Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete

A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 35/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 17- 2023. 08. 18

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete

A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 35/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.08.17.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 35/2015 (VIII.26.) önkormányzati rendelet 11. alcíme a következő 22/A. és 22/B. §-sal egészül ki:

„22/A. § (1) A közterületet beszennyezni tilos. A köztisztaság megóvása érdekében közterületen bárminemű hulladékot vagy elhasznált tárgyat elszórni, eldobni tilos.

(2) Közterületi tárgyak, úttest, járda, falak engedély nélküli feliratozása, firkálása, festékkel vagy más anyaggal történő mázolása, bekenése vagy szennyezése tilos.

(3) Tilos szennyvíznek, emberi vagy állati ürüléknek, egészségre ártalmas folyadéknak a közterületre juttatása, valamint szennyvíznek csapadékcsatornába való bevezetése.

(4) A közterületen lévő berendezési és felszerelési tárgyat, utcabútort, műalkotásokat, fákat vagy egyéb növényzetet beszennyezni, rongálni tilos.

22/B. § (1) Jelen rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott közterületen szeszesital fogyasztása tilos.

(2) Közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalma alól kivételt képeznek:

a) az érvényes közterület-használati megállapodással rendelkező és szeszes ital kimérésére jogosult, vendéglátóipari üzlet által használt, közterületen tartózkodó vendégek;

b) az engedéllyel szervezett és közterület-használati engedéllyel rendelkező alkalmi, városi rendezvények résztvevői;

c) minden év első és utolsó napja.

(3) A 22/A. §-ban és a 22/B. §-ban foglaltakat megszegővel szemben a szabálysértési törvényben meghatározott szabálysértési hatóság jár el.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.