Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2015 (VIII.26.) önkormányzati rendelete

A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről

Hatályos: 2023. 08. 17

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2015 (VIII.26.) önkormányzati rendelete

A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről

2023.08.17.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATA

1. Általános és értelmező rendelkezések

1. § (1) A rendelet célja, hogy meghatározza a közterületek használatának rendjére, tisztántartására vonatkozó szabályokat, figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a városképi, városrendezési szempontokra, megállapítsa a közterület-használati díj mértékét.

(2) Jelen rendelet alkalmazása szempontjából közterület, a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.

(3) A köztisztaság egyszerre állampolgári és közösségi feladat, ezért mindenki köteles a települési környezet szennyeződését, fertőzését, károsítását előidéző tevékenységtől tartózkodni.

2. A KÖZTERÜLET IGÉNYBEVÉTELE

2. § (1) A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően - az állaguk sérelem nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával bárki használhatja.

(2) A közterületek rendeltetésüktől eltérő, vagy rendeltetésszerű, de többlet igénybevételt okozó használatához közterület-foglalási engedély szükséges.

(3) A közterület-foglalási engedélytől eltérő, egyébként jogszabályt sértő közterület-használat vagy engedély nélküli közterület-használat esetén a polgármester jogosult az igénybevevőt kötelezni a közterület használatának megszüntetésére és határidő kitűzésével az eredeti állapot helyreállítására. Ezzel egy időben szabálysértési eljárást kell kezdeményezni.

3. § (1) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:

a) a közterületbe nyúló hírdetőberendezés, cég és címtábla, hirdető oszlop, hirdetőtábla, megállító tábla, reklámtábla, kirakatszekrény elhelyezésére,

b) önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezésére,

c) szobor, emlékmű, diszkút, szökőkút, és köztárgyak elhelyezésére,

d) hulladékgyűjtő konténerek elhelyezésére,

e) nem építési engedélyhez kötött árusítóhely elhelyezésére,

f) alkalmi- és mozgóárusítás, valamint szolgáltató tevékenység végzéséhez

g) vendéglátó-ipari előkert, kitelepülés céljára, üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra,

h) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék ideiglenes 24 óra időtartamot meghaladó elhelyezésére,

i) a közút területén kívül gépjármű-várakozóhelyek létesítéséhez,

j) üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására,

k) játékfilm felvételére, egyéb közterületet érintő rendezvényre,

l) kiállítás, alkalmi vásár, mutatványos tevékenység céljára,

m) ideiglenes vidámpark üzemeltetésre.

(2) Nem kell közterület-használati engedély:

a) a közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek hibaelhárítása érdekében végzett munkához,

b) tüzelő, egyéb anyag vagy tárgy közterületen történő tárolásához, ha az a 24 órai időtartamot nem haladja meg,

c) közművek vezetékeinek halasztást nem tűrő helyreállításához (a közterület igénybevételéből eredő esetleges károkozás következményeiért a közterület igénybevevő felelős),

d) a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos közterület-igénybevételhez, köztisztaságot szolgáló tárgyak elhelyezéséhez,

e) ha a közterület használata:

- jótékonysági célú gyűjtésre, vagy rendezvényre,

- nem haszonszerzés céljából sport és kulturális rendezvény tartására,

- önkormányzati saját beruházásban történő építkezés miatt szükséges.

A közterület-használat során a gyalogos forgalmat nem lehet akadályozni.

(4) A mozgóárusítás és mozgóbolti árusítás során figyelemfelhívó hangjelzést, hangos bemondást nem lehet alkalmazni 20 órától 08 óráig, valamint városi rendezvények ideje alatt.

(5) Tilos hirdetményt, hirdetést, plakátot, reklámcédulát e célra ki nem jelölt építményre, műtárgyra, köztéri berendezésre és úttartozékokra elhelyezni.

(6) A szeméttároló kukaedény közterületen való tárolása kizárólag a szemétszállítási napokat megelőző délután 16 órától másnap 18 óráig történhet.

(7) Nem adható ki a közterület-használati engedély:

a) tűz és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására,

b) a lakosság nyugalmát, vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység elvégzésére,

c) mezőgazdasági vontató, munkagép közúton, közterületen való tárolására,

d) olyan közterületre, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozza,

e) a közterület rendeltetésszerű használatának indokolatlan mértékű zavarásával járna,

f) sértené a városképet,

g) gátolná a települési esztétikai követelmények érvényesülését,

h) a természeti és az épített környezet túlzott megterhelésével járna,

i) veszélyeztetné a közegészségügyi előírások érvényesülését,

j) indokolatlanul korlátozná a település közlekedését,

(8) Nem adható ki nem építési engedélyhez kötött árusítóhely elhelyezésére közterület-foglalási engedély az Ady E. út József Attila utcától Északra terjedő szakaszán egészen a Tury Miklós utcáig, valamint az Ady E. út ezen szakaszára csatlakozó utcákban (kivéve Piactér és kulturális tevékenység folytatása esetén Hősök tere).

3. KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSE

4. § (1) A közterület használat engedélyezésére irányuló kérelmet Sárbogárd Város Polgármesteréhez kell benyújtani az 1. melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével. Az engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. A kérelemnek tartalmaznia kell:

1. a kérelmező nevét és állandó lakó- /telep/ helyének címét,

2. a közterület-használat célját és időtartamát,

3. a közterület-használat helyének, módjának és mértékének, nagyságának pontos meghatározását /helyszínrajz, rajz, fotó, m2, vagy egyéb más alkalmas módon/,

4. a közterületen folytatni kívánt engedélyköteles tevékenység gyakorlására jogosító okirat /pl.: iparjogosítvány, működési engedély, őstermelői igazolvány/ hiteles másolatát,

5. a kérelem mellékleteként csatolni kell a közterület használatához szükséges egyéb engedélyeket.

(2) A kérelemre induló közterület-használati engedélyezési eljárás lefolytatásáért a mindenkor hatályos Illeték törvény szerinti általános tételű eljárási illetéket kell fizetni. A kérelem beadása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít.

(3)1 [1] A közterület-használati engedélyezési eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.) rendelkezései szerint kell eljárni.

5. § (1) A közterület-használathoz szükséges közterület-használati engedély megadásáról a Polgármester önkormányzati hatósági eljárás során határozattal dönt.

(2) A közterület-használati engedélynek tartalmaznia kell különösen:

1. a jogosult nevét és lakóhelyének, illetve székhelyének és telephelyének címét,

2. a közterület-használat célját, időtartamát, illetve azt a feltételt, amelynek bekövetkeztéig az engedély érvényes, illetőleg utalást arra, hogy az engedély visszavonásig érvényes,

3. utalást arra, hogy az engedély visszavonható,

4. a határozatlan időre kiadott engedély esetében utalást arra, hogy annak megszüntetését az engedélyes írásban kérheti,

5. a közterület-használat helyének vagy útvonalának, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos meghatározását; gépjárművel (járművel) végzett közterület-használat esetében a gépjármű (jármű) azonosítására alkalmas hatósági jelzését (jelzéseit),

6. a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és kikötésekről szóló tájékoztatást, a településképi követelményeket, a környezetvédelmi, valamint a munka-, baleset- és egészségvédelmi előírásokra történő utalást,

7. az engedély érvényének megszűnése vagy annak visszavonása esetére az eredeti állapot kártalanítási igény nélküli – helyreállításának kötelezettségét,

8. közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének módját,

9. a közterület-használattal járó járulékos költségek (energiadíj, vízdíj, stb.) viselésének és megfizetésének módját,

10. figyelmeztetést arra vonatkozólag, hogy a közterület-használati engedélyt és a közterület-használatért fizetendő díj befizetését igazoló feladóvevényt a közterület-használat helyszínén kell tartani,

(3) A közterület-használati engedélyt meg kell küldeni a kérelmezőnek, valamint a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályának a díj beszedése végett.

(4) A közterület-használati engedély:

- ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig,

- a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg

- a visszavonásig

érvényes.

(5) A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap. A közterület-használat időtartama az engedélyesnek az engedélyezett időtartam lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható, amennyiben az engedély időtartama alatt a terület más célú igénybevételére nem kerül sor.

(6) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot - minden kártalanítási igény nélkül helyreállítani.

4. KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJ

6. § (1) A közterület használatáért a közterület-használati engedély jogosultja díjat köteles fizetni.

(2) A díjat a jogosult a közterület tényleges használatára, illetve a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül a közterület-használati engedélyben rögzített időtartamra és módon köteles megfizetni, kivéve ha a meghatározott ideig tartó szüneteltetést a közterület-használati engedély jogosultja nyolc nappal a szüneteltetés megkezdése előtt írásban bejelenti.

(3) A közterület-használati díjakat tevékenységenként, a közterületen folytatni kívánt tevékenység jellege figyelembevételével a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A közterület-használati díjak havi vagy napidíjak. A közterület-használati díj szempontjából minden megkezdett nap és m2 egésznek számít. Cég-, cím-, és hirdetőtábla, hirdető-berendezés, transzparens, zászló esetén annak felületét kell alapul venni.

(5) A kézből történő utcai árusítással elfoglalt közterület a fizetendő díj szempontjából egységesen 1 m2-nek tekintendő.

(6) Mozgóárusítás és mozgóbolt esetében a közterület-használati díjat az árusítást végző gépjárművek darabszáma és az árusítási napok száma alapján egy hónapra kell megállapítani a megállások és az árusítási helyszínek számától függetlenül.

7. § (1) Mentes a közterület-használati díj fizetése alól:

1. fegyveres erők, a fegyveres testületek, rendészeti szervek, mentők, továbbá a vízügyi szolgálat létesítményeinek elhelyezése,

2. az országos és helyi közforgalmi vasutaknak, továbbá a közforgalmú közúti, vízi, és légi közlekedési vállalatoknak a feladatuk ellátását szolgáló létesítményeinek elhelyezése,

3. a szükséghelyzetben igénybe vett terület,

4. önkormányzati, illetve önkormányzat intézményi célt is szolgáló hirdető-berendezés, valamint vállalkozók által kihelyezett, városi érdeket szolgáló berendezés, melyet a vállalkozó reklámozási célra hasznosíthat,

5. a szobrok, emlékművek, díszkutak, szökőkutak, alapzatos zászlórudak és köztárgyak elhelyezése,

6. jótékony célú gyűjtés, vagy rendezvény esetén,

7. pártok és társadalmi szervezetek, egyházak rendezvényeire,

8. az önkormányzat saját beruházásban, illetve megrendelésre épülő létesítmények kapcsán biztosítja a közterületet,

9. az önkormányzat által, illetve megbízásából szervezett rendezvények esetén,

10. a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek után.

(2) Közműszolgáltatók részére vezetékjog alapításához hozzájárulást a polgármester ad. Hozzájárulás csak a közműszolgáltatóval kötött előzetes megállapodás alapján adható ki.

(3) A közterület-használati díj mértéke korlátlanul csökkenthető humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység esetén.

(4) A közterület-használati díj beszedéséről a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztálya gondoskodik.

5. ELLENŐRZÉS, AZ ENGEDÉLY NÉLKÜLI HASZNÁLAT KÖVETKEZMÉNYEI

8. § (1) A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal jogosult ellenőrizni.

(2) Az engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt és az egyéb igazolásokat /pl. vállalkozói igazolvány, befizetett csekk/ az ellenőrzésre jogosult szerv kérésére felmutatni.

(3) A nem megfelelő használat esetén az engedélyest határidő kitűzésével az ellenőrzésre jogosult felszólítja. Nemteljesítés esetén a polgármester az engedélyt visszavonja.

9. § (1) A közterület-engedélyhez kötött, de engedély nélküli, vagy engedélytől eltérő használata esetén a használót az ellenőrzésre jogosult szerv határidő kitűzésével felhívja az engedély beszerzésére - ha más jogszabályba a területfoglalás nem ütközik - és a közterület-foglalási díj megfizetésére a tényleges használat megkezdésének időpontjától.

(2) Amennyiben a használó az (1) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, egy újabb határidő kitűzésével felhívja a használót a használat megszüntetésére, és a közterület - saját költségén, kártalanítási igény kizárásával - eredeti állapotának helyreállítására, továbbá a jogszabályban meghatározott intézkedéseket haladéktalanul megteszi.

6. A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT MEGSZÜNTETÉSE ÉS AZ ENGEDÉLY MEGVONÁSA

10. § (1) A közterület-használat közérdekből, így környezet és természetvédelem, közegészségügy, közellátás, közbiztonság, élelmezés- és élelmiszerbiztonság, köznevelés biztosítása érdekében bármikor megszüntethető.

(2) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

(3) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani.

7. A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

11. § (1) Közterületen építési munkálatot folytatni csak a munkaterület jól látható körülhatárolásával szabad.

(2) Közterületen építőanyag tárolására vonatkozó előírások:

a) az építőanyag közlekedési területet nem foglalhat el,

b) építőanyag elektromos-, távközlési oszlop, élőfa, tűzcsap köré, vízelvezető árokba, csatornafedélre, közműaknára nem kerülhet,

c) építési területen élőfát tömör védőkerítéssel kell körülvenni,

d) szóródó építőanyagot (homok, sóder, stb.) körülkalodázva kell tárolni,

e) nem szóródó építőanyagot raklapon kell tárolni,

f) építési törmelék csak konténerben helyezhető közterületre, melyet az időjárástól védeni

kell (le kell takarni), a konténer elszállítása iránt a lehető legrövidebb időn belül intézkedni kell.

8.2 REKLÁMHORDOZÓK, PAVILONOK ELHELYEZÉSE

12. §

9. A KÖZTERÜLET FILMFORGATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATA

13. § (1)3 [ A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: mozgóképről szóló törvény) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól szóló 302/2016.(X. 13.) Korm. rendelet szabályait ezen rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, mozgóképről szóló törvényben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.

(3) A filmforgatás célú közterület-használat a 30 napot nem haladhatja meg, ezen időtartam indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbítható.

(4) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá. A közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat. Ettől eltérő használat csak különösen indokolt esetben engedélyezhető.

(5) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.

14. § (1) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj megállapítására a mozgóképről szóló törvény 3. melléklete szerinti díjtáblázat rendelkezései az irányadóak.

(2) Díj megfizetése alóli mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.

(3) Várospolitikai érdekből díjkedvezmény adható, melynek mértéke legfeljebb az (1) bekezdésben hivatkozott táblázat szerinti díjtáblázat 50%-a.

(4) A közterület filmforgatási célú igénybevétele szempontjából Sárbogárd Város közigazgatási területén turisztikailag kiemelt, központi területek a Hősök tere 655, 657, 658/2 hrsz, a Tompa Mihály utca területe 731 hrsz.

15. § (1) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

(2) A filmforgatás céljából történő közterület-használat során a használó az alábbi egyéb feltételeket köteles betartani:

1. a használat teljes időtartama alatt köteles a használt közterület tisztán és rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni,

2. zöldfelületet köteles kíméletesen használni,

3. a használat megszűnését követően a területet eredeti állapotával legalább egyenértékűen helyreállítani, az esetlegesen okozott környezetszennyezést megszüntetni, a területet kiürített állapotban az önkormányzat részére visszaadni.

(3) Amennyiben a mozgóképről szóló törvény szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használatiszerződés áll fenn, akkor a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.

10.4 TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS

16. §5

II. Fejezet

AZ INGATLANOK ÉS KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA

11. KÖZTISZTASÁGI SZABÁLYOK

17. § (1) A közterületek tisztántartásáról, télen a síkosság elleni védekezésről – ezen rendeletben foglaltak szerint – a közterülettel határos ingatlanok tulajdonosa, közutak, parkok, terek, játszóterek, közforgalmú parkolók és autóbusz-megállóhelyek esetében az önkormányzat gondoskodik.

(2) Az ingatlan tulajdonosa, bérlője, használója, kezelője (a továbbiakban: tulajdonosa) folyamatosan köteles gondoskodni:

1. az ingatlannal határos járda, a járdától (ennek hiányában az ingatlan határától) az útig terjedő kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, gyommentesítéséről és síkosság-mentesítéséről,

2. az ingatlannal határos közterületi csapadékvíz-elvezető árok tisztántartásáról, gyommentesítéséről, a gépjárműbehajtók átereszeinek tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és hulladékok eltávolításáról, az általa betemetett árok újra ásásáról,

3. az ingatlana tisztántartásáról és gyommentesítéséről,

4. az épülete faláról, kerítéséről az időszerűségüket vesztett, szakadt vagy jogellenesen elhelyezett falragaszok, festések stb. folyamatos eltávolításáról,

5. a telekingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről, hogy az a közlekedést ne akadályozza.

(3) Két szomszédos terület, épület közötti átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között 50-50%-ban oszlik meg.

(4) Az (1) bekezdésben foglaltak ellátása üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátó egységek, intézmények és szolgáltató egységek esetében a nyitva tartás ideje alatt a létesítmény használójának, üzemeltetőjének a kötelessége.

(4) A közterületek tisztántartása nappal és éjszaka, időben korlátozás nélkül végezhető.

18. §6 Ha az ingatlan tulajdonosa a 17. §-ban előírt kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a polgármester a tulajdonos terhére elrendelheti a munka elvégzését, melynek költségeit behajtja az Ákr. vonatkozó szakaszai alapján.

19. § (1) A csapadékelvezetés közérdek. Az ebből adódó kötelezettségeket az önkormányzat és a tulajdonosok, használók közösen teljesítik.

(2) Az önkormányzati utak mentén húzódó csapadékelvezető árokba a megfelelő keresztmetszetű áteresz, kapubehajtó megépítése és karbantartása az ingatlan tulajdonosának feladatát képezi.

(3) A már megépített, de nem megfelelő szinten lévő, vagy kis keresztmetszetű átereszeket, illetve kapubehajtókat az ingatlan tulajdonosa, vagy a közérdekében a polgármester jogosult elbontani. Az újjáépítés az ingatlan tulajdonosának, használójának feladatát képezi.

(4) A tulajdonos, használó tűrni köteles a magánterületen húzódó csapadékelvezető árok - a szükséges zavarást meg nem haladó mértékű - tisztítását, karban tartását, helyreállítását, illetve a fenti célok érdekében az ingatlanra bejárást, az ingatlanon átjárást.

20. § A közutak, közparkok, közterek, játszóterek, valamint az ezeken keresztülvezető gyalogjárók, a közforgalmú parkolók, az autóbusz-megállóhelyek, a vásártér valamint a közterületi emlékművek tisztítása, hó- és síkosságmentesítése, a keletkező szemét összegyűjtése és elszállítása az önkormányzat kötelezettsége. Az önkormányzat e feladat ellátásáról külön szerződésben e feladattal megbízott szervezet, illetőleg a Polgármesteri Hivatal közreműködésével gondoskodik.

21. §7 A földterület tisztántartása céljából az ingatlanon összegyűjtött, ott keletkező avart és kerti hulladékot, elsősorban hasznosítani, komposztálni kell. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy az avar és a kerti hulladék a tűzvédelmi előírások és az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendeletben foglalt szabályok betartása mellett elégethető.

22. § (1) Vásárok, sport- és egyéb rendezvények tartása idején a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely, valamint szemétgyűjtő edényzet biztosításáról, valamint a rendezvény alatt és azt követően a terület tisztántartásáról.

