély tulajdonában álló lakásépítés céljára szolgáló telek esetén, a telek méretétől függetlenül: 50 Ft/m2.

III. Fejezet

Magánszemélyek kommunális adója

6. Az adó alanya

6. § Kommunális adófizetési kötelezettség terheli az adótörvény 12. §, 18. §, valamint a 24. §. szerinti magánszemélyeket.

7. Adómentesség, adókedvezmény

7. § (1) Mentes az adófizetési kötelezettség alól a magánszemély tulajdonában álló üzleti célt szolgáló építmény, építményrész.

(2) Mentes az adó alól az a telek, amely településrendezési terv szerint GKSZ, IP zónában található és a HÉSZ alapján nem lakóövezeti beépítésre szánt terület.

8. § (1) Mentes az adófizetési kötelezettség alól:

a) garázs építménye tekintetében az a magánszemély, akit az önkormányzat illetékességi területén érvényes építési előírások betartásával kötelezett garázs építésére, amely épület a földhivatali eljárási szabályok folytán önálló helyrajzi számot kapott

b) magántulajdonban álló és beépítésre alkalmatlan, csak mezőgazdasági célra hasznosítható területrészek, melyek az ingatlannyilvántartásban önálló helyrajzi számon művelési águk szerint beépítetlen területként szerepelnek objektív természeti körülmények (patak vagy út szeli ketté az ingatlant) miatt.

c) lakóháza, lakásszövetkezeti, társasházi lakása tekintetében a vagyoni értékű joggal vagy tulajdonjoggal rendelkező 70 év feletti egyedül élő magánszemély

d) lakóháza, lakásszövetkezeti, társasházi lakása tekintetében a vagyoni értékű joggal vagy tulajdonjoggal rendelkező azon 70 év feletti magánszemélyek, akik két fős háztartásban élnek,

e) lakóháza, lakásszövetkezeti, társasházi lakása tekintetében a vagyoni értékű joggal vagy tulajdonjoggal rendelkező 70 év feletti azon magánszemélyek, akik saját háztartásukban állandó ápolásra, gondozásra szoruló hozzátartozójukat gondozzák, illetve gondnokolják.

(2) Az (1) bekezdés e) pontjának igazolására a mentesség megállapításához az ápolás, gondozás szükségességéről orvosi igazolás, a gondnokság fennállásáról gyámhatósági igazolás benyújtása szükséges.

8. Az adó mértéke

9. § (1) Az adó mértéke – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogviszonyként: 9000 Ft/év.

(2) Önálló helyrajzi számon szereplő garázs esetében az adó mértéke: 6000 Ft/év.

(3) Az éves kivetés alapján az adóalany két részletben fizetheti meg késedelmi pótlékmentesen az adó összegét.

IV. Fejezet

Helyi iparűzési adó

10. § Iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 2%-a.

MÁSODIK RÉSZ6

9.

11. §

10.

12. §

11.

13. §

12.

14. §

13.

15. §

14.

16. §

HARMADIK RÉSZ

Záró rendelkezések

17. § A rendeletben nem szabályozott adóztatási és adóigazgatási eljárások esetében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései irányadóak.

18. § A települési adó és a telekadó bevétele fejlesztési célra és szociális ellátások finanszírozására használható.

19. § (1) Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a helyi adókról szóló 16/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelet.

1

Az 1. § (4) bekezdését az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

2

A 3. § az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 5. § (1) bekezdése az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 5. § (3) bekezdését az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.

6

A MÁSODIK Részt (11-16. §-t) az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (VIII. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte.