Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 02

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.03.02.

Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és az Önkormányzati feladatokhoz tartozó funkciókra terjed ki.

2. A költségvetés előirányzatai

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését 88 550 161 Ft költségvetési bevétellel 111 750 157 Ft költségvetési kiadással 24 296 249 Ft költségvetési finanszírozási bevétellel 1 096 253 Ft költségvetési finanszírozási kiadással állapítja meg az 1. mellékletben foglalt részletezés szerint.

3. § A 2023. évi költségvetés belső finanszírozása érdekében az önkormányzat költségvetésében az előző évi pénzmaradvány terhére összesen 24 296 249 forint igénybevétele kerül elrendelésre.

4. § (1) A 2. §-ban megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételek és kiadások a rendelet 1. melléklete alapján kerülnek meghatározásra.

(2) A Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

3. A költségvetés részletezése

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételei és kiadásai a rendelet 3. melléklete alapján kerülnek meghatározásra.

(2) Az önkormányzat éves létszám-előirányzata összesen, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata a 4. melléklet szerint kerül megállapításra.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő önkormányzati beruházások feladatonkénti, a felújítási kiadások célonkénti részletezése az 5. melléklet szerint kerül megállapításra.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadások feladatonkénti megoszlása a 6. melléklet szerint kerül megállapításra.

(5) Az ellátottak pénzbeli juttatásai a 7. melléklet szerinti bontásban kerülnek meghatározásra.

(6) Az önkormányzat az államháztartáson kívülre és belülre átadott pénzeszközei a 8. melléklet szerint kerülnek megállapításra.

(7) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 2023. évben nem jelentkeznek.

(8) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat a 2011. évi CXIV törvény szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2023. évben nem tervez.

(10) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2023. évben nem jelentkeznek.

(11) Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjait, projektjeit, bevételeit és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat általános tartaléka 12 001 977 forintban kerül jóváhagyásra.

7. § A közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók éves cafetéria kerete nettó 156.250,- forintban kerül meghatározásra.

4. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

9. § (1) A polgármester jogosult az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket csak a Képviselő-testület gyakorolhatja.

10. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. §. (1) - (2) bekezdései alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 e Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át. Az esetenkénti felhasználás a 200 e Ft-ot nem haladhatja meg.

(3) A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek, és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást nem hajthat végre.

(5) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

5. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.