(2) Dugulást, rongálást vagy környezetszennyezést okozó anyagot (szemetet, építési törmeléket, szennyvizet, tűz - és robbanásveszélyes anyagot) vagy a csatorna állagát rongáló hulladékot (szilárd vagy folyékony halmazállapotú) közcsatornába, árokba, közparkba, véderdősávba, erdőbe, víznyelőaknába önteni vagy elhelyezni tilos!

(3) A közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése és a szükséges takarítás elvégzése annak a kötelezettsége, akinek a tevékenysége következtében a szennyeződés keletkezett.

(4) Közterületen szemetelni, szemetet égetni TILOS!

(5) Közterületen szemetet, hulladékot csak az erre rendszeresített és felállított hulladékgyűjtő tartályokba szabad elhelyezni. A hulladékgyűjtő tartályok kihelyezéséről és rendszeres ürítéséről az önkormányzat köteles gondoskodni.

(6) A közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési, szerelési munka stb.) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani. A tevékenységgel összefüggésben keletkező hulladékot - más előírás hiányában 24 órán belül - el kell szállítania a lerakóhelyre.

(7) Állati trágyát közterületen lerakni TILOS!

(8) Közterületen lévő növények (fák, díszcserjék, stb.) rongálása, csonkítása, leszakítása tilos! Fakivágás közterületen a jegyző engedélyével végezhető.

(9) Gépjárművel a zöldterületekre ráhajtani, ott várakozni tilos (kivéve az Ifjúsági park, parkolónak kijelölt része, rendezvény idején).

22/A. §8 (1) A közterületet beszennyezni tilos. A köztisztaság megóvása érdekében közterületen bárminemű hulladékot vagy elhasznált tárgyat elszórni, eldobni tilos.

(2) Közterületi tárgyak, úttest, járda, falak engedély nélküli feliratozása, firkálása, festékkel vagy más anyaggal történő mázolása, bekenése vagy szennyezése tilos.

(3) Tilos szennyvíznek, emberi vagy állati ürüléknek, egészségre ártalmas folyadéknak a közterületre juttatása, valamint szennyvíznek csapadékcsatornába való bevezetése.

(4) A közterületen lévő berendezési és felszerelési tárgyat, utcabútort, műalkotásokat, fákat vagy egyéb növényzetet beszennyezni, rongálni tilos.

22/B. §9 (1) Jelen rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott közterületen szeszesital fogyasztása tilos.

(2) Közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalma alól kivételt képeznek:

a) az érvényes közterület-használati megállapodással rendelkező és szeszes ital kimérésére jogosult, vendéglátóipari üzlet által használt, közterületen tartózkodó vendégek;

b) az engedéllyel szervezett és közterület-használati engedéllyel rendelkező alkalmi, városi rendezvények résztvevői;

c) minden év első és utolsó napja.

(3) A 22/A. §-ban és a 22/B. §-ban foglaltakat megszegővel szemben a szabálysértési törvényben meghatározott szabálysértési hatóság jár el.

12. KÖZÚTAK, KÖZTERÜLETEK TÉLI TISZTÁNTARTÁSA

23. § (1) Járdákon síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon (pl.: salak, homok, zúzalék stb.) kívül rendkívüli körülmények esetén só környezetkímélő anyagokkal keverten alkalmazható. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezett gondoskodik. Ezen anyagok tárolása tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró módon történhet. Klorid tartalmú anyagok használata zöldterületeken, járdákon, különösen betonjárdán, és azok közvetlen környékén tilos.

(2) A tömegközlekedési eszközök által használt közutak kivételével a belterületi utakon a síkosság elleni védekezésre környezetkímélő szóróanyagok használhatók fel, rendkívüli körülmények esetén sóval keverten.

(3) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlannal határos járdaszakasz hó-eltakarításáról és síkosság-mentesítéséről. Ahol nincs járda, ott 1,5 méter szélességben - az ingatlan utcafronti telekhatárától - köteles a tulajdonos gondoskodni a hó-eltakarításról és a síkosság-mentesítésről.

(4) A 3 méternél szélesebb ingatlannal határos járda hó-eltakarításáról és síkosság-mentesítéséről az ingatlan tulajdonosa 3 méter szélességig köteles gondoskodni.

