Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019. (VIII.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 29 - 2019. 08. 30

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csákvár Város Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés

1. a) pontjában a „689.391.587,- ” szövegrész helyébe a „868.213.329,- ” szöveg,

2. b) pontjában a „2.609.183.870,- ” szövegrész helyébe a „2.676.475.771,- ” szöveg,

3. d) pontjában a „1.932.942.817,- ” szövegrész helyébe a „1.821.412.976,- ” szöveg,

lép.


2. § Az R. 2. § (2) bekezdés

1. a) pontjában a „2.606.392.014,- ” szövegrész helyébe a „2.669.229.601,- ” szöveg,

2. b) pontjában a „131.221.797,- ” szövegrész helyébe a „153.008.873,- ” szöveg,

3. c) pontjában a „164.514.197,- ” szövegrész helyébe a „167.593.373,- ” szöveg,

4. d) pontjában a „19.172.352,- ” szövegrész helyébe a „19.179.774,- ” szöveg,

lép.


3. § Az R. 2. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékát a 13. mellékletében foglaltaknak megfelelően 65.854.163 forinttal hagyja jóvá, ebből a céltartalék összege 40.004.841 forint, az általános tartalék összege 25.849.322 forint.”


4. § Az R. 2. § (4) bekezdés a) pontjában a „2.500.000,- ” szövegrész helyébe a „3.500.000,- ” szöveg lép.


5. § Az R.

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,

c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet,

d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet,

e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet,

f) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet,

g) 7. melléklete helyébe a 7. melléklet,

h) 9. melléklete helyébe a 8. melléklet,

i) 12. melléklete helyébe a 9. melléklet,

j) 13. melléklete helyébe a 10. melléklet,

lép.


6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Mellékletek