Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete

a temetkezés helyi rendjéről szóló 2/2017.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 01- 2023. 05. 02

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete

a temetkezés helyi rendjéről szóló 2/2017.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.01.

Veresegyház Város Önkormányzat képviselő-testülete a temetőkről és temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a temetőkről és temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szervei véleményének kikérésével az alábbi helyi önkormányzati rendeletet alkotja:

1. § A temetkezés helyi rendjéről szóló 2/2017(III.3.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

Veresegyház Város Önkormányzat képviselő-testülete a temetőkről és temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a temetőkről és temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szervei véleményének kikérésével az alábbi helyi önkormányzati rendeletet alkotja:

2. § A temetkezés helyi rendjéről szóló 2/2017(III.3.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A temetési helyek megváltásáért és újraváltásáért a magánszemélyeknek díjat kell fizetni, amely a temető tulajdonosának bevételét képezi.”

3. § (1) A temetkezés helyi rendjéről szóló 2/2017(III.3.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A ravatalozó és hűtő használatáért díjat kell fizetni.”

(2) A temetkezés helyi rendjéről szóló 2/2017(III.3.) önkormányzati rendelet 25. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A temetőn belül kötelező az üzemeltető létesítményeinek és berendezéseinek igénybe vétele a 4. melléklet 2.a. pontjában szereplő tevékenység ellátása vonatkozásában. A temetkezési szolgáltató köteles a köztemető üzemeltetőjének megküldeni az eltemettető által aláírt, az üzemeltető létesítményeinek és berendezéseinek igénybevételéről szóló - Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének a temetkezés helyi rendjéről szóló 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2.a. pontjában szereplő tevékenység ellátása vonatkozásában - nyilatkozatot. A nyilatkozat a rendelet 5. mellékletét képezi.”

4. § (1) A temetkezés helyi rendjéről szóló 2/2017(III.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A temetkezés helyi rendjéről szóló 2/2017(III.3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A temetkezés helyi rendjéről szóló 2/2017(III.3.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

5. § Hatályát veszti a temetkezés helyi rendjéről szóló 2/2017(III.3.) önkormányzati rendelet 28. §-a.

6. § Ez a rendelet 2023. május 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 9/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 9/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelethez