Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2019. (II.21.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődésről

Hatályos: 2019. 03. 01- 2022. 05. 30

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2019. (II.21.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődésről

2019.03.01.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §.(1) bekezdés 7. pontjában, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 73. § (2) bekezdésében, 76. §. (1)-(2) bekezdésében és a 77. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi közművelődés területén a község polgárainak érdekeit szem előtt tartva a helyi hagyományok és sajátosságok alapján határozza meg a közművelődés feladatait, azok ellátási formáit és mértékét.

2. § A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési feladatellátás színtereire, használói körére, a községben működő, közművelődési tevékenységeket is folytató civil szervezetekre, a közművelődési tevékenység résztvevőire.

3. § (1) A helyi közművelődés színtere:

a) Andrássy Mária Közösségi Ház – közösségi színtér: 8647 Balatonmáriafürdő Bajcsy Zs. u. 257-258.

b) Időszaki kiállító terem: 8647 Balatonmáriafürdő Gróf Széchényi Imre tér 9.

4. § Az Önkormányzat a közművelődési feladatai ellátása során együttműködik

a) más közművelődési intézményekkel,

b) nevelési-oktatási intézményekkel,

c) a közművelődési tevékenységet folytató civil és gazdálkodó szervezetekkel

d) egyházakkal.

2. Kötelezően ellátandó közművelődési alapszolgáltatások

5. § (1) Az Önkormányzat a település minden polgárának és közösségének biztosítja a kulturális örökség és a kulturális értékek megismerését, segíti a személyiség művelődés általi fejlesztését, hozzájárul az esélyegyenlőség biztosításához.

(2) Az önkormányzat a település adottságainak figyelembe vételével, a helyi közművelődési tevékenységek támogatás terén az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat látja el:

a) művelődési közösségek létrejöttének elősegítése,működésük támogatása, fejlődésük segítése,

b) helyszín biztosítása a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalomszerű művelődési, közösségi tevékenység végzéséhez.

c) bemutatkozási lehetőségek teremtése a művelődő közösség számára

d) adminisztrációs, irodatechnikai támogatás, információ-szolgáltatás a művelődő közösség számára.

3. A közművelődési színtér további szolgáltatásai

6. § (1) Az önkormányzat a közösségi színterek fenntartásával az alapszolgáltatáson túl

a) lehetőséget biztosít a községben élő és nyaraló polgárai számára kulturális, művelődési és szórakozási igényeik kielégítésére, a szabadidő kulturális célú eltöltésére, tekintettel a kulturális esélyegyenlőségek csökkentésére,

b) közreműködik az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetésében, a megértés és a befogadás elősegítésében, az ünnepek kultúrájának gondozásában,

c) támogatja a Helyi Értéktár Bizottság munkáját, közreműködik az értéktár gondozásában

d) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában,

e) szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és a településhez kötődő ünnepeket

f) biztosítja a közművelődési és közéleti tevékenységek bemutatását a helyi nyomtatott és elektronikus médiumok által

g) segítséget nyújt az internetes hozzáféréshez.

(2) A közösségi színterek működésének és használatának rendjét külön használati szabályzat állapítja meg.

(3) Az önkormányzat e rendeletét 5 évente felülvizsgálja.

7. § A képviselő-testület a közművelődési színtér éves munkatervét és szolgáltatási tervét a tárgyév költségvetési rendeletének tárgyalásával egyidejűleg fogadja el, melynek elkészítéséért a közművelődési színtér munkatársa felelős.

8. § A közművelődés színterei a közművelődési lehetőségekről

a) a helyi újságban,

b) plakátok, szórólapok útján,

c) a települési honlapon adnak tájékoztatást a község lakossága részére.

4. A közművelődési feladatok finanszírozása

9. § (1) Az önkormányzat közművelődési feladatait költségvetéséből finanszírozza, melynek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó normatív és kiegészítő támogatás, az elkülönített állami pénzalapokból, alapítványi forrásokból pályázati úton elnyert összeg.

(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó szakmai jellegű kiadások, bevétel tekintetében a közösségi színtér működését biztosító szakember az éves költségvetési előirányzat figyelembevételével a polgármester előzetes tájékoztatása mellett dönthet.

(3) A rendelet alapján támogatásban részesülő intézmény, civil szervezet, egyesület, alapítvány és művészeti csoport, magánszemély az önkormányzatnak elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés, ennek hiányában az éves költségvetési rendeletben meghatározottak szerint. A beszámolási kötelezettség szakmai és pénzügyi ismertetést tartalmaz.

10. § (1) A közösségi színtér díjmentesen igénybe vehető szolgáltatásai:

a) A közösségi színtér termeinek, felszerelésének, berendezésének és az alkalmazottak munkájának igénybevételével önkormányzati intézmények, kulturális célú közösségek és civil szervezetek számukra bevételt nem termelő szervezeti, közművelődési, közösségi tevékenysége;

b) a rendeletben felsorolt mindazon saját tevékenység, mely a közösségi színtér közvetlen kiadásait nem terheli,

c) az a tevékenység, rendezvény, amelyet az önkormányzat célzott feladatként finanszíroz.

(2) A közösségi színtér díjköteles szolgáltatásai:

a) minden nem kulturális, üzleti célú tevékenység, rendezvény

b) a közösségi színtér éves előirányzatát meghaladó, közvetlen költséget igényel.

(3) A szolgáltatás díjának mértékét a piaci viszonyok szerint a polgármester állapítja meg.

5. Záró rendelkezések

11. § (1) A rendelet 2019. március 1. napján lép hatályba.