Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelete

A szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 02- 2023. 02. 02

Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelete

A szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.02.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésben, a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének I. pont 30. alpontja alapján biztosított véleményezési jogkörben eljáró Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról. című 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) [23] Az ellátások kifizetése a lakhatási támogatás kivételével – az ügyfél kérése szerint – történhet: házipénztárból, vagy lakossági folyószámlára való utalással.”

2. § A szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról. című 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) [28] A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege

a) 2000,- Ft, ha a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum 200%-át, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 250 %-át; egyedülélő személy esetén a havi jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum 250 %-át, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 300 %-át,

b) 3000,- Ft, ha a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át, egyedülélő személy esetén a havi jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum 200 %-á, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 250 %-át,

c) 4000,- Ft, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a nyugdíjminimumot, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élő személy esetén a havi jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum 150 %-át, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át,

d) 5000,- Ft, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimumot,egyedül élő személy esetén a havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át

feltéve, hogy a háztartás tagjai egyikének sincs, illetve az egyedülélő személynek nincs vagyona, valamint a támogatás olyan ingatlanokban állapítható csak meg, ahol a háztartásban életvitelszerű lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel bejelentett 65 év feletti lakó él a kérelem benyújtásának időpontjában.”

3. § A szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról. című 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet

a) 3. § i) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

b) 3/A. § (1) bekezdésében a „4” szövegrész helyébe a „3/A” szöveg és az „a) és e) és g)” szövegrész helyébe az „1.” szöveg,

c) 3/A. § (2) bekezdésében a „4” szövegrész helyébe a „3/A” szöveg és az „a)” szövegrész helyébe az „1.” szöveg,

d) 8. § (1) bekezdésében az „elekrtonikusan” szövegrész helyébe az „elektronikusan” szöveg,

e) 14. § (1) bekezdésében a „víz-, a gázfogyasztás, a csatornahasználat” szövegrész helyébe a „víz-és csatornahasználat, a gázfogyasztás” szöveg,

f) 17. § (1) bekezdés 2. pontjában az „estelegesen” szövegrész helyébe az „esetlegesen” szöveg,

g) 37. § (1) bekezdésében a „60” szövegrész helyébe a „20” szöveg,

h) 37/A. §-ában a „döntés jogerőre emelkedésétől” szövegrész helyébe a „véglegessé válásától” szöveg,

i) 10/C. alcím címében a „Természetbeni tűzifa” szövegrész helyébe a „Tűzifa” szöveg,

j) 37/D. § (1) bekezdés a) pontjában a „június” szövegrész helyébe a „július” szöveg,

k) 37/E. § (1) bekezdésében a „június” szövegrész helyébe a „július” szöveg és a „július 30” szövegrész helyébe az „augusztus 31” szöveg,

l) 37/E. § (2) bekezdésében az „A tűzifa átadásáról a tárgyévi beszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben foglalt feltételek szerint gondoskodik az önkormányzat, amennyiben ez az Önkormányzaton kívül álló ok miatt nem teljesíthető, úgy az” szövegrész helyébe az „Az” szöveg, a „természetbeni tűzifára” szövegrész helyébe a „támogatásra” szöveg és a „40.000” szövegrész helyébe a „20000” szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti a szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról. című 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet

b) 3/A. § (1a) bekezdés 4. pontjában a „természetbeni” szövegrész,

e) 7. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontjában a „természetbeni” szövegrész,

g) 16. §-ában az „ , a kérelmező által lakott ingatlan vonatkozásában a szemétszállítási díj fizetésére vonatkozó legutolsó negyedéves közüzemi számla másolatát, valamint az annak teljesítését igazoló dokumentumot” szövegrész,

j) 37/D. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „természetbeni” szövegrész,

k) 37/D. § (2) bekezdésében a „természetbeni” szövegrészek és az „és ac)” szövegrész,

l) 37/D. § (3) bekezdésében a „természetbeni” szövegrész,

m) 37/D. § (4) bekezdésében a „természetbeni” szövegrész,

o) 37/E. § (1) bekezdésében a „természetbeni” szövegrész,

p) 37/E. § (2) bekezdésében az „Az átvételt a jogosult aláírásával átvételi elismervényen köteles igazolni.” szövegrész,

5. § Ez a rendelet 2023. február 2-án lép hatályba, és 2023. február 3-án hatályát veszti.