(5) Az ingatlannal határos járdát szükség szerint, de legalább hetente egy alkalommal kell takarítani, téli időszakban - havazás, jégképződés esetén - lehetőleg azonnal, de legalább naponta egy alkalommal kell a hótól és jégtől megtisztítani, illetve a síkosságot megszüntetni.

(6) A havat a járda úttest felőli részén kell összerakni úgy, hogy a gyalogos közlekedésre legalább 1 méter széles terület maradjon.

(7) A járdáról letakarított havat úgy szabad elhelyezni:

1. a közlekedést ne akadályozza,

2. a folyókat, víznyelőt vízelvezető árkot szabadon hagyja,

3. a közszolgálati felszerelési tárgyak, vagy egyéb közérdekű létesítmények (pl. tűzcsap, szeméttároló) használatát ne akadályozza.

(8) Aki az ingatlanok és közterületek tisztán tartására előírt kötelezettségének nem tesz eleget, annak költségére a polgármester elrendelheti a munka elvégzését.

13. KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS

24. §10 (1) A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet mellékletének 2.3. pontja alapján a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele esetében, első fokon a közútkezelői hatáskört a helyi közutak vonatkozásában a jegyzőre ruházza át. Hozzájárulás nélkül közterületet felbontani csak közmű üzemzavarának halasztást nem tűrő elhárítása érdekében szabad.

(2) Sárbogárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő közutak (utak és járdák) nem közlekedési célú igénybevételéhez a helyi közutak kezelőjeként a vonatkozó jogszabályok alapján a jegyző közútkezelői hozzájárulást ad ki.

14. JÁRMŰVEK KÖZTERÜLETEN VALÓ TÁROLÁSA

25. §11 (1) Üzemben lévő gépjárművek közterületen való tárolására engedély kivételesen indokolt esetben adható, a közút közlekedésre nem szolgáló részére, ahol a jármű sem a gyalogos-, sem a közúti forgalmat nem akadályozza, ill. a környéken élők nyugalmát nem zavarja.

(2) Amennyiben az engedélyezett tárolással kapcsolatban bejelentés érkezik, annak zavaró hatásáról vagy a forgalom akadályozásáról, úgy a kiadott engedélyt azonnali hatállyal vissza kell vonni.

(3) Lakókocsi, utánfutó, pótkocsi, mezőgazdasági vagy építőipari munkagép és ezek munkaeszközeinek tárolása közterületen tilos.

(4) Tilos a közúti közlekedési szolgáltatásban használt gépjárművek, pótkocsik, nyergesvontatók, autóbuszok közterületen történő mosása, szerelése, javítása a KRESZ-ben meghatározott hibaelhárítás kivételével.

26. § (1) Közterületen üzemen kívül helyezett vagy üzemképtelen járművek - a (2) bekezdés kivételével - nem tárolhatók. A tulajdonos (üzembentartó) az üzemen kívül helyezett vagy üzemképtelen járművet saját költségén köteles a közterületről 3 napon belül eltávolítani.

(2) Az üzemen kívül helyezett vagy üzemképtelen járművet tömegközlekedési útvonalon egyáltalán nem, egyéb útvonalon és parkolóban közterület-használati engedéllyel legfeljebb 30 napig szabad tárolni. A határidő leteltéig a tulajdonos (üzembentartó) a járművet a közterületről saját költségén köteles eltávolítani.

(3) A (2) bekezdés szerinti célra a közterület - használati engedélyt a tulajdonos vagy az üzembentartó kérheti és az engedély csak határozott időre (legfeljebb 30 napra) adható ki, mely nem hosszabbítható meg.

(4) A jármű tulajdonosa, vagy üzembentartója az e rendelet hatály alá tartozó járművek esetében köteles a közterület - használati engedélyt vagy másolatát a járművön jól látható helyen (szélvédőüveg mögött, vagy más alkalmas helyen) kifüggeszteni.

