Kötegyán község képviselő testületének 3/2016 (IV.29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 04. 29 - 2016. 05. 27

Kötegyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

3/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló

2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról


Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.13.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:


1. § Az Ör. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

Kötegyán Község Önkormányzata

 1. a költségvetési bevételi főösszegét                                                   522 272 e Ft-ban, 
 2. a költségvetési kiadási főösszegét                                                    522 272 e Ft-ban,

Kötegyán Község Önkormányzata Óvoda Intézménye

 1. a költségvetési bevételi főösszegét                                                   23 817 e Ft-ban, 
 2. a költségvetési kiadási főösszegét                                                    23 817 e Ft-ban,


Mindösszesen


 1. a költségvetési bevételi főösszegét                                                   546 089 e Ft-ban, 
 2. a költségvetési kiadási főösszegét                                                    546 089 e Ft-ban,


állapítja meg.


 1. Költségvetési bevételek:      

                                                                                                                                   e F-ban

 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                            149 041


 1. Egyéb Működési célú támogatások áh-on belülről                       208 880


 1. Közhatalmi bevételek                                                                       20 171


 1. Működési bevételek                                                                                       31 607


 1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                             862 
 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                               68 645


 1. Finanszírozási bevétel                                                                     43  066

                                                                                                              

 1. Bevétel összesen:                                                                                        522 272 1. Költségvetési kiadások

      I.         Személyi juttatások                                                                               204 886

      II.        Munkaadókat terhelő jár, szocho…..                                                    25 865

 1. Dologi kiadások                                                                                       80 968


 1. Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                   14 156


 1. Egyéb működési célú kiadás                                                                   81 767


 1. Felhalmozás                                                                                                        92 579


 1. Finanszírozási kiadások                                                                          22 051
 • AH-belüli megelőlegezés visszafizetése                   3 754
 • központi, irányító szervi támogatások                    18 297

Kiadások összesen:                                                                                            522 272

2. § Az Ör. 1 - 9. mellékletei helyébe e rendelet 1 - 9. mellékletei lépnek.


3. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Kötegyán, 2016. április 21.                        Nemes János                                                                       Szokai Dániel

polgármester                                                                  jegyző
Kihirdetési záradék:

A rendelet 2016. április 29. napján kihirdetésre került.


Kötegyán, 2016. április 29.                                                                                                             Szokai Dániel

                                                                                                                   jegyző

Mellékletek