Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (VI.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi gazdálkodásáról

Hatályos: 2017. 06. 09

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményével - a következőket rendeli el:


 1. §   A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának

                        1. bevételi fő összegét                                      653 469 ezer forintban

                        2. kiadási fő összegét                                       244 280 ezer forintban

                 hagyja jóvá.


 1. § A képviselő-testület a működési kiadási fő összeget                74 757 ezer forintban

            ebből:

            a) a személyi jellegű kiadásokat                                               33 493ezer forintban

            b) a munkaadókat terhelő járulékokat                                        6 075 ezer forintban

            c) a dologi jellegű kiadásokat                                                    27 381   ezer forintban

            d) ellátottak pénzbeli juttatása                                               4 121 ezer forintban

            e) egyéb működési célú kiadások                                          3 390 ezer forintban


 1. § Az önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadási fő összegét 22 349 ezer forintban

            ebből:

            a) a beruházások kiadásait                                                      8 242 ezer forintban

            b) a felújítások kiadásait                                                         14 107 ezer forintban

            c) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat                                        0 ezer forintban

      hagyja jóvá.


 1. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét

a.összesítetten az 1.1 melléklet,

b.kötelező feladatonként az 1.2 melléklet,

c.önként vállalt feladatonként az 1.3 melléklet,

d.felhalmozási kiadásait - az 1.4 melléklet szerint hagyja jóvá.

 1. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi

a.működési mérlegét a 2.1 melléklet

b.felhalmozási mérlegét a 2.2 melléklet szerint hagyja jóvá.

 1. §  A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásait beruházásonként részletezve a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
 2. §   Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadásait kiemelt felújításonként a 4. melléklet tartalmazza.
 3. §   Az önkormányzat az Európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek bevétele és kiadása nem keletkezett
 4. § A Képviselő-testület az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételeit és kiadásait a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
 5. § A Képviselő-testület az Úrhidai Tündérkert Óvoda 2016. évi bevételeit és kiadásait  a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
 6. § A Képviselő-testület az önkormányzat év közben keletkezett költségvetési többlet felhasználását a költségvetési maradvány elszámolással egyidejűleg a 7. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.

13.§ Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeit évenkénti bontásban a 8.melléklet mutatja be.

     14.§ Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön nem keletkezett.

15.§ Az önkormányzatnak adósságállománya nem keletkezett.

16.§ Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 9. melléklet, míg a közvetlen támogatásokat a 10. melléklet mutatja be.

17. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a

a)  a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 11.1 melléklet,

b) a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 11.2 melléklet szemlélteti.

18.  A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 12. tájékoztató tábla szemlélteti.

19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet.Bognár József                                                                      dr. Boda Zsuzsanna

     polgármester                                                                                   jegyző

Mellékletek