Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a Bogdán László roma ösztöndíjról

Hatályos: 2023. 07. 01

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a Bogdán László roma ösztöndíjról

2023.07.01.

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. és 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete jelen rendelettel elismeri Bogdán László, Cserdi község polgármestereként végzett kiváló közösségépítő munkáját, az ellentétek kibékítésével, a közösség megszervezésével, a közösség motiválásával, a közösség tudatosabb, öngondoskodásra épülő szemléletformálásával történő arra való törekvését, hogy a hátrányos adottságok között is képesnek kell lennünk felfedezni a közösség minden tagjában ott lakozó értéket.

(2) A rendelet célja, hogy a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bogdán László értékteremtő tevékenységének emléket állítva támogatást biztosítson azon roma diákoknak, aki a tanulmányi előmenetelükkel és közösségi tevékenységükkel példát mutatnak roma társainak.

2. §1 (1) Bogdán László roma ösztöndíjban (a továbbiakban: ösztöndíj) részesíthető pályázati eljárás keretében kiemelkedő képességű egy nappali tagozaton középfokú iskolában tanulmányokat folytató tanuló és egy az első diploma megszerzése érdekében felsőfokú oktatási intézményben, nappali tagozaton, államilag finanszírozott képzésben tanulmányokat folytató tanuló, amennyiben

a) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 1. mellékletében meghatározott, roma nemzetiséghez tartozik;

b) legalább egy éve siófoki bejelentett lakóhellyel rendelkezik; és

c) a pályázat benyújtását megelőző félévben a 3. § alapján számított tanulmányi átlaga a legjobb, és eléri a 4,00-es átlagot.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ösztöndíjban a tanuló a rendelet szerinti feltételek fennállása esetén az első diploma megszerzése érdekében felsőfokú oktatási intézményben, nappali tagozaton, államilag finanszírozott képzésben folytatott tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb annak a tanulmányi félév végéig részesülhet, amelyben a 25. életévét betöltötte.

(3) Nem állapítható meg ösztöndíj

a) a középfokú tanulmányokat folytató tanuló részére, aki a pályázat benyújtását megelőző félévben

aa) a keletkezett igazolatlan óráinak száma meghaladja a hét órát azzal, hogy a számításnál az elméleti és a gyakorlati igazolatlan mulasztások óraszámát együtt kell figyelembe venni, vagy

ab) a nemzeti köznevelésről szóló jogszabály szerinti jogerős fegyelmi büntetést kapott;

b) a felsőfokú tanulmányokat folytató tanuló részére, aki a pályázat benyújtását megelőző félévben a nemzeti felsőoktatásról szóló jogszabály szerinti jogerős fegyelmi büntetést kapott.

3. § (1) Középfokú tanulmányokat folytató tanuló esetén a tanulmányi átlag számításánál a tárgyi félév valamennyi osztályzatát alapul kell venni, ideértve a magatartás és szorgalom osztályzatokat is úgy, hogy az osztályzatok összegét kell elosztani azok számával (hagyományos átlag számítás szabálya szerint).

(2) Felsőfokú tanulmányok esetén valamennyi, az adott félévben teljesített tárgyak érdemjegyeit alapul véve számított súlyozott tanulmányi átlag (∑(teljesített tárgyak kreditértéke x teljesített tárgyak érdemjegye) ÷ teljesített tárgyak kreditértéke) összege a tanulmányi átlag.

(3) Az átlag megállapításánál kizárólag a rendeletben meghatározott módon számított átlag vehető figyelembe, az oktatási intézmény által megadott ezzel ellentétes átlag nem vehető figyelembe.

4. § (1) Az ösztöndíj összege

a) középfokú iskolai tanulmányok esetén havonta 15.000.- forint,

b) felsőfokú oktatási intézményben, nappali tagozaton, államilag finanszírozott képzésben folytatott tanulmányok esetén havonta 25.000,- forint.

(2) Az ösztöndíj odaítélése II. tanulmányi félévre, tárgyév február 1. napjától történik.

5. § Az ösztöndíj iránti pályázathoz mellékelni kell:

a) a pályázati felhívás mellékletét képező pályázati adatlapot,

b) a 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolást,

c) a tanulmányi eredményt igazoló, a tárgyi tanulmányi félévre vonatkozó oktatási intézmény igazolását vagy a Hivatal vagy a kiállító oktatási intézmény által hitelesített okirat másolatát,

d)2 középfokú tanulmányok esetén az iskola 30 napnál nem régebbi igazolását az igazolatlan mulasztás tényéről és mértékéről, vagy annak fenn nem állásáról, és

e) a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát.

6. § (1) Az ösztöndíj odaítéléséről a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben a Humán Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) dönt.

