Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017(III.3.) önkormányzati rendelete

a temetkezés helyi rendjéről

Hatályos: 2023. 05. 01

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017(III.3.) önkormányzati rendelete

a temetkezés helyi rendjéről

2023.05.01.

Veresegyház Város Önkormányzat képviselő-testülete a temetőkről és temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a temetőkről és temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szervei véleményének kikérésével az alábbi helyi önkormányzati rendeletet alkotja:1

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén fekvő

a) Veresegyház, Batthyány u. 12. szám, 297 hrsz. alatti, a Veresegyházi Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő Katolikus temetőre

b) Veresegyház, Andrássy út 50. szám, 392 hrsz. alatti, a Veresegyházi Református Egyház tulajdonában lévő Református temetőre,

c) Veresegyház, Szentlélek tér, 40/1 hrsz. alatti, a Veresegyházi Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő ingatlanon épült, Veresegyház Város Önkormányzata tulajdonában lévő, egyházi üzemeltetésben működő Szentlélek Templom altemplomában és a hozzá tartozó árkádoknál temetkezési emlékhelyként kialakított Urnatemetőre, valamint az ott végzett temetkezési, temető-fenntartási és üzemeltetési tevékenységre.

(2) E rendeletet alkalmaznia kell a temető fenntartását, üzemeltetését, a temetkezési szolgáltatási tevékenységet végző természetes és jogi személynek, valamint annak, akire nézve e tevékenységek során jogok keletkeznek és kötelezettségek hárulnak.

(3) A temetők üzemeltetése az Önkormányzat és a Tulajdonosok által kötött Megállapodásban, valamint a Tulajdonosok és a Temetőgondnok közötti Temetőgondnoki Szerződésben meghatározott módon történik.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. Temető a TeTv. 3. § a) pontja szerinti temető.

2. Köztemető a TeTv. 3. § b) pontjában meghatározott köztemető.

3. Temetési hely a TeTv. 3. § d) pontja szerinti temetési hely.

4. Temetkezési emlékhely a TeTv. 3. § c) pontja szerinti temetkezési emlékhely.

5. Kegyeleti közszolgáltatás a TeTv. 3. § h) pontjában meghatározott kegyeleti közszolgáltatás.

6. Díszítő tárgy a sírokra, sírboltra elhelyezhető tárgy vagy növény, melynek célja a díszítés.

7. Engedély: az üzemeltető által kiadott engedély

II. Fejezet

A temető fenntartása, üzemeltetése és a temető rendeltetésszerű használatához szükséges helyi tárgyi és infrastrukturális feltételek

3. § Az Önkormányzat a Rendelet 1. § (3) bekezdésében meghatározott módon gondoskodik a város közigazgatási területén lévő, a helyi viszonyoknak és előírásoknak megfelelő, egyházi tulajdonban lévő temető fenntartásáról.

4. § (1) A temető fenntartása, üzemeltetése során a TeTv. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A temető üzemeltetésekor figyelembe kell venni az üzemeltetésére vonatkozó - az 1. § (3) bekezdés szerinti - szerződésekben meghatározott rendelkezéseket.

5. § A temető üzemeltetője a temetőben a temetési helyekről a TeTv. 18. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásokat köteles vezetni.

6. § A temetőkre vonatkozó tárgyi és infrastrukturális feltételek leírását a TeTv. végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Kormányrendelet (a továbbiakban: TeR.) 3-8. §-ai tartalmazzák.

7. § (1) A temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről és kezeléséről a temető üzemeltetője köteles gondoskodni.

(2) A temetőben keletkezett hulladék gyűjtésére hulladéktárolókat kell biztosítani, hulladéktároló konténereket kell elhelyezni.

(3) A tároló edények, konténerek ürítéséről és elszállításáról heti rendszerességgel vagy szükség szerint kell gondoskodni.

III. Fejezet

A temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai

8. § (1) A temetőt a nyitva tartási időben lehet igénybe venni. A temető használatával és igénybevételével kapcsolatos, az üzemeltető közreműködését igénylő ügyeket a temetőüzemeltetést végző ügyfélfogadási idejében lehet elintézni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyitvatartási és ügyfélfogadási időt – az egyes temetőkre vonatkozóan – az 1. számú melléklet tartalmazza.

9. § A temetőt felnőtt személy felügyelete nélkül 12 évnél fiatalabb személy nem látogathatja.

10. § (1) A temetőt az ott tartózkodók kötelesek úgy használni, hogy a temető kegyeleti funkciója ne sérüljön, az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzését, ápolását ne zavarják.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak érvényesülése érdekében tilos

a) a temetőbe vakvezető, rendőrségi kutya kivételével állatot bevinni és beengedni,

b) a temetőben kegyeletet sértő módon hangoskodni, zenét hallgatni,

c) a temető területén olyan magatartást tanúsítani, tevékenységet végezni, amely sérti a kegyeletet, és megbotránkozást kelt a temetőhasználók körében,

d) a szemetelés, a növényi és a sírokról, sírboltról származó hulladék sírok közötti tárolása.

(3) A temetőben tilos továbbá

a) járművel közlekedni – kivéve a halottaskocsit és a mozgáskorlátozott vagy idős személyt szállító járművet, valamint az üzemeltető engedélyével síremlék-készítés céljából szállítást végző járművet. A kegyeleti szertartások idején és vasárnap a látogatók részére a behajtás engedélyezett.

b) a sírokat, a sírokra ültetett növényeket megrongálni, a temetőben nyíló és ott elhelyezett virágokat a temetőből kivinni,

c) a sírok díszítését megrongálni, csonkítani, bepiszkítani, a díszítő tárgyakat illetéktelen személynek elvinni vagy eltávolítani,

d) minden olyan magatartás, amely a temető zöldfelületét, útjait, parkosítási tevékenységét érinti.

11. § A temetőhasználók kötelesek

a) a ravatalozót, a sírokat, a síremléket, a temető kerítését és egyéb létesítményeit, építményeit rendeltetésüknek megfelelően használni, azok épségére ügyelni,

b) a temető tárgyaira vigyázni,

c) a temetőben keletkezett hulladékokat, a gyomot, az elszáradt virágokat és koszorút, a gyertyát és mécsest a temetőben elhelyezett hulladékgyűjtőbe elhelyezni.

12. § (1) Tilos a sírra ültetni olyan bokrot, illetve fát, amelynek mérete várhatóan meg fogja haladni a sírhely méretét.

(2) Engedéllyel lehet elhelyezni a síron és sírbolton a 2 méter magasságot meghaladó tárgyat.

(3) Tilos

a) olyan tárgyak a temető területén történő elhelyezése, mely nem a sír, sírbolt díszítésére szolgál, valamint

b) padok, ülőhelyek engedély nélküli elhelyezése.

13. § (1) A temetőhasználó a temetőben köteles a tűzveszély keletkezését eredményező magatartástól tartózkodni, valamint a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket, gyertyát, mécsest úgy elhelyezni, hogy tűz ne keletkezzen.

(2) A temetőben tilos bármilyen célból tüzet rakni.

14. § A temető fenntartója vagy üzemeltetője jogosult és köteles az engedélyköteles, de engedéllyel nem rendelkező vagy nem az engedély szerint elhelyezett, a temető rendjét zavaró tárgyakat, növényeket eltávolítani.

IV. Fejezet

A temetési helygazdálkodás szabályai, a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama

15. § (1) A sírhelysorokat egymástól minimum 1 méter távolságra kell elhelyezni.

(2) A sírhelysorokon belül a temetési helyeket, sírhelyeket egymástól minimum 60 cm távolságra kell elhelyezni.

(3) A temetési helyek kialakításánál figyelembe kell venni az (1)-(2) bekezdésben meghatározott minimális távolságot a sírhelysorok és a temetési helyek között.

16. § (1) A katolikus és református temetőkben a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama az első beletemetéstől számítva

a) koporsós temetésnél sírhely esetén 25 év

b) sírbolt (kripta) esetén 25 év

c) urnafülke (kolumbárium fülke) esetén 25 év

d) urnasírhely esetén 25 év

(2) A Szentlélek Templom urnatemetőjében a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama a megváltástól számítva 50 év.

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog - a TeR. 18. § (3) bekezdésében meghatározott kivételével - az (1)-(2) bekezdésben foglalt rendelkezési idő lejárta után az eredeti időtartam szerint meghosszabbítható, újraváltható.

(4) A temetési hely feletti rendelkezési jogokról nyilvántartást kell vezetni.

17. § (1) Az önkormányzat a tulajdonossal egyeztetett módon a temetőkben, temetkezési helyen díszsírhelyet biztosíthat, melynek odaítéléséről a képviselő-testület dönt.

(2) Díszsírhely azon személynek adományozható, aki tevékenységével a város anyagi, szellemi, erkölcsi értékeit jelentősen gazdagította.

(3) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.

(4) A díszsírhelybe – a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartásával, költségeinek viselése mellett – az elhunyt özvegye és gyermeke is eltemethető.

(5) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ennek hiányában az üzemeltető köteles gondoskodni.

(6) A díszsírhelyen felállított síremlék költsége a hozzátartozót, vagy az eltemettetőt terheli.

V. Fejezet

A sírhely, urnahely méretezése, sírjelek alkalmazása, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai

18. § A sírhely, valamint az urna földbe temetése esetén az urnahely mélységére, hosszára és szélességére vonatkozó előírásokat a TeR. vonatkozó szabályainak figyelembe-vételével a 2. számú melléklet tartalmazza.

19. § (1) A sírjelek alkalmazása során be kell tartani a TeR. 13–15. §-ában meghatározott szabályokat.

(2) A Szentlélek Templomban kialakított urnatemetőben az urnasírok feliratozása az üzemeltető által meghatározott egységes módon, azonos betűtípus, betűméret, technika alkalmazásával történik. A feliratok színei tekintetében lehetnek arany, ezüst, terrakotta, és fekete színűek.

20. § (1) A temetőlátogató joga, hogy a temetési helyeken olyan kegyeleti tárgyakat helyezzen el, amelyek nem sértik mások kegyeleti jogait, a temető jellegét.

(2) Az (1) bekezdésnek megfelelő kegyeleti tárgyakat akkor lehet szabadon elhelyezni a sírokon, ha azok – méretüknél fogva – nem kötöttek engedélyhez.

21. § (1) A temetési helyeken úgy lehet lágyszárú növényeket elhelyezni a sírhely földjébe vagy cserépbe, hogy azok a sírok közötti mozgást ne akadályozzák.

(2) Egyes nem lágyszárú növényeket csak az üzemeltető írásbeli engedélyével lehet a sírokra ültetni.

(3) A temető területén belül kizárólag a temetési helyre lehet növényeket ültetni.

22. § (1) A sírhelyeket a temetési hely felett rendelkezési jogosultsággal bíró személynek gondoznia kell.

(2) A sírhelygondozás során a keletkezett hulladékot nem szabad a sírhely mellett vagy a sírhelyek között tárolni, azt a hulladékgyűjtőbe kell elhelyezni.

(3) A sírhely gondozásakor a szomszédos sírhelyeket nem szabad megrongálni, bepiszkítani.

(4) A sírhelyeken elhelyezett sírjeleket, különösen a síremléket gondozni kell. A sírjelet úgy kell elhelyezni, hogy ne veszélyeztesse a látogatók vagy más tárgyak épségét.

(5) A sírhelyeken a sírdomb felhantolása nem kötelező. A felhantolás magassága maximum 50 cm.

VI. Fejezet

A temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételei, a temetési hely megváltásának és újraváltásának díja, a temető-fenntartási hozzájárulás díja és a létesítmények és szolgáltatások igénybevételének díja

23. § A köztemető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződésre, annak tartalmára vonatozó előírásokat a TeTv. 39. §-a tartalmazza.

24. § (1)2 A temetési helyek megváltásáért és újraváltásáért a magánszemélyeknek díjat kell fizetni, amely a temető tulajdonosának bevételét képezi.

(2) A temetési helyek megváltási díja a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamára, az e rendeletben meghatározott használati időre vonatkozik, mértékét a 3. számú melléklet tartalmazza.

25. § (1) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző személynek temető-fenntartási hozzájárulási díjat kell fizetnie.

(2)3 A ravatalozó és hűtő használatáért díjat kell fizetni.

(2a)4 A temetőn belül kötelező az üzemeltető létesítményeinek és berendezéseinek igénybe vétele a 4. melléklet 2.a. pontjában szereplő tevékenység ellátása vonatkozásában. A temetkezési szolgáltató köteles a köztemető üzemeltetőjének megküldeni az eltemettető által aláírt, az üzemeltető létesítményeinek és berendezéseinek igénybevételéről szóló - Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének a temetkezés helyi rendjéről szóló 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2.a. pontjában szereplő tevékenység ellátása vonatkozásában - nyilatkozatot. A nyilatkozat a rendelet 5. mellékletét képezi.

(3) A temető használatával összefüggő díjak mértékét a 4. számú melléklet tartalmazza.

VII. Fejezet

A temetési szolgáltatás és a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendje

26. § A temetési szolgáltatási tevékenységek ellátásának temetői rendjére vonatkozóan a TeTv. 25. § (1)–(2) bekezdését, valamint a TeR. 50. § (2) bekezdését kell alkalmazni.

27. § (1) A temetőben munkáját végző vállalkozó működése során köteles betartani az alábbi szabályokat:

a) tevékenysége ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását,

b) gondoskodjon arról, hogy a munkavégzése során a szomszédos temetési hely ne sérüljön meg, eredeti állapota ne változzon,

c) a munka ideje alatt a temetési helyek látogatását ne akadályozza.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt előírások be nem tartása esetén a temetőben végzett munkavégzés korlátozható, megtiltható.

VIII. Fejezet

Egyéb rendelkezések

28. §5

IX. Fejezet

Záró rendelkezések

29. § (1) E rendelet 2017. március 4. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1

A bevezető a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 24. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 25. § (2) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 25. § (2a) bekezdését a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.

5

A 28. §-t a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 3. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. mellékletet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése iktatta be.