15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27. § (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 11/1997. (V. 21.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

1. melléklet

K É R E L E M
1.) A kérelmező neve, (nem magánszemély esetén a cég, szervezet pontos megnevezése): ................................................................................................................................
2.) Állandó lakhely, székhely címe: ................................................................................................................................
3.) Közterület-használat célja: ..........................................................................................……………………………….
Időtartama: ....................................................................................…
4.) a.) A közterület használat helye: (telepítési helyszínrajz) ................................................................................................................................
b.) Módja, mérték(m2ben) ...............................................................................................…………………………
c.) Az engedélyhez használt utca-berendezési tárgy műszaki leírása (anyag, rögzítési módja, forgalmi rendszáma, típusa, megengedett legnagyobb összsúly, stb.) ................................................................................................................................
5.) A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat száma: ..................................................................................................................................…
FIGYELMEZTETÉS!
A kérelem beadása a használat megkezdésére nem jogosít!
Sárbogárd, ...........................................
.....................................................
kérelmező

2. melléklet

Közterület-használati díjak

1./ Hirdető-berendezés, cég - címtábla, hirdető oszlop, hirdetőtábla, megállító tábla, reklámtábla, kirakatszekrény:

400 Ft/m2/hó

2./ Árusító és egyéb fülke, minimum 1 év időtartamra:

2.500 Ft /m2/év

3./ Üzemképtelen jármű tárolása:

400 Ft/nap

4./ Építési munkával kapcsolatos szerkezetek, építőanyagok, törmelék tárolása:

100 Ft/m2/hó

5./ Alkalmi árusítás:

300 Ft/m2/nap de minimum 2000 Ft/nap

6./ Mozgóbolti tevékenység:

600 Ft/nap

7./ Vendéglátó ipari előkert:

150 Ft/m2/nap, de minimum 2000 Ft/nap

8./ Üzleti szállítás, árukirakodás:

200 Ft/alkalom

9./ Géperejű bérkocsik, taxik állomáshelye, gépkocsinként :

5.000 Ft/m2/év

10./ Kulturális tevékenység:

50 Ft/m2 / nap, de minimum 2000 Ft/nap

Közterület - használati (helyfoglalási) díjak Sárbogárd Ifjúsági park

12./ Vendéglátó ipari előkert: (Sörsátor esetén a Vállalkozó meghatározása pályázat útján történik.)

300 Ft/m2/nap, de minimum 2000 Ft/nap

13./ Alkalmi árusítás:

500 Ft/m2/nap, de minimum 2000 Ft/nap

14./ Mutatványos tevékenység, vidámpark, cirkusz: (Eseti megállapodás szerint, de legalább ezen díjtétellel.)

150 Ft/m2/nap

Közterület-használati díjak Adventi vásár idején 12

15./ Alkalmi árusítás: 13

2000 Ft/m2/nap, de minimum 10.000 Ft/nap

1

A rendelet szövegét a 6/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. II. 1-től

2

Hatályon kívül helyezte a 24/2017 (XI. 23.) önkormányzati rendelet 26 §. b) pontja. Hatálytalan: 2017.12.1-től

3

A rendelet szövegét a 6/2019. (i. 31.) önkormányzati rendelet 2 §-a módosította. Hatályos: 2019. II. 1-től

4

Hatályon kívül helyezte a 20/2016 (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2016.VIII. 26-tól

5

Hatályon kívül helyezte a 6/2019 (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 2019. II. 1-től

6

A rendelet szövegét a 6/2019 (I. 31.) önkormányzati rendelet .3. §-a módosította. Hatályos: 2019. II. 1-től

7

A 21. § a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

8

A 22/A. §-t a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

9

A 22/B. §-t a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

10

A rendelet szövegét a 6/2019 (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2019.II. 1-től

11

A rendelet szövegét a 22/2020 (X. 22.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020. X. 23-től

12

A 2. mellékletben foglalt táblázat „Közterület-használati díjak Adventi vásár idején” sorát a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

13

A 2. mellékletben foglalt táblázat 15./ Alkalmi árusítás:. sorát a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.