(2) Amennyiben a pályázó tanulóknak a 3. § (1) bekezdése szerinti hagyományos átlag számítás szabálya szerint két tizedes jegyéig számított tanulmányi átlaga megegyezik, az ösztöndíj odaítéléséről külön eljárásban megállapított rangsor alapján hozza meg a döntését a Bizottság.

7. § (1) Az ösztöndíj iránti pályázat benyújtására a felhívást a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) minden év március 31. napjáig teszi közzé.

(2) A pályázati felhívást a helyben szokásos módon, hirdetményben és Siófok város honlapján (www.siofok.hu) kell közzétenni.

(3) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

a) az ösztöndíj adományozójának megnevezését,

b) az ösztöndíj célját, fő feltételeit,

c) a pályázati adatlapot,

d) a pályázatok benyújtásának határidejét, helyét és

e) az elbírálási eljárás fő részleteit.

(4) A közzététellel egy időben a felhívást elektronikus úton el kell juttatni a Siófok Város középfokú oktatási intézményeibe is.

(5) A pályázatot a Hivatalnál a 8600 Siófok, Fő tér 1. címen személyesen, postai úton, vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló jogszabálynak megfelelően elektronikusan lehet benyújtani.

(6) A pályázati felhívásban meghatározott jogvesztő benyújtási határidőt követően érkezett, vagy hiányosan beterjesztett pályázat a pályázati eljárásban nem vesz részt és ezen pályázat alapján ösztöndíj nem adható.

(7) A pályázó a pályázatában saját adatairól köteles nyilatkozni.

8. § A döntésről az ösztöndíjban részesülő tanulót, kiskorú tanuló esetén a törvényes képviselőt postai úton vagy elektronikusan értesíteni kell.

9. § (1) Az ösztöndíj folyósításáról a Hivatal gondoskodik.

(2) Az ösztöndíj a pályázó kérelme alapján a pályázatban megjelölt, a tanuló nevére vagy a törvényes képviselő nevére szóló bankszámlára történő utalással, vagy postai úton folyósítható.

(3) A szeptember 1. – január 31. közötti 5 hónapra megállapított ösztöndíj, illetve a február 1. – június 30. közötti 5 hónapra megállapított ösztöndíj egy összegben kerül kifizetésre.

10. § (1) Az ösztöndíjban részesülő minden évben az első tanulmányi félévet követően március 1. napjáig, a második tanulmányi félévet követően október 1. napjáig köteles a Hivatal részére megküldeni

a) a 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolást,

b) a tanulmányi eredményt igazoló, a tárgyi tanulmányi félévre vonatkozó oktatási intézmény igazolását vagy a Hivatal vagy a kiállító oktatási intézmény által hitelesített okirat másolatát,

c) középfokú tanulmányok esetén az iskola 30 napnál nem régebbi igazolását az igazolatlan mulasztás tényéről és mértékéről, vagy annak fenn nem állásáról, és

d) a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség a jogvesztő határidőn túl nem teljesíthető.

(3)3 Az ösztöndíjban részesülő tanuló a nemzeti köznevelésről vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló jogszabály szerinti fegyelmi büntetés jogerőre emelkedésétől számított 5 munkanapon belül írásban köteles értesíteni a Hivatalt.

11. § (1) Szünetel az ösztöndíj folyósítása arra a félévre, amely félévben megállapították, hogy

a) az ösztöndíjban részesülő tanulmányi átlaga a 4,00-es átlagot nem éri el, vagy

b) a keletkezett igazolatlan óráinak száma meghaladja a hét órát azzal, hogy a számításnál az elméleti és a gyakorlati igazolatlan mulasztások óraszámát együtt kell figyelembe venni.

(2) Megszűnik az ösztöndíj folyósítása attól a félévtől, amely félévben megállapították, hogy az ösztöndíjban részesülő

a) siófoki lakóhellyel nem rendelkezik, vagy

b) a 10. § szerinti kötelezettségét nem teljesítette.

(3) Az ösztöndíj folyósítását a 10. § (3) bekezdés szerinti bejelentést magában foglaló tanulmányi félévtől kell megszüntetni.

(4) A feltételek teljesülését a Hivatal vizsgálja és a továbbfolyósítás tényét feljegyzésben rögzíti, a Bizottság az ösztöndíj folyósításának szüneteléséről, a szünetelés megszűnéséről és a folyósítás megszüntetéséről határozattal dönt.

(5) Valótlan adatközlés vagy a 10. § (3) bekezdés szerinti kötelezettség elmulasztása esetén a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett már kiutalt ösztöndíjat – a folyósítás megszüntetése mellett - köteles visszafizetni a folyósító szerv részére az erről szóló értesítésben megjelölt határidőig a jegybanki alapkamat összegével növelten.

12. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

13. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

1. A HUMÁN BIZOTTSÁGRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK:

- Dönt a Bogdán László ösztöndíj odaítéléséről.
1

A 2. § a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 5. § d) pontja a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 10. § (3) bekezdése a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.