Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 04. 28- 2023. 04. 29

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.04.28.

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában szabályozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés végrehajtása

1. § (1) Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1–3. mellékletekben foglaltak szerint:

a) 181.633.286 Ft teljesített bevétellel, ezen belül

b) 137.621.576 Ft költségvetési bevétellel, ezen belül

c) 95.601.054 Ft működési bevétellel,

d) 42.020.522 Ft felhalmozási bevétellel,

e) 44.011.710 Ft finanszírozási bevétellel,

f) 136.784.283 Ft teljesített kiadással, ezen belül

g) 134.612.867 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

h) 65.808.481 Ft működési kiadással,

i) 68.804.386 Ft felhalmozási kiadással,

j) 2.171.416 Ft finanszírozási kiadással jóváhagyja.

(2) A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási egyenlegét az 1. melléklet szerint: 3.008.709 Ft költségvetési többlettel, ezen belül

a) 29.792.573 Ft működési többlettel,

b) 26.783.864 Ft felhalmozási hiánnyal jóváhagyja.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2–3. mellékletek, felújítási és fejlesztési feladatait a 9. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2022. évi hitelállományát 1.375.000 Ft összegben a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint elfogadja.

2. A maradvány jóváhagyása

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2022. évi maradvány-kimutatását 44.849.003 Ft összegben a 6. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek 2022. évi összevont változását a 7. melléklet szerint tárgy időszak végén 45.721.069 Ft összegben elfogadja.

3. Az önkormányzat vagyona

3. § (1) Az önkormányzat vagyonát a képviselő-testület a 4. melléklet szerinti mérleg alapján 477.567.871 Ft mérlegfőösszeggel állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. §-a szerinti, vagyonkimutatását az 5. melléklet szerint elfogadja.

4. Záró rendelkezések

4. § Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.